Ovaj oglas za posao je istekao, jer je postavljen pre vise od 30 dana. Pretragom kategorija pronadjite aktuelne oglase.

0

Aplikacija

Pedagoški asistent Puno radno vreme

na OSNOVNA ŠKOLA “VUK KARADžIĆ” u Niš (Poslato na 10-09-2020)

Pedagoški asistent

OSNOVNA ŠKOLA “VUK KARADžIĆ”
18000 Niš, Beogradska 2Pedagoški asistent
na određeno vreme zaključno sa 31.08.2021. godine

USLOVI: odgovarajuće obrazovanje: srednje obrazovanje; završen program obuke za pedagoške asistente (devet modula u trajanju od 196 časova - 36 ESPB); psihička, fizička i zdravstvena sposobnost za rad sa decom i učenicima; da lice nije osuđivano pravnosnažnom presudom za krivično delo za koje je izrečena bezuslovna kazna zatvora u trajanju od najmanje tri meseca, kao i za krivična dela nasilje u porodici, oduzimanje maloletnog lica, zapuštanje i zlostavljanje maloletnog lica ili rodoskvrnuće, za krivična dela primanje ili davanje mita; za krivična dela iz grupe krivičnih dela protiv polne slobode, protiv pravnog saobraćaja i protiv čovečnosti i drugih dobara zaštićenih međunarodnim pravom, bez obzira na izrečenu krivičnu sankciju, i za koje nije, u skladu sa zakonom, utvrđeno diskriminatorno ponašanje; državljanstvo Republike Srbije; da lice zna srpski jezik i jezik na kojem ostvaruje obrazovno-vaspitni rad; poznavanje romskog jezika. Kandidati su u obavezi da popune prijavni formular objavljen na zvaničnoj internet stranici Ministarstva prosvete, nauke i tehnološkog razvoja, da ga odštampaju i dostave Školi, zajedno sa potrebnom dokumentacijom - u koju spada: original ili overena kopija diplome (u njenom nedostatku - uverenje) o stečenom obrazovanju; original ili overena kopija izvoda iz matične knjige rođenih (venčanih - za udate); original ili overena kopija uverenja o neosuđivanosti; original ili overena kopija uverenja o državljanstvu; dokaz o poznavanju jezika na kome se izvodi obrazovno vaspitni rad - ukoliko je neophodan; potvrdu o poznavanju romskog jezika; sertifikat o završenom programu obuke za pedagoške asistente; potpisana biografija kandidata. Lekarsko uverenje, kao dokaz o psihičkoj, fizičkoj i zdravstvenoj sposobnosti za rad sa decom i učenicima, se podnosi pre zaključenja ugovora o radu. Rok za podnošenje prijava je osam dana od dana objavljivanja konkursa. Nepotpune i neblagovremene prijave se odbacuju. Prijave sa dokumentacijom slati na adresu: OŠ “Vuk Karadžić“ u Nišu, Beogradska 2 ili predati neposredno ovlašćenom radniku škole.


Skoro postavljeni poslovi OSNOVNA ŠKOLA “VUK KARADžIĆ”


Pregledano: 1015 puta
« Vratite se na kategorije
Da li je ovaj oglas za posao lažan? Prijavi ga!   
<

Motivational letters