Ovaj oglas za posao je istekao, jer je postavljen pre vise od 30 dana. Pretragom kategorija pronadjite aktuelne oglase.

0

Aplikacija

Medicinska sestra - vaspitač Puno radno vreme

na PREDŠKOLSKA USTANOVA „BAJKA“ u Knjaževac (Poslato na 23-09-2020)

Medicinska sestra - vaspitač

PREDŠKOLSKA USTANOVA „BAJKA“
19350 Knjaževac, Kaplarova 6
tel. 019/731-425

Medicinska sestra - vaspitač
na određeno vreme radi zamene do povratka zaposlene sa porodiljskog odsustva

USLOVI: Kandidat treba da ispunjava sledeće uslove: da ima odgovarajuće obrazovanje - više obrazovanje, odnosno odgovarajuće visoko obrazovanje na studijama prvog stepena (osnovne strukovne studije ili specijalističke strukovne studije), na kojima je osposobljen za rad sa decom jaslenog uzrasta ili srednje obrazovanje - medicinska sestra - vaspitač; dozvola za rad (licenca); da ima psihičku, fizičku i zdravstvenu sposobnost za rad sa decom; da nije osuđivan pravosnažnom presudom za krivično delo za koje je izrečena bezuslovna kazna zatvora u trajanju od najmanje 3 meseci kao i za krivična dela nasilja u porodici, oduzimanje maloletnog lica, zapuštanje i zlostavljnje maloletnog lica ili rodoskvrnuće, za krivično delo primanja mita ili davanje mita, za krivična dela iz grupe krivičnih dela protiv polne slobode, protiv pravnog saobraćaja i protiv čovečnosti i drugih dobara zaštićenih međunarodnim pravom, bez obzira na izrečenu krivičnu sankciju, i da za njega nije, u skladu sa zakonom, utvrđeno diskriminatorno ponašanje, da ima državljanstvo Republike Srbije; poznavanje srpskog jezika. Kandidati popunjavaju prijavni formular na zvaničnoj internet stranici Ministarstva, a zajedno sa odštampanim prijavnim formularom dostavljaju i overene prepise, i to: overenu fotokopiju diplome o stečenoj stručnoj spremi; uverenje o državljanstvu (ne starije od 6 meseci), izvod iz matične knjige rođenih; uverenje - potvrdu o neosuđivanosti (da nije starija od 6 meseci). Dokaz da ima psihičku, fizičku i zdravstvenu sposobnost za rad sa decom i učenicima pribavlja kandidat pre zaključenja ugovora o radu, a dokaz da zna srpski jezik i jezik na kojem se ostvaruje vaspitno-obrazovni rad se dostavlja uz prijavu u slučaju da je odgovarajuće obrazovanje stečeno van teritorije Republike Srbije. Rok za prijavljivanje kandidata je 8 dana od dana objavljivanja konkursa u publikaciji „Poslovi“. Komisija utvrđuje ispunjenost uslova kandidata za prijem u radni odnos iz člana 139 Zakona o osnovama sistema obrazovanja i vaspitanja („Sl. glasnik RS“, br.88/17, 27/18 i 10/19), u roku od 8 dana od dana isteka roka za prijem prijava. Kandidati koji su izabrani u uži izbor, u roku od osam dana upućuju se na psihološku procenu sposobnosti za rad sa decom koju vrši nadležna služba za poslove zapošljavanja primenom standardizovanih postupaka. Odluku o izboru kandidata donosi Konkursna komisija nakon obavljenog razgovora sa kandidatima koji ispunjavaju propisane uslove i donosi rešenje o izboru kandidata u roku od 8 dana od dana obavljenog razgovora. Prijave sa potrebnom dokumentacijom dostaviti: PU „Bajka“, Knjaževac, Kaplarova 6. Za više informacija pozvati na telefon: 019/731-425. Neblagovremene i nepotpune prijave neće se razmatrati.


Skoro postavljeni poslovi PREDŠKOLSKA USTANOVA „BAJKA“


Pregledano: 266 puta
« Vratite se na kategorije
Da li je ovaj oglas za posao lažan? Prijavi ga!   
<

Motivational letters