0

Aplikacija

Nastavnik elektrotehničke grupe predmeta Puno radno vreme

na TEHNIČKA ŠKOLA u Obrenovac (Poslato na 16-09-2020)

Nastavnik elektrotehničke grupe predmeta

TEHNIČKA ŠKOLA
Obrenovac, Kralja Petra I 12
tel. 011/8721-178
e-mail: teh.skola.obr@gmail.com

Nastavnik elektrotehničke grupe predmeta
2 izvršioca

USLOVI: Kandidati treba da ispunjavaju sledeće uslove: 1) da imaju odgovarajuće obrazovanje propisano članom 139 i članom 140 Zakona o osnovama sistema obrazovanja i vaspitanja i odgovarajuće obrazovanje prema Pravilniku o stepenu i vrsti obrazovanja nastavnika, stručnih saradnika i pomoćnih nastavnika u stručnim školama u području rada Elektrotehnika; 2) da imaju psihičku, fizičku i zdravstvenu sposobnost za rad sa decom i učenicima; 3) da nisu osuđivani pravosnažnom presudom za krivično delo za koje je izrečena bezuslovna kazna zatvora u trajanju od najmanje tri meseca, kao i za krivična dela nasilje u porodici, oduzimanje maloletnog lica, zapuštanje i zlostavljanje maloletnog lica ili rodoskvrnuće, za krivično delo primanje mita ili davanje mita, za krivično delo iz grupe krivičnih dela protiv polne slobode, protiv pravnog saobraćaja i protiv čovečnosti i drugih dobara zaštićenih međunarodnim pravom, bez obzira na izrečenu krivičnu sankciju, i za za koje nije, u skladu sa Zakonom utvrđeno diskriminatorno ponašanje, 4) da imaju državljanstvo Republike Srbije; 5) da znaju srpski jezik i jezik na kome se ostvaruje obrazovno-vaspitni rad. Ispunjenost uslova iz tačke 2) izabrani kandidat dokazuje pre zaključenju ugovora o radu. Uslove iz tačke 1), 3), 4) i 5) kandidati dokazuju prilikom podnošenja prijave na konkurs, dostavljanjem sledeće dokumentacije: 1) overena fotokopija diplome ili uverenja - ne starije od šest meseci, 2) original ili overena fotokopija uverenja o državljanstvu (ne starije od 6 meseci), 3) original ili overena fotokopija izvoda iz matične knjige rođenih (ne stariji od 6 meseci), 4) dokaz iz kaznene evidencije MUP-a da nisu osuđivani pravosnažnom presudom za krivično delo za koje je izrečena bezuslovna kazna zatvora u trajanju od najmanje tri meseca, kao i za krivična dela nasilje u porodici, oduzimanje maloletnog lica, zapuštanje i zlostavljanje maloletnog lica ili rodoskrvuće, za krivična dela primanje mita ili davanje mita; za krivična dela iz grupe krivičnih dela protiv polne slobode, protiv pravnog saobraćaja i protiv čovečnosti i drugih dobara zaštićenih međunarodnim pravom, bez obzira na izrečenu krivičnu sankciju, i za za koje nije, u skladu sa Zakonom utvrđeno diskriminatorno ponašanje- original (ne starije od 3 meseca), 5) dokaz o poznavanju jezika na kom se ostvaruje obrazovno-vaspitni rad podnosi kandidat koji nije stekao diplomu na srpskom jeziku, a dokaz treba da bude izdat od strane visokoškolske ustanove nadležne za izdavanje takvih dokumenata (original ili overena fotokopija). Kandidati su u obavezi da popune prijavni formular za konkurs, koji se preuzima sa internet stranice Ministarstva prosvete, nauke i tehnološkog razvoja (www.mpn.gov.rs/wp-content/uploads/2015/FORMULAR-ZA-KONKURISANjE.doc). Uz popunjen formular kandidat dostavlja potrebnu dokumentaciju u roku od 15 dana od dana objavljivanja konkursa u publikaciji “Poslovi”, na adresu škole. Fotokopije koje se podnose moraju biti overene od strane nadležnog organa, u suprotnom, neće se uzeti u razmatranje, kao ni nepotpune i neblagovremene prijave. Konkurs sprovodi Konkursna komisija imenovana od strane direktora škole u roku od 8 dana od dana isteka za prijem prijava. Kandidati koji uđu u uži izbor biće upućeni na psihološku procenu sposobnosti za rad sa decom i učenicima koju vrši nadležna služba za poslove zapošljavanja u roku od osam dana. Nakon prijema rezultata psihološke procene, konkursna komisija u roku od osam dana sačinjava listu kandidata koji ispunjavaju sve uslove za rad na radnim mestima, sa kojima obavlja razgovor i u roku od osam dana od dana obavljenog razgovora sa kandidatima donosi rešenje o izboru kandidata. Prijave se dostavljaju na adresu škole. Telefon za informacije: 011/8721-178.


Skoro postavljeni poslovi TEHNIČKA ŠKOLA


Pregledano: 65 puta
« Vratite se na kategorije
Da li je ovaj oglas za posao lažan? Prijavi ga!   
<

Motivational letters