0

Aplikacija

Nastavnik hemije Puno radno vreme

na TREĆA BEOGRADSKA GIMNAZIJA u Beograd (Poslato na 16-09-2020)

Nastavnik hemije

TREĆA BEOGRADSKA GIMNAZIJA
11000 Beograd, Njegoševa 15
tel. 011/3640-942

Nastavnik hemije
sa 80% radnog vremena

USLOVI: da kandidat ima odgovarajuće obrazovanje: posedovanje odgovarajućeg obrazovanja - stečeno visoko obrazovanje: (1) na studijama drugog stepena (master akademske studije, master strukovne studije, specijalističke akademske studije) i to: (a) studije drugog stepena iz naučne, odnosno stručne oblasti za odgovarajući predmet, odnosno grupe predmeta; (b) studije drugog stepena iz oblasti pedagoških nauka ili interdisciplinarne, multidisciplinarne, transdisciplinarne studije drugog stepena koje kombinuju celine i odgovarajuće naučne, odnosno stručne oblasti ili oblasti pedagoških nauka, pri čemu mora da ima završene studije prvog stepena iz naučne, odnosno stručne oblasti za odgovarajući predmet, odnosno grupu predmeta. (2) na osnovnim studijama u trajanju od najmanje četiri godine, po propisima koji su uređivali visoko obrazovanje do 10. septembra 2005. godine; stepen i vrsta obrazovanja nastavnika, moraju da budu i u skladu sa Pravilnikom o stepenu i vrsti obrazovanja nastavnika, stručnih saradnika i pomoćnih nastavnika u gimnaziji (“Sl. gl. RS - Prosvetni glasnik”, broj 15/13, 11/16, 2/17, 11/17, 13/18 i 7/19); da ima psihičku, fizičku i zdravstvenu sposobnost za rad sa decom i učenicima (dokaz se podnosi pre zaključenja ugovora o radu); da nije osuđivan u smislu člana 139 stav 1 tačka 3 Zakona o osnovama sistema obrazovanja i vaspitanja („Sl. gl. RS - Prosvetni glasnik RS”, br. 88/2017, 27/2018 - drugi zakoni, 10/2019 i 6/20); da ima državljanstvo Republike Srbije; da zna srpski jezik i jezik na kome se ostvaruje obrazovno-vaspitni rad (kandidati koji su odgovarajuće obrazovanje stekli na srpskom jeziku ne podnose ovaj dokaz). Kandidati su dužni da podnesu uz prijavu na konkurs: kratku biografiju; odštampan i popunjen formular za prijem u radni odnos u ustanovi obrazovanja i vaspitanja (dostupan na zvaničnoj internet stranici Ministarstva prosvete, nauke i tehnološkog razvoja); overenu fotokopiju dokumenta o stečenoj stručnoj spremi (diploma, a ukoliko kandidat poseduje diplomu o stručnom zvanju master i to prilaže); uverenje o neosuđivanosti (da lice nije osuđivano pravnosnažnom presudom za krivično delo za koje je izrečena bezuslovna kazna zatvora u trajanju od najmanje tri meseca, kao i za krivična dela nasilje u porodici, oduzimanje maloletnog lica, zapuštanje i zlostavljanje maloletnog lica ili rodoskvrnuće, za krivična dela primanje ili davanje mita; za krivična dela iz grupe krivičnih dela protiv polne slobode, protiv pravnog saobraćaja i protiv čovečnosti i drugih dobara zaštićenih međunarodnim pravom, bez obzira na izrečenu krivičnu sankciju, i za koje nije, u skladu sa zakonom, utvrđeno diskriminatorno ponašanje) - uverenje iz MUP-a, original ili overena fotokopija, ne starije od šest meseci; uverenje o državljanstvu Republike Srbije (original ili overena fotokopija, koja nije starija od 6 meseci), overena fotokopija uverenja o položenom stručnom ispitu, odnosno položenom ispitu za licencu - ukoliko je kandidat poseduje; lice koje nema položen ispit za licencu može da obavlja poslove nastavnika bez licence, najduže dve godine od dana zasnovanja radnog odnosa u ustanovi, dokaz o poznavanju srpskog jezika na kojem se ostvaruje obrazovno-vaspitni rad podnosi kandidat koji nije stekao diplomu na srpskom jeziku, a dokaz o tome treba da bude izdat od strane visokoškolske ustanove nadležne za izdavanje takvih dokumenta (ova tačka je u vezi sa tačkom 5 opštih uslova za sve kandidate). Dokazi koje kandidat prilaže mogu da budu u originalu ili fotokopiji, koja je overena kod javnog beležnika (izuzetno u gradovima i opštinama u kojima nisu imenovani javni beležnici, priložene fotokopije dokumenata mogu da budu overene u sudovima, sudskim jedinicama, prijemnim kancelarijama sudova odnosno opštinskim upravama kao povereni posao). Prijave se dostavljaju u sekretarijatu Gimnazije, u roku od 10 dana od dana objavljivanja konkursa, lično, radnim danima od 9 do 15 časova ili putem pošte na navedenu adresu. Nepotpune, neblagovremene i nerazumljive prijave neće se uzimati u razmatranje. Kontakt telefon sekretarijata škole: 011/364-0942.


Pregledano: 109 puta
« Vratite se na kategorije
Da li je ovaj oglas za posao lažan? Prijavi ga!   
<

Motivational letters