Ovaj oglas za posao je istekao, jer je postavljen pre vise od 30 dana. Pretragom kategorija pronadjite aktuelne oglase.

0

Aplikacija

Nastavnik (više predmeta) Puno radno vreme

na OŠ “IVO LOLA RIBAR” u Aleksandrovac (Poslato na 16-09-2020)

Nastavnik...

OŠ “IVO LOLA RIBAR”
37230 Aleksandrovac, Kruševačka 16
tel. 037/3552-353

Nastavnik hemije
sa 30% radnog vremena, na određeno vreme do povratka radnice sa bolovanja, odnosno sa porodiljskog odsustva i odsustva sa rada radi nege deteta, u izdvojenim odeljenjima škole u Zleginju i Dobroljupcima

Nastavnik engleskog jezika
na određeno vreme do povratka radnice sa bolovanja, odnosno sa porodiljskog odsustva i odsustva sa rada radi nege deteta, u izdvojenim odeljenjima škole u Zleginju, Mrmošu, Donjem Stupnju, Trnavcima, Garevini i Donjoj Velikoj Vrbnici

USLOVI: U radni odnos na radnom mestu nastavnika hemije i nastavnika engleskog jezika, može biti primljen kandidat koji ispunjava sledeće uslove: posedovanje odgovarajućeg obrazovanja, u skladu sa Pravilnikom o stepenu i vrsti obrazovanja nastavnika i stručnih saradnika u osnovnoj školi; posedovanje psihičke, fizičke i zdravstvene sposobnosti za rad sa decom i učenicima; izvršena psihološka procena sposobnosti za rad sa decom i učenicima; posedovanje državljanstva Republike Srbije; znanje srpskog jezika i jezika na kojem se izvodi obrazovno-vaspitni rad; neosuđivanost pravnosnažnom presudom za krivično delo za koje je izrečena bezuslovna kazna zatvora u trajanju od najmanje tri meseca, niti za krivična dela nasilje u porodici, oduzimanje maloletnog lica, zapuštanje i zlostavljanje maloletnog lica ili rodoskvrnuće, za krivično delo primanje mita ili davanje mita, za krivično delo iz grupe krivičnih dela protiv polne slobode, protiv pravnog saobraćaja i protiv čovečnosti i drugih dobara zaštićenih međunarodnim pravom, bez obzira na izrečenu krivičnu sankciju; nepostojanje diskriminatornog ponašanja na strani kandidata, utvrđenog u skladu sa zakonom. Rok za prijavljivanje na konkurs je 8 dana od dana objavljivanja konkursa. Neblagovremene i nepotpune prijave neće se uzeti u razmatranje. Potpunom prijavom smatra se prijava koja sadrži: dokaz o državljanstvu (uverenje o državljanstvu, odnosno izvod iz matične knjige rođenih); overen prepis/fotokopiju diplome o stečenom obrazovanju; dokaz o znanju srpskog jezika i jezika na kojem se izvodi obrazovno-vaspitni rad (osim kandidata koji su odgovarajuće obrazovanje stekli na tim jezicima); dokaz o neosuđivanosti i o nepostojanju diskriminatornog ponašanja. Prijave treba poslati na adresu: 37230 Aleksandrovac, Kruševačka 16. Bliže informacije o konkursu mogu se dobiti kod sekretara škole i putem telefona: 037/3552-353.


Skoro postavljeni poslovi OŠ “IVO LOLA RIBAR”


Pregledano: 1005 puta
« Vratite se na kategorije
Da li je ovaj oglas za posao lažan? Prijavi ga!   
<

Motivational letters