Ovaj oglas za posao je istekao, jer je postavljen pre vise od 30 dana. Pretragom kategorija pronadjite aktuelne oglase.

0

Aplikacija

Pedagoški asistent Puno radno vreme

na OŠ „JOVAN JOVANOVIĆ ZMAJ“ u Vranje (Poslato na 23-09-2020)

Pedagoški asistent

OŠ „JOVAN JOVANOVIĆ ZMAJ“
17500 Vranje, Južnomoravska 9
tel. 017/421-602, 422-245

Pedagoški asistent
na određeno vreme do 31.08.2021. godine

USLOVI: U radni odnos može biti primljeno lice koje ispunjava određene uslove: 1. da poseduje odgovarajuće obrazovanje, IV stepen stručne spreme i završena obuka za pedagoškog asistenta; 2. psihičku, fizičku i zdravstvenu sposobnost za rad sa decom i učenicima, 3. da nije osuđivano pravosnažnom presudom za krivično delo za koje je izrečena bezuslovna kazna zatvora u trajanju od najmanje tri meseca, kao i za krivična dela nasilje u porodici, oduzimanje maloletnog lica, zapuštanje i zlostavljanje maloletnog lica ili rodoskvrnuće, za krivična dela primanja ili davanja mita, za krivično delo iz grupe krivičnih dela protiv polne slobode, protiv pravnog saobraćaja i protiv čovečnosti i drugih dobara zaštićenih međunarodnim pravom, bez obzira na izrečenu krivičnu sankciju, i za koje nije, u skladu sa zakonom, utvrđeno diskriminatorno ponašanje; 4. da ima državljanstvo Repubike Srbije; 5. da zna srpski jezik i jezik na kome se ostvaruje obrazovno-vaspitni rad. Uslovi iz stava 1 člana 139 Zakona o osnovama sistema obrazovanja i vaspitanja dokazuju se prilikom prijema u radni odnos i proveravaju se u toku rada. Dokazi o ispunjenosti uslova iz stava 1 tačke 1), 3)-5) sastavni su deo prijave na konkurs, a dokaz iz stava 1 tačka 2 ovog člana pribavlja se pre zaključenja ugovora o radu. Uz prijavu na konkurs potrebno je dostaviti: 1. prijavni formular (kandidati popunjavaju prijavni formular na zvaničnoj internet stranici Ministarstva prosvete, nauke i tehnološkog razvoja RS i zajedno sa ostalom dokumentacijom dostavljaju školi), 2. biografiju, 3. original ili overenu kopiju diplome, odnosno uverenje kojim se dokazuje odgovarajuće obrazovanje i obuka, 4. original uverenje o državljanstvu (ne starije od 6 meseci), 5. izvod iz matične knjige rođenih, 6. dokaz da kandidat nije osuđivan pravosnažnom presudom za krivično delo za koje je izrečena bezuslovna kazna zatvora u trajanju od najmanje tri meseca, kao i za krivična dela nasilje u porodici, oduzimanje maloletnog lica, zapuštanje i zlostavljanje maloletnog lica ili rodoskvrnuće, za krivična dela primanje ili davanje mita, za krivična dela iz grupe krivičnih dela protiv polne slobode, protiv pravnog saobraćaja i protiv čovečnosti i drugih dobara zaštićenih međunarodnom pravom, bez obzira na izrečenu krivičnu sankciju, i da za njega nije, u skladu sa zakonom, utvrđeno diskriminatorno ponašanje (izvod iz kaznene evidencije MUP-a Srbije, original ili overena kopija, ne starija od 6 meseci), 7. odgovarajući dokaz kojim se dokazuje znanje srpskog jezika, shodno članu 141 Zakona o osnovama sistema obrazovanja i vaspitanja. Prijave (prijavni formular) sa potrebnim dokazima o ispunjenosti uslova za prijem, odnosno zasnivanje radnog odnosa, slati u roku od 8 dana od dana objavljivanja konkursa na adresu: Osnovna škola „Jovan Jovanović Zmaj“ u Vranju, Južnomoravska 9, 17500 Vranje, sa naznakom: „Za konkurs“ ili lično dostaviti upravi škole. Prijave koje ne ispunjavaju uslove konkursa u pogledu propisanog stepena i vrste obrazovanja, odnosno odgovarajućeg obrazovanja, propisanog zanimanja (stručnog naziva), prijave koje budu nepotpune (ne sadrže sve zahtevane dokaze o ispunjenosti uslova konkursa) i neblagovremene, neće se uzimati u razmatranje prilikom odlučivanja u postupku prijema u radni odnos. Informacije povodom konkursa mogu se dobiti na telefon: 017/421-602, Marina Pešić Stošić, sekretar škole.


Skoro postavljeni poslovi OŠ „JOVAN JOVANOVIĆ ZMAJ“


Pregledano: 1161 puta
« Vratite se na kategorije
Da li je ovaj oglas za posao lažan? Prijavi ga!   
<

Motivational letters