Ovaj oglas za posao je istekao, jer je postavljen pre vise od 30 dana. Pretragom kategorija pronadjite aktuelne oglase.

0

Aplikacija

Doktor medicine specijalista u specijalističkoj delatnosti (specijalista otorinolaringologije); Dokt Puno radno vreme

na ZAVODA ZA ZDRAVSTVENU ZAŠTITU STUDENATA u Beograd (Poslato na 14-09-2020)

Doktor medicine specijalista u specijalističkoj delatnosti (specijalista otorinolaringologije); Doktor medicine specijalista u specijalističkoj delatnosti (specijalista psihijatrije/neuropsihijatrije)

ZAVODA ZA ZDRAVSTVENU ZAŠTITU STUDENATA
Beograd, Krunska 57

1. Doktor medicine specijalista u specijalističkoj delatnosti (specijalista otorinolaringologije)

USLOVI: Pored opštih uslova za zasnivanje radnog odnosa utvrđenih zakonom, kandidati treba da ispunjavaju i sledeće uslove: stručna sprema / obrazovanje, visoko obrazovanje: na integrisanim akademskim studijama medicine, po propisu koji uređuje visoko obrazovanje, počev od 10. septembra 2005. godine i završena specijalizacija iz otorinolaringologije u skladu sa Pravilnikom o specijalizacijama i užim specijalizacijama zdravstvenih radnika i zdravstvenih saradnika; na osnovnim studijama medicine u trajanju od najmanje pet godina po propisu koji je uređivao visoko obrazovanje do 10. septembra 2005. godine i završena specijalizacija iz otorinolaringologije, u skladu sa Pravilnikom o specijalizacijama i užim specijalizacijama zdravstvenih radnika i zdravstvenih saradnika.

Dodatna znanja / ispiti / radno iskustvo: stručni ispit; licenca; specijalistički ispit iz otorinolaringologije; najmanje tri godine i šest meseci radnog iskustva u zvanju doktora medicine.

2. Doktor medicine specijalista u specijalističkoj delatnosti (specijalista psihijatrije/neuropsihijatrije)

USLOVI: Pored opštih uslova za zasnivanje radnog odnosa utvrđenih zakonom, kandidati treba da ispunjavaju i sledeće uslove: stručna sprema / obrazovanje: visoko obrazovanje: na integrisanim akademskim studijama medicine, po propisu koji uređuje visoko obrazovanje, počev od 10. septembra 2005. godine i završena specijalizacija iz psihijatrije ili neuropsihijatrije, u skladu sa Pravilnikom o specijalizacijama i užim specijalizacijama zdravstvenih radnika i zdravstvenih saradnika; na osnovnim studijama medicine u trajanju od najmanje pet godina po propisu koji je uređivao visoko obrazovanje do 10. septembra 2005. godine i završena specijalizacija iz psihijatrije ili neuropsihijatrije, u skladu sa Pravilnikom o specijalizacijama i užim specijalizacijama zdravstvenih radnika i zdravstvenih saradnika.

Dodatna znanja / ispiti / radno iskustvo: stručni ispit; licenca; specijalistički ispit iz psihijatrije ili neuropsihijatrije; najmanje tri godine i šest meseci radnog iskustva u zvanju doktora medicine.

Opis poslova: prema Pravilniku o organizaciji i sistematizaciji poslova u Zavodu, za poslove navedenog radnog mesta.

Kao dokaz o ispunjenosti uslova iz tačke 1 i tačke 2 kandidati su obavezni da uz prijavu dostave:
- prijavu na oglas sa kratkom biografijom, adresom stanovanja, kontakt telefonom i po mogućtstvu elektronsku adresu;
- fotokopiju diplome o završenom medicinskom fakultetu i fotokopiju diplome o završenom specijalističkom ispitu;
- fotokopiju uverenja o položenom stručnom ispitu;
- fotokopiju dozvole za rad - licence izdate od strane nadležne komore (ili rešenje o upisu u imenik nadležne komore);
- očitanu ličnu kartu;
- izvod iz matične knjige venčanih (ukoliko je promenjeno prezime).

