Ovaj oglas za posao je istekao, jer je postavljen pre vise od 30 dana. Pretragom kategorija pronadjite aktuelne oglase.

0

Aplikacija

Vozač sanitetskog vozila u hitnoj medicinskoj pomoći Puno radno vreme

na DOM ZDRAVLjA PARAĆIN u Paraćin (Poslato na 16-09-2020)

Vozač sanitetskog vozila u hitnoj medicinskoj pomoći

DOM ZDRAVLjA PARAĆIN
35250 Paraćin, Majora Marka 10
tel. 035/573-186

Vozač sanitetskog vozila u hitnoj medicinskoj pomoći
za rad u Službi za hitnu medicinsku pomoć sa sanitetskim prevozom, sa skraćenim radnim vremenom

USLOVI: srednje obrazovanje, vozačka dozvola B kategorije. Kandidati podnose: prijavu na oglas, kratku biografiju, izvod iz matične knjige rođenih/venčanih, uverenje o državljanstvu, diplomu o zaveršenom srednjem obrazovanju, važeću vozačku dozvolu.

Opis posla: vrši hitan sanitetski prevoz pacijenata; vrši sanitetski prevoz pacijenata, koji nije hitan, ali je opravdan i medicinski neophodan; pomaže prilikom unošenja i iznošenja nepokretnih pacijenata; upravlja specijalnim sanitetskim vozilom za prevoz naglo obolelog, unesrećenog i povređenog; na intervenciji ekipe pomaže lekarskoj ekipi u pružanju hitne medicinske pomoći, u postupcima oživljavanja, prenosu bolesnika ili medicinske opreme sa viših spratova ili podrumskih prostorija, kao i druge poslove koje naloži dežurni lekar ekipe; rukuje instalisanim sistemom u vozilu i svetlo - zvučnom signalizacijom u vozilu; nadzire ispravnost funkcije sistema za oksigenaciju, odnosno o funkcionisanje boce sa kiseonikom i regulatora za protok kiseonika u vozilu; pri preuzimanju vozila kontroliše njegovu propisanu opremljenost; vodi putni nalog koji po završetku smene predaje odgovornom vozaču smene, smenovođi; odgovoran je za bezbednost u saobraćaju lekarske ekipe i životno ugroženih pacijenata; u slučaju udesa obavezno obaveštava MUP i načelnika Službe za HMP; vodi propisanu dokumentaciju i evidenciju, poznaje i po potrebi primenjuje protokol prve medicinske pomoći, učestvuje u radu komisije za sprovođenje javnih nabavki, imenovane rešenjem direktora u skladu sa Zakonom o javnim nabavkama, obavlja poslove na koje je ovlašćen rešenjem ili odlukom direktora, a koji su iz delokruga rada službe u okviru svog stepena stručne spreme odnosno obrazovanja, radne sposobnosti i zanimanja, odgovoran je za svoj rad šefu voznog parka i načelniku službe.

OSTALO: Prijave sa kratkom biografijom, adresom i kontakt telefonom, kao i dokumenta kojima se dokazuje ispunjenost uslova konkursa, doneti lično u pisarnicu DZ Paraćin ili poslati na adresu: Dom zdravlja Paraćin, 35250 Paraćin, Majora Marka 10, sa naznakom „Prijava na konkurs za radno mesto vozač sanitetskog vozila u hitnoj medicinskoj pomoći za rad u Službi hitne medicinske pomoći sa sanitetskim prevozom“. Dokazi o ispunjenosti uslova za zasnivanje radnog odnosa za napred navedenao radno mesto podnose se u originalu ili kopijama overenim kod javnog beležnika / notara. Rok za podnošenje prijava je 8 dana od dana objavljivanja na sajtu Ministarstva zdravlja Republike Srbije i publikaciji „Poslovi“, kod Nacionalne službe za zapošljavanje. Kandidati mogu biti pozvani na razgovor radi pružanja dodatnih podataka koji mogu biti važni za odluku o prijemu. Neblagovremene, nedozvoljene, nepotpisane prijave, kao i prijave sa nepotpunom i neodgovarajućom dokumentacijom, neće biti razmatrane. Po završetku konkursa predata dokumenta se neće vraćati kandidatima. Za sve informacije možete se obratiti na telefon: 062/562-654.


Skoro postavljeni poslovi DOM ZDRAVLjA PARAĆIN


Pregledano: 679 puta
« Vratite se na kategorije
Da li je ovaj oglas za posao lažan? Prijavi ga!   
<

Motivational letters