0

Aplikacija

Viši fizioterapeut; Viši radni terapeut Puno radno vreme

na INSTITUT ZA REUMATOLOGIJU u Beograd (Poslato na 16-09-2020)

Viši fizioterapeut; Viši radni terapeut

INSTITUT ZA REUMATOLOGIJU
11000 Beograd, Resavska 69

Viši fizioterapeut
na određeno vreme, zbog povećanog obima posla, u trajanju od 3 meseca

USLOVI: visoko obrazovanje: na strukovnim studijama prvog stepena (strukovne/akademske), po propisu koji uređuje visoko obarazovanje, počev od 10. septembra 2005. godine - oblast: medicinske nauke, strukovni fizioterapeut, diplomirani fizioterapeut; na osnovnim studijama u trajanju od najmanje dve godine po propisu koji je uređivao visoko obrazovanje do 10. septembra 2005. godine, viši fizioterapeut. Položen stručni ispit za strukovnog fizioterapeuta/višeg fizioterapeuta, licenca Komore medicinskih sestara i zdravstvenih tehničara Srbije, najmanje šest meseci radnog iskustva u navedenom zvanju. Zainteresovani kandidati podnose: prijavu sa kratkom biografijom, fotokopiju diplome o završenoj visokoj/višoj školi, fotokopiju uverenja o položenom stručnom ispitu za strukovnog fizioterapeuta/višeg fizioterapeuta, fotokopiju licence Komore medicinskih sestara i zdravstvenih tehničara Srbije, dokaz o radnom iskustvu (fotokopija radne knjižice, ugovora o radu, ugovora o volontiranju, ugovora o privremenim i povremeni poslovima i drugi slični ugovori ili potvrde o radu ili drugom vidu angažovanja), fotokopiju izvoda iz matične knjige rođenih/venčanih, fotokopiju lične karte.

Viši radni terapeut
na određeno vreme, zbog povećanog obima posla, u trajanju od 3 meseca

USLOVI: visoko obrazovanje: na strukovnim studijama prvog stepena (strukovne/akademske), po propisu koji uređuje visoko obarazovanje, počev od 10. septembra 2005. godine - oblast: medicinske nauke, strukovni radni terapeut, diplomirani terapeut rehabilitacije; na osnovnim studijama u trajanju od najmanje dve godine po propisu koji je uređivao visoko obrazovanje do 10. septembra 2005. godine, viši radni terapeut. Položen stručni ispit za strukovnog radnog terapeuta/višeg radnog terapeuta, licenca Komore medicinskih sestara i zdravstvenih tehničara Srbije, najmanje šest meseci radnog iskustva u navedenom zvanju. Zainteresovani kandidati podnose: prijavu sa kratkom biografijom, fotokopiju diplome o završenoj visokoj/višoj školi, fotokopiju uverenja o položenom stručnom ispitu za strukovnog radnog terapeuta/višeg radnog terapeuta, fotokopiju licence Komore medicinskih sestara i zdravstvenih tehničara Srbije, dokaz o radnom iskustvu (fotokopija radne knjižice, ugovora o radu, ugovora o volontiranju, ugovora o privremenim i povremeni poslovima i drugi slični ugovori ili potvrde o radu ili drugom vidu angažovanja), fotokopiju izvoda iz matične knjige rođenih/venčanih, fotokopiju lične karte.

OSTALO:prijave sa neophodnim prilozima podnose se u zatvorenoj koverti, preporučenom pošiljkom na navedenu adresu Instituta -Odeljenje za pravne poslove ili na mejl adresu: reumabeo@eunet.rs, sa naznakom „Prijava na javni oglas“ i navođenjem naziva radnog mesta za koje kandidat podnosi prijavu, u roku od 8 dana od dana objavljivanja oglasa. Nepotpune i neblagovremene prijave neće biti razmatrane, a neblagovremene prijave biće vraćene podnosiocima u neotvorenoj koverti. Prijavom na oglas kandidati daju saglasnost da Institut vrši obradu podataka o ličnosti u svrhu izbora za prijem u radni odnos. Podaci se ne mogu koristiti u druge svrhe. Podatke obrađuje i podacima rukuje Institut. Kandidati koji ispunjavaju uslove mogu biti pozvani na razgovor radi pružanja dodatnih podataka koji su od značaja za donošenje odluke o prijemu. Odluka o izboru kandidata biće objavljena na internet stranici Institutu za reumatologiju, www.reumatologija.org.rs, u delu Oglasi za posao, u roku ne dužem od 30 dana od dana isteka roka za prijavu kandidata i neće se dostavljati učesnicima javnog oglasa. Izabrani kandidati su dužni da pre zaključenja ugovora o radu dostave overene fotokopije diplome, uverenja o položenom stručnom ispitu i licence. Poželjno je da izabrani kandidati dostave i radnu knjižicu, ukoliko poseduje istu (zbog obračuna radnog staža). Fotokopije dokumenata dostavljenih uz prijavu na oglas ne vraćaju se kandidatima.


Skoro postavljeni poslovi INSTITUT ZA REUMATOLOGIJU


Pregledano: 182 puta
« Vratite se na kategorije
Da li je ovaj oglas za posao lažan? Prijavi ga!   
<

Motivational letters