3. Medicinska sestra/tehničar u stacionaru
(odeljenjska sestra) u Odeljenju interne medicine (stacionar)

USLOVI: Pored opštih uslova za zasnivanje radnog odnosa utvrđenih zakonom, kandidati treba da ispunjavaju i sledeće uslove: stručna sprema / obrazovanje: srednje obrazovanje, medicinska škola, opšti smer.

Dodatna znanja / ispiti / radno iskustvo: stručni ispit; licenca; najmanje šest meseci radnog iskustva u zvanju medicinske sestre / tehničara; znanje rada na računaru.

Opis poslova: prema Pravilniku o organizaciji i sistematizaciji poslova u Zavodu, za poslove navedenog radnog mesta.

Kao dokaz o ispunjenosti uslova kandidati su obavezni da uz prijavu dostave:
- prijavu na oglas sa kratkom biografijom, navedenom adresom stanovanja, kontakt telefonom i po mogućstvu elektronskom adresom
- fotokopiju diplome o stečenoj stručnoj spremi koja se zahteva oglasom
- fotokopiju uverenja o položenom stručnom ispitu
- fotokopiju dozvole za rad - licence izdate od strane nadležne komore (ili rešenje o upisu u imenik nadležne komore)
- očitanu ličnu kartu
-izvod iz matične knjige venčanih (ukoliko je promenjeno prezime)

OSTALO: Podnošenje prijava: rok za podnošenje prijava je 8 dana od dana objavljivanja na internet stranici Nacionalne službe za zapošljavanje. Oglas se objavljuje na oglasnoj tabli i internet prezentaciji Zavoda, internet stranici Nacionalne službe za zapošljavanje i veb sajtu Ministarstva zdravlja RS. Prijave se dostavljaju poštom na adresu: Zavod za zdravstvenu zaštitu studenata, Beograd, ul. Krunska br. 57, sa naznakom „Za konkurs za zasnivanje radnog odnosa“ i navođenjem radnog mesta za koje se konkuriše. Ukoliko je poslednji dan roka za predaju prijava neradni dan (subota ili nedelja), rok za dostavu prijava se pomera na prvi naredni radni dan. Neblagovoremene prijave, prijave koje ne sadrže zahtevanu dokumentaciju, kao i prijave koje nisu poslate u skladu sa uslovima ovog oglasa, neće biti uzete u razmatranje. Prijavom na oglas kandidati daju svoju saglasnost da Zavod vrši obradu podataka o ličnosti u svrhu izbora za prijem u radni odnos. Podaci se ne mogu koristiti u druge svrhe. Kandidati koji ispunjavaju uslove konkursa mogu biti pozvani na razgovor radi pružanja dodatnih informacija, koje mogu biti od važnosti za donošenje odluke o prijemu. Kandidat koji bude izabran dužan je da pre zasnivanja radnog odnosa dostavi dokaz o zdravstvenoj sposobnosti za rad na navedenim poslovima. Poželjno je da kandidati dostave i radnu knjižicu, ukoliko poseduju istu (zbog obračuna radnog staža). Zavod zadržava pravo da raspisani konkurs iz opravdanih razloga poništi, ili da ne izabere ni jednog od prijavljenih kandidata. Dostavljene fotokopije dokumentacije uz prijavu na oglas, neće biti vraćene kandidatima. O donetoj odluci biće obavešteni samo kandidati koji su dostavili uredne prijave u skladu sa uslovima ovog oglasa.


Skoro postavljeni poslovi ZAVODA ZA ZDRAVSTVENU ZAŠTITU STUDENATA


Pregledano: 248 puta
« Vratite se na kategorije
Da li je ovaj oglas za posao lažan? Prijavi ga!   
<

Motivational letters