0

Aplikacija

Doktor medicine specijalista izabrani lekar za žene Puno radno vreme

na DOM ZDRAVLjA ZVEZDARA u Beograd (Poslato na 16-09-2020)

Doktor medicine specijalista izabrani lekar za žene

DOM ZDRAVLjA ZVEZDARA
11000 Beograd, Olge Jovanović 11
tel. 011/3041-400

Doktor medicine specijalista izabrani lekar za žene

Opis posla: prevenira, dijagnostifikuje i leči bolesti, povrede i druge fizičke poremećaje korišćenjem specijalizovanih metoda i tehnika kroz primenu, principa i procedura savremene medicine, o čemu vodi propisanu medicinsku dokumentaciju, organizuje i sprovodi mere na očuvanju zdravlja pojedinca i porodice; radi na otkrivanju i otkrivanju faktora rizika za nastanak bolesti; prati zdravstveno stanje stanovništva na svom području i osigurava podatke za potrebe zdravstvene statistike, utvrđuje rizike za zdravlje, predlaže i sprovodi mere za njihovo otklanjanje, sprovodi propisane sistematske zdravstveno-vaspitne aktivnosti i ostvaruje saradnju sa ključnim pojedincima i organizacijama u zajednici; radi u preventivnim savetovalištima; organizuje i sprovodi propisane sistematske; ciljane i skrining preglede, učestvuje u posebnim programima vakcinacijama, mere u toku vanrednih nesreća, mere za rano otkrivanje bolesti; obavlja specijalističke preglede i upućuje na dalju dijagnostiku i preglede, određuje način i vrstu lečenja prati tok lečenja i usklađuje mišljenje i predlog za nastavak lečenja, određuje vrstu i dužinu kućnog lečenja i pratinjegovo sprovođenje, određuje dužinu privremene sprečenosti za rad zbog bolesti ilipovrede; propisuje lekove i medicinska sredstva kao i tehnička pomagala; daje ocenu o zdravstvenom stanju i upućuje na ocenu radne sposobnosti; sprovodi zdravstvenu zaštitu određenih delova stanovništva, kategorija odnosno pacijenta, obolelih od bolesti za čiju prevenciju, dijagnostiku i lečenje je specijalizovan, učestvuje u unapređenju kvaliteta zdravstvene zaštite; obavlja konsultacije sa drugim zdravstvenim radnicima i saradnicima; planira, nadzire i evaluira sprovođenje zdravstvene zaštite.

USLOVI: medicinski fakultet, specijalizacija iz ginekologije i akušerstva, VII/2 stepen stručne spreme, položen stručni ispit, završen kurs iz citologije, osnovno poznavanje rada na računaru. Rok za podnošenje prijava je 20 dana od objavljivanja oglasa, poštom ili ličnom dostavom u arhivu DZ Zvezdara, Olge Jovanović11, II sprat, soba 208. Uz prijavu podneti dokaze o ispunjenosti traženih uslova. Traženi dokazi se predaju u neoverenim fotokopijama i ne vraćaju se kandidatima. DZ Zvezdara zadržava pravo da poništi oglas ukoliko smatra da nijedan od prijavljenih kandidata ne ispunjava uslove za rad za traženo radno mesto. Rezultati oglasa biće objavljeni na internet stranici Doma zdravlja Zvezdara.


Pregledano: 72 puta
« Vratite se na kategorije
Da li je ovaj oglas za posao lažan? Prijavi ga!   
<

Motivational letters