Ovaj oglas za posao je istekao, jer je postavljen pre vise od 30 dana. Pretragom kategorija pronadjite aktuelne oglase.

0

Aplikacija

Nastavnik (više predmeta) Puno radno vreme

na EKONOMSKO-TRGOVINSKA ŠKOLA u Paraćin (Poslato na 23-09-2020)

Nastavnik...

EKONOMSKO-TRGOVINSKA ŠKOLA
35250 Paraćin, Dragoljuba Jovanovića 2
tel. 035/570-877

Nastavnik ekonomske grupe predmeta
na određeno vreme radi zamene odsutnog zaposlenog preko 60 dana
2 izvršioca

USLOVI: diplomirani ekonomista, master ekonomista.

Nastavnik kuvarstva
na određeno vreme radi zamene odsutnog zaposlenog preko 60 dana

USLOVI: strukovni menadžer gastronomije.

Nastavnik srpskog jezika
sa 70% radnog vremena, na određeno vreme radi zamene odsutnog zaposlenog preko 60 dana

USLOVI: dipl. filolog za književnost i srpski jezik, master filolog, profesor srpske književnosti i jezika.

OSTALO: Kandidat treba da pored opštih uslova za zasnivanje radnog odnosa ispunjava i posebne uslove propisane odredbama čl. 139, 140, 143 i čl. 144 Zakona o osnovama sistema obrazovanja i vaspitanja („Sl. glasnik RS“, br. 88/2017, 27/18, 10/19) i Pravilnikom o stepenu i vrsti obrazovanja nastavnika iz opšteobrazovnih predmeta, stručnih saradnika i vaspitača u stručnim školama. Uz prijavu na konkurs kandidati treba da prilože: overenu fotokopiju diplome o stečenom odgovarajućem obrazovanju (osnovnih i master studija), uverenje o državljanstvu (ne starije od 6 meseci), izvod iz matične knjige rođenih, dokaz o znanju jezika na kojem se izvodi obrazovno-vaspitni rad u školi - srpski jezik (ukoliko odgovarajuće obrazovanje nije stečeno na tom jeziku); uverenje o posedovanju psihičke, fizičke i zdravstvene sposobnosti za rad sa decom i učenicima dostavlja se pre zaključenja ugovora o radu - dokaz o neosuđivanosti; uverenje policijske uprave sa izvodom iz kaznene evidencije; kratku biografiju; popunjen i odštampan prijavni formular sa sajta Ministarstva prosvete. Sva dokumenta se prilažu u originalu ili kao overene fotokopije. Izbor se vrši u skladu sa Zakonom osnovama sistema obrazovanja i vaspitanja. Neblagovremene i nepotpune prijave neće se razmatrati. U skladu sa članom 155 kandidati popunjavaju prijavni formular na zvaničnoj internet stranici Ministarstva, a potrebnu dokumentaciju, zajedno sa odštampanim prijavnim formularom dostavljaju ustanovi. Kandidati koji uđu u uži izbor biće pozvani na razgovor i poslati na psihološku procenu sposobnosti za rad sa decom i učenicima koju vrši nadležna služba za poslove zapošljavanja. Prijave na konkurs dostaviti lično ili poštom na gore navedenu adresu, u roku od 8 dana od dana objavljivanja konkursa u listu „Poslovi“.


Skoro postavljeni poslovi EKONOMSKO-TRGOVINSKA ŠKOLA


Pregledano: 489 puta
« Vratite se na kategorije
Da li je ovaj oglas za posao lažan? Prijavi ga!   
<

Motivational letters