Ovaj oglas za posao je istekao, jer je postavljen pre vise od 30 dana. Pretragom kategorija pronadjite aktuelne oglase.

0

Aplikacija

Nastavnik (više predmeta), Stručni saradnik - pedagog; Magacioner Puno radno vreme

na POLjOPRIVREDNO-HEMIJSKA ŠKOLA u Obrenovac (Poslato na 16-09-2020)

Nastavnik...; Stručni saradnik - pedagog; Magacioner

POLjOPRIVREDNO-HEMIJSKA ŠKOLA
Obrenovac, Miloša Obrenovića 90
tel. 011/8721-375, faks: 011/8721-532

Nastavnik predmetne nastave matematike
sa 70% radnog vremena

Nastavnik predmetne nastave istorije
sa 90% radnog vremena

Nastavnik predmetne nastave fizičkog vaspitanja
sa 75% radnog vremena

Stručni saradnik - pedagog
sa 50% radnog vremena

Magacioner

USLOVI: kandidati popunjavaju prijavni formular na zvaničnoj internet stranici Ministarstva prosvete, nauke i tehnološkog razvoja, a potrebnu dokumentaciju, zajedno sa odštampanim prijavnim formularom dostavljaju školi. Konkurs sprovodi konkursna komisija imenovana rešenjem direktora škole. A) Za radna mesta: nastavnik matematike, nastavnik istorije, nastavnik fizičkog vaspitanja i stručni saradnik- pedagog - pored uslova propisanih članom 24 st. 1 Zakona o radu (“Službeni glasnik RS”, br. 24/05, 61/05, 54/09, 32/13, 75/14, 13/17 - odluka US, 113/17 i 95/18 - autentično tumačenje) treba da ispunjava propisane uslove o stepenu i vrsti obrazovanja nastavnika iz opšteobrazovnih predmeta, stručnih saradnika i vaspitača u stručnim školama (“Službeni glasnik Republike Srbije - Prosvetni glasnik” br. 8/2015, 11/2016, 13/2016 - 13/2016-II, 2/2017- I, 2/2017-II, 13/2018, 7/2019 i 2/20). B) Magacioner- treba da ispunjava uslove iz člana 139 i člana 140 Zakona o osnovama sistema obrazovanja i vaspitanja (“Službeni glasnik RS”, br. 88/2017, 27/18-dr. zakon, 10/19 i 6/20) i Pravilnika Pravilnika o organizaciji i sistematizaciji poslova i radnih zadataka Poljoprivredno-hemijske škole i to: srednje obrazovanje (3. stepen stručne spreme poljoprivredne, elektro ili mašinske struke), izuzetno osnovno obrazovanje i radno iskustvo na tim poslovima stečeno do dana stupanja na snagu Uredbe o katalogu radnih mesta u javnim službama i drugim organizacijama u javnom sektoru (“Službeni glasnik RS, broj 81/17, 6/18, 43/18). Član 139 Zakona o osnovama sistema obrazovanja i vaspitanja propisuje uslove za prijem u radni odnos, odnosno da u radni odnos u ustanovi može da bude primljeno lice pod uslovima propisanim zakonom, i to: 1. ima odgovarajuće obrazovanje 2. ima psihičku, fizičku i zdravstvenu sposobnost za rad sa decom i učenicima 3. nije osuđivano pravosnažnom presudom za krivično delo za koje je izrečena bezuslovna kazna zatvora u trajanju od najmanje tri meseca, kao i za krivična dela nasilje u porodici, oduzimanje maloletnog lica, zapuštanje i zlostavljanje maloletnog lica ili rodoskrvnjenje, za krivično delo primanje mita ili davanje mita, za krivično delo iz grupe krivičnih dela protiv polne slobode, protiv pravnog saobraćaja i protiv čovečnosti i drugih dobara zaštićenih međunarodnim pravom, bez obzira na izrečenu krivičnu sankciju, i za za koje nije, u skladu sa Zakonom utvrđeno diskriminatorno ponašanje, 4. ima državljanstvo Republike Srbije, 5. zna srpski jezik i jezik na kojem se ostvaruje obrazovno-vaspitni rad. Uslovi iz stava 1 člana 139 Zakona o osnovama sistema obrazovanja i vaspitanja dokazuju se prilikom prijema u radni odnos i proveravaju se u toku rada. Dokazi o ispunjenosti uslova iz stava 1. tačka 1), 3) -5) ovog člana sastavni su deo prijave na konkurs, a dokaz iz stava 1 tačka 2) ovog člana pribavlja se pre zaključenja ugovora o radu. Članom 140 stav 1 i 2 Zakona o osnovama sistema obrazovanja i vaspitanja propisano je da nastavnik, vaspitač i stručni saradnik jeste lice koje je steklo odgovarajuće visoko obrazovanje: 1) na studijama drugog stepena (master akademske studije, master strukovne