Ovaj oglas za posao je istekao, jer je postavljen pre vise od 30 dana. Pretragom kategorija pronadjite aktuelne oglase.

0

Aplikacija

Laboratorijski tehničar; Citoskriner Puno radno vreme

na DOM ZDRAVLjA KRAGUJEVAC u Kragujevac (Poslato na 16-09-2020)

Laboratorijski tehničar; Citoskriner

DOM ZDRAVLjA KRAGUJEVAC
34000 Kragujevac, Kralja Milutina 1
tel. 034/323-087

Citoskriner
na određeno vreme od 6 meseci, u Odeljenju citolaboratorije, u Službi za zdravstvenu zaštitu žena

USLOVI: Pored opštih uslova za zasnivanje radnog odnosa utvrđenih zakonom, kandidati treba da ispunjavaju sledeće posebne uslove: visoko obrazovanje medicinske struke, na osnovnim studijama prvog stepena (osnovne akademske/strukovne studije po propisu koji uređuje visoko obrazovanje, počev od 10. septembra 2005. godine); na osnovnim studijama u trajanju od najmanje dve godine, po propisu koji je uređivao visoko obrazovanje do 10. septembra 2005. godine ili srednje obrazovanje - završena medicinska škola, kao i položen stručni ispit; licenca, najmanje 6 meseci radnog iskustva u struci.

Laboratorijski tehničar
na određeno vreme od 6 meseci, u Odeljenju citolaboratorije, u Službi za zdravstvenu zaštitu žena

USLOVI: Pored opštih uslova za zasnivanje radnog odnosa utvrđenih zakonom, kandidati treba da ispunjavaju sledeće posebne uslove: srednje obrazovanje - završena medicinska škola laboratorijskog smera; položen stručni ispit; licenca; najmanje 6 meseci radnog iskustva u struci.

OSTALO: Opis poslova utvrđen Pravilnikom o organizaciji i sistematizaciji poslova Doma zdravlja Kragujevac. Zainteresovani kandidati podnose dokumenta u originalu ili overene kopije, ne starije od 6 meseci i to: prijavu na oglas, biografiju sa adresom i brojem telefona; diplomu o stečenom obrazovanju odgovarajućeg profila; uverenje o položenom stručnom ispitu; licencu ili rešenje o upisu u odgovarajuću komoru; izvod iz matične knjige rođenih; izvod iz matične knjige venčanih (ako je došlo do promene prezimena kandidata); uverenje o državljanstvu RS; fotokopiju lične karte ili iščitanu ličnu kartu; prilikom zasnivanja radnog odnosa kandidati su dužni da dostave lekarsko uverenje kao dokaz o zdravstvenoj sposobnosti za poslove za koje se zasniva radni odnos. Prijavom na oglas kandidat daje svoju saglasnost za obradu podataka o ličnosti u svrhe izbora za prijem u radni odnos. Podaci se ne mogu koristiti u druge svrhe. Kandidati koji ispunjavaju uslove oglasa biće pozvani na razgovor radi pružanja dodatnih podataka koji mogu biti važni za odluku o prijemu. Rok za podnošenje prijava je 8 dana od dana objavljivanja oglasa u publikaciji “Poslovi” Nacionalne službe za zapošljavanje. Oglas je objavljen i na internet prezentaciji Ministarstva zdravlja Republike Srbije i internet prezentaciji Doma zdravlja Kragujevac. Nepotpune i neblagovremene prijave se neće razmatrati. Po završetku oglasa predata dokumenta se neće vraćati kandidatima. Kontakt telefon: 034/323-087. Prijave se podnose lično ili putem pošte na adresu: Dom zdravlja Kragujevac, 34000 Kragujevac, Kralja Milutina 1.


Skoro postavljeni poslovi DOM ZDRAVLjA KRAGUJEVAC


Pregledano: 590 puta
« Vratite se na kategorije
Da li je ovaj oglas za posao lažan? Prijavi ga!   
<

Motivational letters