Ovaj oglas za posao je istekao, jer je postavljen pre vise od 30 dana. Pretragom kategorija pronadjite aktuelne oglase.

0

Aplikacija

Domar - majstor održavanja; Nastavnik predmetne nastave engleskog jezika Puno radno vreme

na POLjOPRIVREDNO-TEHNIČKI SREDNjOŠKOLSKI CENTAR “BESEDEŠ JOŽEF” u Kanjiža (Poslato na 23-09-2020)

Domar - majstor održavanja; Nastavnik predmetne nastave engleskog jezika

POLjOPRIVREDNO-TEHNIČKI
SREDNjOŠKOLSKI CENTAR
“BESEDEŠ JOŽEF”
24420 Kanjiža, Široka 70
tel. 024/874-550

Domar/majstor održavanja

USLOVI: III stepen sturčne spreme; položen stručni ispit za rad sa sudovima pod pritiskom. Kandidat treba da: 1) ima psihičku, fizičku i zdravstvenu sposobnost za rad sa decom i učenicima; 2) nije osuđivan pravnosnažnom presudom za krivično delo za koje je izrečena bezuslovna kazna zatvora u trajanju od najmanje tri meseca, kao i za krivična dela nasilje u porodici, oduzimanje maloletnog lica, zapuštanje i zlostavljanje maloletnog lica ili rodoskvrnuće, za krivična dela primanje ili davanje mita; za krivična dela iz grupe krivičnih dela protiv polne slobode, protiv pravnog saobraćaja i protiv čovečnosti i drugih dobara zaštićenih međunarodnim pravom, bez obzira na izrečenu krivičnu sankciju, i da za njega nije, u skladu sa zakonom, utvrđeno diskriminatorno ponašanje; 3) ima državljanstvo Republike Srbije; 4) zna srpski i mađarski jezik; 5) ne postoji diskriminatorno ponašanje na strani kandidata, utvrđeno u skladu sa zakonom. Radi prijave na konkurs, kandidat treba da podnese: prijavni formular koji popunjava na zvaničnoj internet stranici Ministarstva prosvete, nauke i tehnološkog razvoja, štampa ga i isti prilaže sa dokumentacijom, diplomu o stečenoj stručnoj spremi (original ili overen prepis/fotokopija) i ako je obrazovanje stečeno u inostranstvo rešenje Ministra prosvete, nauke i tehnološkog razvoja o priznanju diplome radi zapošljavanja, original ili overen prepis/fotokopija; izvod iz matične knjige rođenih, original ili overenu fotokopiju; uverenje o državljanstvu ne starije od 6 meseci, original ili overenu fotokopiju; biografiju; dokaz o znanju srpskog jezika i mađarskog jezika (da je kandidat stekao osnovno, srednje, više ili visoko obrazovanje na srpskom ili mađarskom jeziku ili da je položio ispit iz tog jezika po programu odgovarajuće visokoškolske ustanove, originale ili overene fotokopije ili da se usmenom proverom utvrdi da zna jezik); dokaz o neosuđivanosti, original, ne stariji od 6 meseci; uverenje o položenom ispitu za rad sa sudovima pod pritiskom, original ili overena fotokopija.

OSTALO: Kandidati koji budu izabrani u uži izbor, upućuju se na psihološku procenu sposobnosti za rad sa decom i učenicima koju vrši nadležna služba za poslove zapošljavanja primenom standardizovanih postupaka. Lekarsko uverenje o psihičkoj, fizičkoj i zdravstvenoj sposobnosti za rad sa učenicima pribavlja se pre zaključenja ugovora o radu. Prijave na konkurs slati na popunjenom formularu Ministarstva prosvete, nauke i tehnološkog razvoja (http: //www.mpn.gov.rs/wp-content/uploads/2015/08/FORMULAR-ZA-KONKURISANjE.doc) na adresu škole. Rok za podnošenje prijave je 8 dana od dana objavljivanja konkursa u publikaciji „Poslovi“. Nepotpune i neblagovremene prijave se neće uzimati u razmatranje.

Nastavnik predmetne nastave engleskog jezika
na određeno vreme radi zamene preko 60 dana, do povratka privremeno odsutne zaposlene, a najkasnije do 31. avgusta 2021. godine

USLOVI: VII/1 stepen stručne spreme; profesor, odnosno diplomirani filolog za engleski jezik i književnost; master filolog (studijski program Anglistika; studijski program ili glavni predmet, odnosno profil Engleski jezik i književnost); master profesor jezika i književnosti (studijski program ili glavni predmet, odnosno profil Engleski jezik i književnost); master profesor predmetne nastave (prethodno završene studije prvog stepena iz naučne, odnosno stručne oblasti za odgovarajući predmet). Kandidat treba i da: 1) ima psihičku, fizičku i zdravstvenu sposobnost za rad sa decom i učenicima; 2) nije osuđivan pravnosnažnom presudom za krivično delo za koje je izrečena bezuslovna kazna zatvora u trajanju od najmanje tri meseca, kao i za krivična dela nasilje u porodici, oduzimanje maloletnog lica, zapuštanje i zlostavljanje maloletnog lica ili rodoskvrnuće, za krivična dela primanje ili davanje mita; za krivična dela iz grupe krivičnih dela protiv polne slobode, protiv pravnog saobraćaja i protiv čovečnosti i drugih dobara zaštićenih međunarodnim pravom, bez obzira na izrečenu krivičnu sankciju, i da za njega nije, u skladu sa zakonom, utvrđeno diskriminatorno ponašanje; 3) ima državljanstvo Republike Srbije; 4) zna srpski jezik i jezik na kojem se ostvaruje obrazovno-vaspitni rad u školi; 5) ne postoji diskriminatorno ponašanje na strani kandidata, utvrđeno u skladu sa zakonom. Uz propratno pismo, odnosno prijavu na konkurs, kandidat treba da priloži: diplomu o stečenoj stručnoj spremi (original ili overen prepis/ fotokopija) i ako je obrazovanje stečeno u inostranstvu rešenje Ministra prosvete, nauke i tehnološkog razvoja o priznavanju diplome radi zapošljavanja (original ili overen prepis/fotokopija), izvod iz matične knjige rođenih, uverenje o državljanstvu (ne starije od 6 meseci), biografiju, dokaz o znanju mađarskog jezika i srpskog jezika (da je kandidat stekao srednje, više ili visoko obrazovanje na mađarskom jeziku i srpskom jeziku ili da je položio ispit iz tog jezika po programu odgovarajuće visokoškolske ustanove); dokaz o neosuđivanosti, original, ne stariji od 6 meseci. Kandidati koji budu izabrani u uži izbor, upućuju se na psihološku procenu sposobnosti za rad sa decom i učenicima koju vrši nadležna služba za poslove zapošljavanja primenom standardizovanih postupaka. Lekarsko uverenje o psihičkoj, fizičkoj i zdravstvenoj sposobnosti za rad sa učenicima, pribavlja se pre zaključenja ugovora o radu.

OSTALO: Prijave na konkurs slati na popunjenom formularu Ministarstva prosvete, nauke i tehnološkog razvoja (http: //www.mpn.gov.rs/wp-content/uploads/2015/08/FORMULAR-ZA-KONKURISANjE.doc), na adresu škole. Rok za podnošenje prijave je 8 (osam) dana od dana objavljivanja konkursa u publikaciji „Poslovi“. Nepotpune i neblagovremene prijave se neće uzimati u razmatranje.


Pregledano: 319 puta
« Vratite se na kategorije
Da li je ovaj oglas za posao lažan? Prijavi ga!   
<

Motivational letters