0

Aplikacija

Nastavnik (više predmeta) Puno radno vreme

na OSNOVNA MUZIČKA ŠKOLA KANjIŽA u Kanjiža (Poslato na 16-09-2020)

Nastavnik...

OSNOVNA MUZIČKA ŠKOLA KANjIŽA

24420 Kanjiža, Nikole Tesle 2
tel. 062/782-155

Nastavnik klavira
po jedan izvršilac u Kanjiži, Horgošu i Kanjiži i Trešnjevcu i Kanjiži
3 izvršioca

USLOVI: VII/1 stepen stručne spreme; diplomirani muzičar, usmerenje pijanista; diplomirani muzičar pijanista; akademski muzičar pijanista; master muzički umetnik, profesionalni status - klavirista.

Nastavnik violine
na mađarskom nastavnom jeziku, u Kanjiži, Horgošu i Malim Pijacama

USLOVI: VII/1 stepen stručne spreme; diplomirani muzičar, usmerenje violinista; diplomirani muzičar - violinista; akademski muzičar violinista; master muzički umetnik, profesionalni status - violinista.

OSTALO: Kandidat treba da: 1) ima odgovarajuće obrazovanje; 2) ima psihičku, fizičku i zdravstvenu sposobnost za rad sa decom i učenicima; 3) nije osuđivan pravnosnažnom presudom za krivično delo za koje je izrečena bezuslovna kazna zatvora u trajanju od najmanje tri meseca, kao i za krivična dela nasilje u porodici, oduzimanje maloletnog lica, zapuštanje i zlostavljanje maloletnog lica ili rodoskvrnuće, za krivična dela primanje ili davanje mita; za krivična dela iz grupe krivičnih dela protiv polne slobode, protiv pravnog saobraćaja i protiv čovečnosti i drugih dobara zaštićenih međunarodnim pravom, bez obzira na izrečenu krivičnu sankciju, i za koje nije, u skladu sa zakonom, utvrđeno diskriminatorno ponašanje; 4) ima državljanstvo Republike Srbije; 5) zna srpski jezik i jezik na kojem ostvaruje obrazovno-vaspitni rad - mađarski jezik. Poželjno je da kandidat poseduje vozačku dozvolu B kategorije, pošto se nastava odvija u različitim naseljima opštine. Dokazi o ispunjavanju uslova: 1) prijavni formular sa internet sajta Ministarstva prosvete, nauke i tehnološkog razvoja; 2) potpisana biografija kandidata, 3) overena fotokopija diplome, 4) original/overena fotokopija uverenja o državljanstvu, 5) original/overena fotokopija izvoda iz matične knjige rođenih, 6) uverenje o neosuđivanosti, 7) dokaz o poznavanju jezika na kome se izvodi obrazovno vaspitni rad - overena svedočanstva o završenom srednjem obrazovanju na mađarskom jeziku ili uverenje o položenom ispitu iz mađarskog jezika po programu odgovarajuće visokoškolske ustanove, 8) fotokopija vozačke dozvole. Konkurs za prijem u radni odnos sprovodi Konkursna komisija. Kandidati koji budu izabrani u uži izbor biće upućeni na psihološku procenu sposobnosti za rad sa decom i učenicima. Kandidat koji bude izabran, pre zaključenja ugovora o radu dostavlja uverenje o psihičkoj, fizičkoj i zdravstvenoj sposobnost za rad sa decom i učenicima. Rok za podnošenje prijave je 8 dana od dana objavljivanja konkursa u publikaciji „Poslovi”. Prijave se podnose na gorenavedenu adresu, sa naznakom „Za konkurs”. Neblagovremene i nepotpune prijave na konkurs se neće uzeti u razmatranje, kao i fotokopije dokumenata koje nisu overene od strane javnog beležnika. Lice zaduženo za davanje obaveštenja o konkursu: Đenđi Katkič, sekretar škole 062/782-155.


Pregledano: 101 puta
« Vratite se na kategorije
Da li je ovaj oglas za posao lažan? Prijavi ga!   
<

Motivational letters