Ovaj oglas za posao je istekao, jer je postavljen pre vise od 30 dana. Pretragom kategorija pronadjite aktuelne oglase.

0

Aplikacija

Nastavnik predmetne nastave - srpski jezik i književnost Puno radno vreme

na GIMNAZIJA u Paraćin (Poslato na 16-09-2020)

Nastavnik predmetne nastave - srpski jezik i književnost

GIMNAZIJA
35250 Paraćin, Branka Krsmanovića bb
tel. 035/568-294

Nastavnik predmetne nastave - srpski jezik i književnost
sa 83% radnog vremena, na određeno vreme radi zamene odsutnog zaposlenog preko 60 dana

USLOVI: Kandidat treba da ispunjava sledeće uslove: da ima odgovarajuće obrazovanje u skladu sa članom 140 st. 1 i 2 Zakona o osnovama sistema obrazovanja i vaspitanja (“Sl. glasnik RS”, broj 88/2017, 27/2018 - dr. zakon, 10/2019 i 6/2020) i to: da je stekao visoko obrazovanje 1) na studijama drugog stepena (master akademske studije, master strukovne studije, specijalističke akademske studije) i to: (1) studije drugog stepena iz naučne, odnsono stručne oblasti za odgovarajući predmet, odnosno grupe predmeta; (2) studije drugog stepena iz oblasti pedagoških nauka ili interdisciplinarne, multidisciplinarne, transdisciplinarne studije drugog stepena koje kombinuju celine i odgovarajuće naučne, odnosno stručne oblasti ili oblasti pedagoških nauka; 2) na osnovnim studijama u trajanju od najmanje četiri godine, po propisima koji su uređivali visoko obrazovanje do 10. septembra 2005. godine. Lice iz tačke 1) podtačka (2) odeljka “uslovi”mora da ima završene studije prvog stepena iz naučne odnosno stručne oblasti za odgovarajuće predmete odnosno grupu predmeta. Da kandidat ima stepen i vrstu obrazovanja u skladu sa Pravilnikom o stepenu i vrsti obrazovanja nastavnika, stručnih saradnika i pomoćnih nastavnika u gimnaziji („Službeni glasnik RS - Prosvetni glasnik“, broj 15/2013, 11/2016, 2/2017, 11/2017, 13/2018, 7/2019 i 14/2020) i to: profesor, odnosno diplomirani filolog za srpskohrvatski jezik i jugoslovensku književnost; profesor, odnosno diplomirani filolog za jugoslovensku književnost i srpskohrvatski jezik; profesor, odnosno diplomirani filolog za jugoslovensku književnost i opštu književnost; profesor srpskohrvatskog jezika sa južnoslovenskim jezicima; profesor jugoslovenske književnosti i srpskog jezika; profesor jugoslovenske književnosti sa stranim jezikom; profesor srpskog jezika i književnosti; profesor srpske književnosti i jezika; profesor srpske književnosti i jezika sa opštom književnošću; diplomirani filolog za književnost i srpski jezik; diplomirani filolog za srpski jezik i književnost; diplomirani filolog srpskog jezika sa južnoslovenskim jezicima; master profesor jezika i književnosti (studijski programi: Srpski jezik; Srpski jezik i književnost; Srpska književnost; Srpska književnost i jezik; Srpska književnost i jezik sa opštom književnošću; Srpska filologija; srpski jezik i lingvistika; Srpska filologija: srpski jezik i književnost; Filologija, moduli: Srpski jezik i Srpski jezik i komparativna književnost; Komparativana književnost sa teorijom književnosti); master filolog (studijski programi: Srpski jezik; Srpski jezik i književnost; Srpska književnost; Srpska književnost i jezik; Srpska književnost i jezik sa opštom književnošću; Srpska filologija: srpski jezik i lingvistika; Filologija, moduli: Srpski jezik i Srpski jezik i komparativna književnost); master profesor predmetne nastave; master profesor književnosti i jezika (srbista). Lica koja su stekla akademsko zvanje master moraju imati prethodno završene osnovne akademske studije na studijskim programima Srpski jezik i književnost; Srpska književnost i jezik; Srpska književnost i jezik; Srpska književnost i jezik sa komparatistikom; Srpska filologija; srpski jezik i književnost; Srbistika. Prijavni formular Ministarstva u skladu sa članom 154 stav 2 Zakona o osnovama sistema obrazovanja i vaspitanja. Uslovi u skladu sa članom 139 Zakona o osnovama sistema obrazovanja i vaspitanja (“Sl. glasnik RS”, broj 88/2017, 27/2018 - dr. zakon, 10/2019 i 6/2020): 1. da kandidat ima odgovarajuće obrazovanje; 2. da ima psihičku, fizičku i zdravstvenu sposobnost za rad sa decom i učenicima; 3. da nije osuđivan pravosnažnom presudom za krivično delo za koje je izrečena bezuslovna kazna zatvora u trajanju od najmanje tri meseca, kao i za krivična dela nasilje u porodici, oduzimanje maloletnog lica, zapuštanje i zlostavljanje maloletnog lica ili rodoskvrnuće, za krivično delo primanje mita ili davanje mita, za krivično delo iz grupe krivičnih dela protiv polne slobode, protiv pravnog saobraćaja i protiv čovečnosti i drugih dobara zaštićenih međunarodnim pravom, bez obzira na izrečenu krivičnu sankciju, i za koga nije, u skladu sa zakonom, utvrđeno diskriminatorno ponašanje; 4. da ima državljanstvo Republike Srbije; 5. da zna srpski jezik.

OSTALO: Kandidati su dužni da prilože sledeću dokumentaciju: 1. popunjen i odštampan prijavni formular (nalazi se na zvaničnoj internet stranici Ministarstva prosvete, nauke i tehnološkog razvoja); 2. kratku biografiju; 3. overenu fotokopiju diplome o stečenoj stručnoj spremi ili uverenje o stečenom visokom obrazovanju (kandidat koji ima visoko obrazovanje stečeno na studijama drugog stepena dostavlja overenu kopiju diplome drugog stepena i overenu kopiju diplome osnovnih akademskih, odnosno strukovnih studija sa osnovnih i sa master studija); 4. uverenje o državljanstvu (original ili overenu fotokopiju); 5. uverenje iz kaznene evidencije MUP-a da lice nije osuđivano; 6. dokaz o znanju srpskog jezika (dostavlja se ukoliko odgovarajuće obrazovanje nije stečeno na srpskom jeziku), 7. lekarsko uverenje (prilaže kandidat koji bude izabran po konkursu, pre zaključenja ugovora o radu). Rok za prijavljivanje na konkurs je 8 dana od dana objavljivanja konkursa u publikaciji ”Poslovi” Nacionalne službe za zapošljavanje. Nepotpune i neblagovremene prijave neće se uzeti u razmatranje. Konkurs sprovodi Konkursna komisija koju imenuje direktor škole. Kandidati koji su izabrani u uži izbor u roku od 8 dana upućuju se na psihološku procenu sposobnosti za rad sa učenicima koju vrši nadležna služba za poslove zapošljavanja primenom standardizovanih postupaka. Prijavni formular sa dokumentacijom slati preporučenom poštom ili dostaviti lično u sekretarijat škole, u zatvorenoj koverti, sa naznakom: ”Za konkursnu komisiju”, na adresu: Gimnazija, 35250 Paraćin, Branka Krsmanovića bb.


Skoro postavljeni poslovi GIMNAZIJA


Pregledano: 329 puta
« Vratite se na kategorije
Da li je ovaj oglas za posao lažan? Prijavi ga!   
<

Motivational letters