Ovaj oglas za posao je istekao, jer je postavljen pre vise od 30 dana. Pretragom kategorija pronadjite aktuelne oglase.

0

Aplikacija

Andragoški asistent Puno radno vreme

na OŠ “PETAR PETROVIĆ NjEGOŠ” u Zrenjanin (Poslato na 23-09-2020)

Andragoški asistent

OŠ “PETAR PETROVIĆ NjEGOŠ”
23000 Zrenjanin, Stražilovska bb
tel. 023/563-840

Andragoški asistent
na određeno vreme do kraja školske 2020/2021. godine, sa 40% radnog vremena u prvom ciklusu osnovnog obrazovanja odraslih i 60% radnog vremena u drugom i trećem ciklusu osnovnog obrazovanja odraslih
2 izvršioca

USLOVI: Pored opštih uslova za prijem u radni odnos utvrđenih u članu 24 stav 1 Zakona o radu („Službeni glasnik RS” broj 24/05, 61/05, 54/09, 32/13, 75/14 i 13/17 - odluka US, 113/17 i 95/18 - autentično tumačenje), kandidat treba da ispunjava i uslove utvrđene u čl. 139 i 141 Zakona o osnovama sistema obrazovanja i vaspitanja (dalje: Zakon) i Pravilniku o pedagoškom asistentu i andragoškom asistentu (“Službeni glasnik RS”, broj 87/2019): 1. da ima odgovarajuće obrazovanje i to: srednje obrazovanje, odnosno da poseduje IV stepen stručne spreme i savladan program obuke “Integralni program obuke za ostvarivanje osnovnog obrazovanja odraslih po modelu funkdžionalnog osnovnog obrazovanja odraslih”, prema Pravilniku o uslovima u pogledu prostora, opreme, nastavnih sredstava i stepena i vrste obrazovanja nastavnika i andragoških asistenata za ostvarivanje nastavnog plana i programa osnovnog obrazovanja odraslih (“Službeni glasnik RS - Prosvetni glasnik“, br. 13/13 i 18/13). Poslove nastavnika, vaspitača i stručnog saradnika može da obavlja lice koje ima dozvolu za rad (licencu). Bez licence poslove nastavnika, vaspitača i stručnog saradnika može da obavlja: 1. pripravnik (najduže 2 godine od dana zasnivanja radnog odnosa u ustanovi), 2. lice koje ispunjava uslove za nastavnika, vaspitača i stručnog saradnika sa radnim stažom stečenim van ustanove, pod uslovima i na način utvrđen za pripravnike (najduže 2 godine od dana zasnivanja radnog odnosa u ustanovi), 3. lice koje je zasnovalo radni odnos na određeno vreme radi zamene odsutnog zaposlenog (najduže 2 godine od dana zasnivanja radnog odnosa u ustanovi), 4. saradnik u predškolskoj ustanovi (ako ima obrazovanje iz člana 142 Zakona), 5. pedagoški i andragoški asistent i pomoćni nastavnik; 2. da ima psihičku, fizičku i zdravstvenu sposobnost za rad sa decom i učenicima; 3. da nije osuđivan pravnosnažnom presudom za krivično delo za koje je izrečena bezuslovna kazna zatvora u trajanju od najmanje tri meseca, kao i za krivična dela nasilje u porodici, oduzimanje maloletnog lica, zapuštanje i zlostavljanje maloletnog lica ili rodoskvrnuće, za krivična dela primanje ili davanje mita; za krivična dela iz grupe krivičnih dela protiv polne slobode, protiv pravnog saobraćaja i protiv čovečnosti i drugih dobara zaštićenih međunarodnim pravom, bez obzira na izrečenu krivičnu sankciju, i da za kandidata nije, u skladu sa zakonom, utvrđeno diskriminatorno ponašanje; 4. da ima državljanstvo Republike Srbije; 5. da zna srpski jezik i jezik na kojem ostvaruje obrazovno-vaspitni rad. Uz prijavu na konkurs, kandidat je dužan da obavezno dostavi: 1. prijavni formular sa zvanične internet stranice Ministarstva prosvete, nauke i tehnološkog razvoja, 2. dokaz o odgovarajućem obrazovanju: A) overena fotokopija svedočanstva o završenoj srednjoj školi, B) dokaz o savladanom programu obuke (overena fotokopija), 3. uverenje o državljanstvu - original ili overena fotokopija, 4. dokaz da nije osuđivan - iz MUP-a, original ili overena fotokopija, 6. dokaz o znanju srpskog jezika dostavlja se ako kandidat nije stekao odgovarajuće znanje na srpskom jeziku. Lekarsko uverenje da ima psihičku, fizičku i zdravstvenu sposobnost za rad sa decom i učenicima (original ili overenu fotokopiju) dostavlja izabrani kandidat pre zaključenja ugovora o radu. Uslovi traženi ovim konkursom dokazuju se prilikom prijema u radni odnos i proveravaju se u toku rada. Kandidati popunjavaju prijavni formular na zvaničnoj internet stranici Ministarstva prosvete, nauke i tehnološkog razvoja, a potrebnu dokumentaciju zajedno sa odštampanim prijavnim formularom dostavljaju ustanovi. Kandidat uz obaveznu dokumentaciju treba da dostavi i kratku biografiju sa kontakt telefonom. Komisija utvrđuje ispunjenost uslova za prijem u radni odnos iz člana 139 Zakona, u roku od osam dana od dana isteka roka za prijem prijava. Kandidati koji su izabrani u uži izbor, u roku od osam dana upućuju se na psihološku procenu sposobnosti za rad sa decom i učenicima koju vrši nadležna služba za poslove zapošljavanja primenom standardizovanih postupaka. Konkursna komisija sačinjava listu kandidata koji ispunjavaju uslove za prijem u radni odnos u roku od osam dana od dana prijema rezultata psihološke procene sposobnosti za rad sa decom i učenicima. Konkursna komisija obavlja razgovor sa kandidatima sa liste i donosi rešenje o izboru kandidata u roku od osam dana od dana obavljenog razgovora sa kandidatima. Rok za podnošenje prijava na konkurs je 8 dana od dana objavljivanja oglasa u publikaciji „Poslovi”. Prijave slati na adresu škole: Stražilovska bb, 23000 Zrenjanin, sa naznakom „Za konkurs”. U obzir će se uzeti samo blagovremene i potpune prijave. Za sve dodatne informacije obratiti se sekretaru škole, na telefon: 023/563-840.


Skoro postavljeni poslovi OŠ “PETAR PETROVIĆ NjEGOŠ”


Pregledano: 465 puta
« Vratite se na kategorije
Da li je ovaj oglas za posao lažan? Prijavi ga!   
<

Motivational letters