0

Aplikacija

Psiholog na određeno vreme Puno radno vreme

na INSTITUT ZA METALNO ZDRAVJE u Beograd (Poslato na 16-09-2020)

Psiholog na određeno vreme

INSTITUT ZA METALNO ZDRAVJE
11000 Beograd, Milana Kašanina 3

Psiholog na određeno vreme
na zameni privremeno odsutne zaposlene

USLOVI: visoko obrazovanje: na studijama drugog stepena (master akademske studije), po propisu koji uređuje visoko obrazovanje, počev od 10. septembra 2005. godine; osnovnim studijama u trajanju od najmanje četiri godine, po propisu koji je uređivao visoko obrazovanje do 10. septembra 2005. godine; zdravstvena sposobnost utvrđena od strane nadležnog zdravstvenog organa; najmanje 6 (šest) meseci radnog iskustva u navedenom zvanju. Zainteresovani kandidati, uz prijavu na javni oglas - molbu, dostavljaju: radnu biografiju, fotokopiju diplome o završenoj školi, izvod iz matične knjige rođenih i uverenje o državljanstvu. Tražena dokumenta se podnose u neoverenim fotokopijama. Izabrani kandidat dužan je u roku od 3 (tri) dana od dana dostavljanja odluke o izboru dostavi dokumenta u originalu ili u overenim fotokopijama. Dostavljena dokumenta se ne vraćaju. Odluka o izboru kandidata će biti objavljena na sajtu Instituta za mentalno zdravlje www.imh.org.rs i neće se dostavljati učesnicima javnog oglasa. Nepotpune i neblagovremene prijave neće se razmatrati. Prijave dostaviti na navedenu adresu, sa naznakom: ''Za javni oglas'' ili predati lično u pisarnicu Instituta, u roku od 8 dana od dana objavljivanja oglasa.


Pregledano: 173 puta
« Vratite se na kategorije
Da li je ovaj oglas za posao lažan? Prijavi ga!   
<

Motivational letters