Ovaj oglas za posao je istekao, jer je postavljen pre vise od 30 dana. Pretragom kategorija pronadjite aktuelne oglase.

0

Aplikacija

Andragoški asistent; Pomoćni radnik - čistač Puno radno vreme

na OSNOVNA ŠKOLA “VUK KARADžIĆ” u Žitkovac (Poslato na 16-09-2020)

Andragoški asistent; Pomoćni radnik - čistač

OSNOVNA ŠKOLA “VUK KARADžIĆ”
18210 Žitkovac
tel. 018/846-454

Andragoški asistent
na određeno vreme do 31.08.2021. godine

USLOVI: najmanje srednja stručna sprema i savladan program za ostvarivanje OOO za andragoškog asistenta. Uz prijavu na konkurs kandidat treba da priloži: popunjen prijavni formular sa zvanične internet stranice Ministarstva prosvete, nauke i tehnološkog razvoja. Formular je dostupan u delu „Novo na sajtu”, na adresi: http://www.mpn.gov.rs/wpcontent/uploads/2015/08/FORMULAR-ZA-KONKURISANjE.doc; overen prepis /fotokopiju diplome o stečenoj stručnoj spremi; uverenje o državljanstvu, overen prepis/fotokopiju; izvod iz matične knjige rođenih, overen prepis/fotokopiju; dokaz o poznavanju jezika na kome se ostvaruje obrazovno-vaspitni rad; uverenje o neosuđivanosti za krivično delo za koje je izrečena bezuslovna kazna zatvora u trajanju od najmanje tri meseca, kao i za krivična dela nasilje u porodici, oduzimanje maloletnog lica, zapuštanje i zlostavljanje ili rodoskrvnjenje, za krivično delo primanje mita ili davanje mita, za krivično delo iz grupe krivičnih dela protiv polne slobode, protiv pravnog saobraćaja i protiv čovečnosti i drugih dobara zaštićenih međunarodnim pravom, bez obzira na izrečenu krivičnu sankciju, i za koje nije, u skladu sa zakonom, utvrđeno diskriminatorno ponašanje; lekarsko uverenje (uverenje o psihičkoj, fizičkoj i zdravstvenoj sposobnosti za rad sa decom i učenicima) - dostavlja se pre zaključenja ugovora o radu. Uverenja ne starija od 6 meseci. Rok za prijavljivanje je 8 dana od dana objavljivanja konkursa. Nepotpuna i neblagovremena dokumentacija neće se razmatrati. Prijave na konkurs slati na adresu OŠ “Vuk Karadžić” 18210 Žitkovac. Kontakt telefoni: 018/846-454, 018/887-055.

Pomoćni radnik - čistač
na određeno vreme

USLOVI: završena osnovna škola. Uz prijavu na konkurs kandidat treba da priloži: popunjen prijavni formular sa zvanične internet stranice Ministarstva prosvete, nauke i tehnološkog razvoja. Formular je dostupan u delu „Novo na sajtu”, na adresi: http://www.mpn.gov.rs/wpcontent/uploads/2015/08/FORMULAR-ZA-KONKURISANjE.doc; overen prepis /fotokopiju/svedočanstva o završenom osnovnom obrazovanju; uverenje o državljanstvu, overen prepis/fotokopiju; izvod iz matične knjige rođenih, overen prepis/fotokopiju; dokaz o poznavanju jezika na kome se ostvaruje obrazovno-vaspitni rad; uverenje o neosuđivanosti za krivično delo za koje je izrečena bezuslovna kazna zatvora u trajanju od najmanje tri meseca, kao i za krivična dela nasilje u porodici, oduzimanje maloletnog lica, zapuštanje i zlostavljanje ili rodoskrvnjenje, za krivično delo primanje mita ili davanje mita, za krivično delo iz grupe krivičnih dela protiv polne slobode, protiv pravnog saobraćaja i protiv čovečnosti i drugih dobara zaštićenih međunarodnim pravom, bez obzira na izrečenu krivičnu sankciju, i za koje nije, u skladu sa zakonom, utvrđeno diskriminatorno ponašanje; lekarsko uverenje (uverenje o psihičkoj, fizičkoj i zdravstvenoj sposobnosti za rad sa decom i učenicima) - dostavlja se pre zaključenja ugovora o radu. Uverenja ne starija od 6 meseci. Rok za prijavljivanje je 8 dana od dana objavljivanja konkursa. Nepotpuna i neblagovremena dokumentacija neće se razmatrati. Prijave na konkurs slati na adresu OŠ ”Vuk Karadžić” 18210 Žitkovac. Kontakt telefoni: 018/846-454, 018/887-055.


Skoro postavljeni poslovi OSNOVNA ŠKOLA “VUK KARADžIĆ”


Pregledano: 172 puta
« Vratite se na kategorije
Da li je ovaj oglas za posao lažan? Prijavi ga!   
<

Motivational letters