Ovaj oglas za posao je istekao, jer je postavljen pre vise od 30 dana. Pretragom kategorija pronadjite aktuelne oglase.

0

Aplikacija

Nastavnik nemačkog jezika Puno radno vreme

na SENĆANSKA GIMNAZIJA u Senta (Poslato na 23-09-2020)

Nastavnik nemačkog jezika

SENĆANSKA GIMNAZIJA
24400 Senta, Glavni trg 12
tel. 024/811-751
e-mail: gimnazijasenta135@gmail.com

Nastavnik nemačkog jezika
na određeno vreme radi zamene odsutnog zaposlenog koji je izabran na funkciju direktora škole, do isteka mandata

USLOVI: Pored opštih uslova za zasnivanje radnog odnosa iz člana 24 Zakona o radu („Sl. glasnik RS“, br. 24/2005, 61/2005, 54/2009, 32/2013, 75/2014, 13/2017 - odluka US, 113/2017 i 95/2018 - autentično tumačenje), kandidat treba da ispunjava i sledeće uslove: 1) da ima odgovarajuće obrazovanje u skladu sa članom 140 Zakona o osnovama sistema obrazovanja i vaspitanja (“Sl. glasnik RS”, br. 88/2017, 27/2018 - dr. zakon, 10/2019 i 6/2020; 2) da ima psihičku, fizičku i zdravstvenu sposobnost sa rad sa decom i učenicima; 3) da nije osuđivan pravnosnažnom presudom za krivično delo za koje je izrečena bezuslovna kazna zatvora u trajanju od najmanje tri meseca, kao i za krivična dela nasilje u porodici, oduzimanje maloletnog lica, zapuštanje i zlostavljanje maloletnog lica ili rodoskvrnuće, za krivična dela primanje ili davanje mita; za krivična dela iz grupe krivičnih dela protiv polne slobode, protiv pravnog saobraćaja i protiv čovečnosti i drugih dobara zaštićenih međunarodnim pravom, bez obzira na izrečenu krivičnu sankciju, i za koga nije, u skladu sa zakonom, utvrđeno diskriminatorno ponašanje; 4) da ima državljanstvo Republike Srbije; 5) da zna srpski jezik i jezik na kojem se ostvaruje obrazovno-vaspitni rad (mađarski i srpski jezik).

OSTALO: Uz prijavu na konkurs s kratkom biografijom, dostaviti: overen prepis ili overenu fotokopiju diplome o stečenom odgovarajućem obrazovanju; izvod iz matične knjige rođenih; dokaz o neosuđivanosti pravnosnažnom presudom za krivična dela nabrojana u tački 3 (uverenje iz kaznene evidencije MUP-a, ne starije od 6 meseci); uverenje o državljanstvu, ne starije od 6 meseci; popunjen prijavni formular koji je propisan od strane Ministarstva prosvete, nauke i tehnološkog razvoja i nalazi se na sajtu Ministarstva. Kopije moraju biti overene. Dokaz o psihičkoj, fizičkoj i zdravstvenoj sposobnosti za rad (lekarsko uverenje) izabrani kandidat treba da dostavi školi pre zaključenja ugovora o radu. Rok za prijavljivanje je 8 dana od dana objavljivanja u publikaciji „Poslovi”. Neblagovremene i nepotpune prijave neće se uzimati u obzir. Prijave sa potrebnim dokumentima slati na adresu: Senćanska gimnazija, Senta, Glavni trg 12. Sva obaveštenja mogu se dobiti na telefon: 024/811-751.


Skoro postavljeni poslovi SENĆANSKA GIMNAZIJA


Pregledano: 422 puta
« Vratite se na kategorije
Da li je ovaj oglas za posao lažan? Prijavi ga!   
<

Motivational letters