studije, specijalističke strukovne studije) i to: (1) stepena iz naučne, odnosno stručne oblasti za odgovarajući predmet, odnosno grupe predmeta; (2) studije drugog stepena iz oblasti pedagoških nauka ili interdisciplinarne, multidisciplinarne, transdisciplinarne studije drugog stepena koje kombinuju celine i odgovarajuće naučne, odnosno stručne oblasti ili oblasti pedagoških nauka; 2) na osnovnim studijama u trajanju od najmanje četiri godine, po propisima koji su uređivali visoko obrazovanje do 10. septembra 2005 godine. Lice iz stava 1. tačka 1) podtačka (2) ovog člana mora da ima završene studije prvog stepena iz naučne, odnosno stručne oblasti za odgovarajući predmet, odnosno grupu predmeta. Uz prijavni formular na konkurs dostaviti: original/overenu fotokopiju diplome o stečenom obrazovanju/ uverenja za kandidate kojima diploma još nije izdata, original/overenu fotokopiju uverenja o državljanstvu ne starije od 6 meseci od dana objavljivanja konkursa. Original/overenu fotokopiju izvoda iz matične knjige rođenih (sa hologramom), original/overenu fotokopiju uverenja da kandidat nije osuđivano pravosnažnom presudom za krivično delo za koje je izrečena bezuslovna kazna zatvora u trajanju od najmanje tri meseca, kao i za krivična dela nasilje u porodici, oduzimanje maloletnog lica, zapuštanje i zlostavljanje maloletnog lica ili rodoskrvnjenje, za krivično delo primanje mita ili davanje mita, za krivično delo iz grupe krivičnih dela protiv polne slobode, protiv pravnog saobraćaja i protiv čovečnosti i drugih dobara zaštićenih međunarodnim pravom, bez obzira na izrečenu krivičnu sankciju, i za za koje nije, u skladu sa Zakonom utvrđeno diskriminatorno ponašanje - ne starije od 6 meseci od dana objavljivanja konkursa (uverenje iz MUP-a), original/overenu fotokopiju dokaza o znanju srpskog jezika na kome se ostvaruje obrazovno-vaspitni rad podnosi samo kandidat koji odgovarajuće obrazovanje nije stekao na srpskom jeziku. Dokaz o psihičkoj, fizičkoj i zdravstvenoj sposobnosti za rad sa decom i učenicima izabrani kandidat pribavlja pre zaključenja ugovora o radu. Konkurs za izbor će biti objavljen u časopisu “Poslovi” pri Nacionalnoj Službi za zapošljavanje. Prijavni formular sa potrebnom dokumentacijom kandidati dostavljaju u roku od 8 dana od dana objavljivanja oglasa, na adresu: Poljoprivredno-hemijska škola Miloša Obrenovića 90 11500 Obrenovac, sa naznakom: “Za konkursnu komisiju-ne otvaraj”. Prijava treba da bude razumljiva i da sadrži: tačno naznačeno radno mesto za koje se konkuriše, ime i prezime, adresu, kontakt telefon, e mail adresu (ukoliko je kandidat poseduje) i svojeručni potpis podnosioca prijave. Kandidati koji konkurišu na više radnih mesta podnose pojedinačne prijave za svako radno mesto na koje konkurišu u kojima navode uz koju od prijava su priložili tražene dokaze. Konkurs sprovodi konkursna komisija imenovana od strane direktora škole u roku od 8 dana od dana isteka za prijem prijava. Kandidati koji uđu u uži izbor biće upućeni na psihološku procenu sposobnosti za rad sa decom i učenicima koju vrši nadležna služba za poslove zapošljavanja u roku od osam dana. Nakon prijema rezultata psihološke procene, konkursna komisija u roku od osam dana sačinjava listu kandidata koji ispunjavaju sve uslove za rad na radnim mestima, sa kojima obavlja razgovor, i u roku od osam dana od dana obavljenog razgovora sa kandidatima donosi rešenje o izboru kandidata. Kandidati će o datumu i vremenu razgovora biti obavešteni putem telefona ili elektronske pošte. Nepotpune i neblagovremene prijave neće se uzimati u razmatranje. Dodatne informacije u vezi sa konkursom mogu se dobiti na telefon 011/8721-375.


Skoro postavljeni poslovi POLjOPRIVREDNO-HEMIJSKA ŠKOLA


Pregledano: 443 puta
« Vratite se na kategorije
Da li je ovaj oglas za posao lažan? Prijavi ga!   
<

Motivational letters