Ovaj oglas za posao je istekao, jer je postavljen pre vise od 30 dana. Pretragom kategorija pronadjite aktuelne oglase.

0

Aplikacija

Nastavnik predmetne nastave - nastavnik latinskog jezika Puno radno vreme

na SREDNjA ŠKOLA „NIKOLA TESLA“ u Boljevac (Poslato na 23-09-2020)

Nastavnik predmetne nastave - nastavnik latinskog jezika

SREDNjA ŠKOLA „NIKOLA TESLA“
19370 Boljevac, Kneza Miloša 13

Nastavnik predmetne nastave - nastavnik latinskog jezika
sa 11,12% radnog vremena, na određeno vreme radi zamene odsutnog zaposlenog preko 60 dana

USLOVI: Kandidat pored opštih uslova propisanih članom 24 Zakona o radu („Službeni glasnik RS” br. 24/05, 61/05, 75/14, 13/17 - Odluka US, 113/17 i 95/18 - autentično tumačenje), treba da ispunjava i posebne uslove propisane čl. 139 i 140 Zakona o osnovama sistema obrazovanja i vaspitanja („Službeni glasnik RS” br. 88/17, 27/18 - dr zakoni, 10/19 i 6/20), odnosno da: 1) ima odgovarajuće obrazovanje u skladu sa članom 140 Zakona o osnovama sistema obrazovanja i vaspitanja („Službeni glasnik RS” br. 88/17, 27/18 - dr zakoni, 10/19 i 6/20), koje je stekao na: a) studijama drugog stepena (master akademske studije, master strukovne studije, specijalističke akademske studije) i to: studije drugog stepena iz naučne, odnosno druge stručne oblasti za odgovarajući predmet, odnosno grupe predmeta; studije drugog stepena iz oblasti pedagoških nauka ili interdisciplinarne, multidisciplinarne, transdisciplinarne studije drugog stepena koje kombinuju celine i odgovarajuće naučne, odnosno stručne oblasti ili oblasti pedagoških nauka; na osnovnim studijama u trajanju od najmanje četiri godine, po propisima koji su uređivali visoko obrazovanje do 10. septembra 2005. godine. Izuzetno, nastavnik i vaspitač jeste i lice sa stečenim odgovarajućim visokim obrazovanjem na studijama prvog stepena (osnovne akademske, odnosno strukovne i specijalističko strukovne studije), studijama u trajanju od tri godine ili višim obrazovanjem. U skladu sa Pravilnikom o stepenu i vrsti obrazovanja nastavnika, stručnih saradnika i pomoćnih nastavnika u gimnaziji („Službeni glasnik Republike Srbije - Prosvetni glasnik” br. 15/2013, 11/2016, 2/2017, 11/2017, 13/2018, 7/2019, 2/2020 i 3/2020): 1) profesor klasične filologije; 2) diplomirani klasični filolog; 3) master klasični filolog; 2) ima psihičku, fizičku i zdravstvenu sposobnost za rad sa decom i učenicima; 3) da lice nije osuđivano pravnosnažnom presudom za krivično delo za koje je izrečena bezuslovna kazna zatvora u trajanju od najmanje tri meseca ili za krivična dela nasilje u porodici, oduzimanje maloletnog lica, zapuštanje i zlostavljanje maloletnog lica ili rodoskvrnuće, za krivična dela primanje ili davanje mita; za krivična dela iz grupe krivičnih dela protiv polne slobode, protiv pravnog saobraćaja i protiv čovečnosti i drugih dobara zaštićenih međunarodnim pravom, bez obzira na izrčenu krivičnu sankciju, i za koje nije, u skladu sa zakonom, utvrđeno diskriminatorno ponašanje; 4) državljanstvo Republike Srbije; 5) da zna srpski jezik i jezik na kome se ostvaruje obrazovno-vaspitni rad. Kandidat popunjava formular za prijem u radni odnos u ustanovi obrazovanja i vaspitanja koji se nalazi na zvaničnoj internet stranici Ministarstva prosvete, nauke i tehnološkog razvoja (upisati broj telefona/mejl adresu). Uz prijavni formular kandidat dostavlja sledeću dokumentaciju: overenu fotokopiju diplome (odnosno uverenja ukoliko diploma nije izdata) o stečenom odgovarajućem stepenu i vrsti obrazovanja; uverenje o neosuđivanosti nadležne policijske uprave, original ili overena fotokopija, ne starije od 3 meseca; uverenje o državljanstvu, original ili overena fotokopija, ne starije od 6 meseca; izvod iz matične knjige rođenih sa hologramom, original ili overena fotokopija; ukoliko kandidat nije stekao obrazovanje na srpskom jeziku, dostavlja dokaz (uverenje ili potvrdu) da je položio ispit iz srpskog jezika po programu odgovarajuće visokoškolske ustanove; biografiju. Uverenja koja se dostavljaju ne smeju biti starija od 6 meseci. Konkursna komisija utvrđuje ispunjenost ulova kandidata za prijem u radni odnos iz člana 139 Zakona o osnovama sistema obrazovanja i vaspitanja u roku od osam dana od dana isteka roka za prijem prijava. Kandidati koji budu izabrani u uži izbor, u roku od osam dana biće upućeni na psihološku procenu sposobnosti za rad sa decom i učenicima koju vrši nadležna služba za poslove zapošljavanja primenom standardizovanih postupaka, o čemu će kandidati biti obavešteni putem telefona na brojeve koje su naveli ili na navedene mejl-adrese. Konkursna komisija će sačiniti listu kandidata koji ispunjavaju uslove za prijem u radni odnos u roku od osam dana od dana prijema rezultata psihološke procene i obaviti razgovor sa njima. O terminima za razgovor kandidati će biti obavešteni putem telefona na brojeve koje su naveli ili na navedene imejl-adrese. Konkursna komisija će doneti rešenje o izboru kandidata u roku od osam dana od dana obavljenog razgovora. Lekarsko uverenje - dokaz o psihičkoj, fizičkoj i zdravstvenoj sposobnosti za rad sa decom i učenicima izabrani kandidat će dostaviti pre zaključenja ugovora o radu. Neblagovremene i nepotpune prijave neće se uzimati u razmatranje. Informacije o konkursu mogu se dobiti na sledeći broj telefona: 030/463-391. Prijave se dostavljaju na adresu: Srednja škola „Nikola Tesla” Boljevac, Kneza Miloša 13, 19370 Boljevac, sa naznakom „Za konkurs za radno mesto nastavnika predmetne nastave - nastavnik latinskog jezika“.


Skoro postavljeni poslovi SREDNjA ŠKOLA „NIKOLA TESLA“


Pregledano: 209 puta
« Vratite se na kategorije
Da li je ovaj oglas za posao lažan? Prijavi ga!   
<

Motivational letters