Ovaj oglas za posao je istekao, jer je postavljen pre vise od 30 dana. Pretragom kategorija pronadjite aktuelne oglase.

0

Aplikacija

Nastavnik (više predmeta) Puno radno vreme

na OŠ „SVETOZAR MARKOVIĆ“ u Rekovac (Poslato na 23-09-2020)

Nastavnik...

OŠ „SVETOZAR MARKOVIĆ“
35260 Rekovac, Svetozara Markovića 4

Nastavnik razredne nastave
za rad u izdvojenom odeljenju u Ursulu, na određeno vreme do povratka radnika sa bolovanja

Nastavnik francuskog jezika
za rad u matičnoj školi u Rekovcu i u izdvojenom odeljenju u Loćiki, na određeno vreme do povratka radnika sa bolovanja

Nastavnik muzičke kulture
za rad u matičnoj školi u Rekovcu i u izdvojenom odeljenju u Loćiki, sa 55% radnog vremena, na određeno vreme do povratka radnika sa bolovanja

USLOVI: Kandidat treba da ispunjava opšte uslove konkursa kao i uslove propisane u čl. 139, 140 i 142 Zakona o osnovama sistema obrazovanja i vaspitanja (“Sl. glasnik RS” br. 88/2017, 27/2018 - dr. zakon, 10/2019 i 6/2020) i Pravilnikom o stepenu i vrsti obrazovanja nastavnika i stručnih saradnika u osnovnoj školi (“Službeni glasnik RS - Prosvetni glasnik”, br. 11/2012, 15/2013, 2/2016, 10/2016, 11/2016, 2/2017, 3/2017, 13/2018, 11/2019) i to: da je stekao odgovarajuće visoko obrazovanje: 1) na studijama drugog stepena (master akademske studije, master strukovne studije, specijalističke akademske studije) i to: (1) studije drugog stepena iz naučne, odnosno stručne oblasti za odgovarajući predmet, odnosno grupe predmeta; (2) studije drugog stepena iz oblasti pedagoških nauka ili interdisciplinarne, multidisciplinarne, transdisciplinarne studije drugog stepena koje kombinuju celine i odgovarajuće naučne, odnosno stručne oblasti ili oblasti pedagoških nauka; 2) na osnovnim studijama u trajanju od najmanje četiri godine, po propisima koji su uređivali visoko obrazovanje do 10. septembra 2005. godine; da ima psihičku, fizičku i zdravstvenu sposobnost za rad sa decom i učenicima; da nije osuđivan pravnosnažnom presudom za krivično delo za koje je izrečena bezuslovna kazna zatvora u trajanju od najmanje tri meseca, kao i za krivična dela nasilje u porodici, oduzimanje maloletnog lica, zapuštanje i zlostavljanje maloletnog lica ili rodoskvrnuće, za krivična dela primanje mita ili davanje mita, za krivična dela iz grupe krivičnih dela protiv polne slobode, protiv pravnog saobraćaja i protiv čovečnosti i drugih dobara zaštićenih međunarodnim pravom, bez obzira na izrečenu krivičnu sankciju, i da za kandidata nije, u skladu sa zakonom, utvrđeno diskriminatorno ponašanje; da ima državljanstvo Republike Srbije; da zna srpski jezik i jezik na kome se ostvaruje obrazovno-vaspitni rad.

OSTALO: potpisana prijava sa kratkom biografijom, tačnom adresom prebivališta i aktuelnim brojem fiksnog ili mobilnog telefona, popunjen prijavni formular na zvaničnoj internet stranici Ministarstva prosvete, nauke i tehnološkog razvoja, overena fotokopija diplome o stečenom odgovarajućem obrazovanju (za lica koja su stekla akademsko zvanje master dostavlja se i overena fotokopija diplome o završenim osnovnim akademskim studijama), uverenje o državljanstvu Republike Srbije (original ili overena fotokopija, ne starije od 6 meseci), izvod iz matične knjige rođenih (original ili overena fotokopija, ne starije od 6 meseci), dokaz o neosuđivanosti - uverenje iz kaznene evidencije da lice nije osuđivano za krivična dela za koja je izrečena bezuslovna kazna zatvora u trajanju od najmanje tri meseca, kao i za krivična dela nasilje u porodici, oduzimanje maloletnog lica, zapuštanje i zlostavljanje maloletnog lica ili rodoskvrnuće, za krivična dela primanje ili davanje mita, za krivična dela iz grupe krivičnih dela protiv polne slobode, protiv pravnog saobraćaja i protiv čovečnosti i drugih dobara zaštićenih međunarodnim pravom, bez obzira na izrečenu krivičnu sankciju, i da za njega nije, u skladu sa zakonom, utvrđeno diskriminatorno ponašanje (uverenje iz MUP-a, original ili overena fotokopija, ne starije od 6 meseci), uverenje iz osnovnog i višeg suda da protiv kandidata nije pokrenut krivični postupak, doneta naredba o sprovođenju istrage, pokrenuta optužnica ili doneto rešenje o određivanju pritvora za krivična dela za koja je izrečena bezuslovna kazna zatvora u trajanju od najmanje tri meseca, kao i za krivična dela nasilje u porodici, oduzimanje maloletnog lica, zapuštanje i zlostavljanje maloletnog lica ili rodoskvrnuće, za krivična dela primanje ili davanje mita; za krivična dela iz grupe krivičnih dela protiv polne slobode, protiv pravnog saobraćaja i protiv čovečnosti i drugih dobara zaštićenih međunarodnim pravom, bez obzira na izrečenu krivičnu sankciju, i da za njega nije, u skladu sa zakonom, utvrđeno diskriminatorno ponašanje (original ili overena fotokopija, ne starije od 6 meseci), dokaz o znanju srpskog jezika i jezika na kome se ostvaruje obrazovno-vaspitni rad u školi (dokaz dostavlja kandidat samo ukoliko odgovarajuće obrazovanje nije stečeno na tom jeziku), dokaz da kandidat ima psihičku, fizičku i zdravstvenu sposobnost za rad sa decom i učenicima (lekarsko uverenje dostavlja izabrani kandidat, pre zaključenja ugovora o radu). Kandidati popunjavaju prijavni formular na zvaničnoj internet stranici Ministarstva prosvete, nauke i tehnološkog razvoja, a potrebnu dokumentaciju, zajedno sa odštampanim i potpisanim prijavnim formularom dostavljaju ustanovi. Nepotpune i neblagovremene prijave, bez potrebne dokumentacije, kao i fotokopije dokumenata koje nisu overene, neće se razmatrati. Prijave na konkurs sa dokazima o ispunjenosti uslova dostaviti lično u školi, radnim danima od 9.00 do 14.00 časova ili poštom na gore navedenu adresu, sa naznakom: „Za konkurs za prijem u radni odnos”. Rok za prijavljivanje na konkurs je 8 dana od dana objavljivanja konkursa. Bliže informacije o konkursu mogu se dobiti kod sekretara škole putem telefona: 035/8411-554.


Skoro postavljeni poslovi OŠ „SVETOZAR MARKOVIĆ“


Pregledano: 300 puta
« Vratite se na kategorije
Da li je ovaj oglas za posao lažan? Prijavi ga!   
<

Motivational letters