Ovaj oglas za posao je istekao, jer je postavljen pre vise od 30 dana. Pretragom kategorija pronadjite aktuelne oglase.

0

Aplikacija

Vaspitač Puno radno vreme

na PREDŠKOLSKA USTANOVA „NAŠA RADOST” u Kovin (Poslato na 23-09-2020)

Vaspitač

PREDŠKOLSKA USTANOVA
„NAŠA RADOST”
Kovin, Trg Žarka Zrenjanina 10
tel/faks: 013/742-812
e-mail: nradost@mts.rs

Vaspitač
na određeno vreme radi zamene zaposlenog na funkciji direktora, a najkasnije do isteka mandata direktora

USLOVI: visoko obrazovanje: na studijama drugog stepena (master akademske studije, specijalističke akademske studije, master strukovne studije i specijalističke akademske studije), odnosno na osnovnim studijama u trajanju od najmanje četiri godine, po propisu koji je uređivao visoko obrazovanje do 10.09.2005. god., na studijama prvog stepena (osnovne strukovne studije, osnovne akademske studije ili specijalističke strukovne studije), studijama u trajanju od tri godine ili više obrazovanje – vaspitač. Kandidati pored uslova o stečenom odgovarajućem obrazovanju i dodatnog uslova moraju ispunjavati i sledeće uslove propisane članom 139 Zakona o osnovama sistema obrazovanja i vaspitanja: da imaju psihičku, fizičku i zdravstvenu sposobnost za rad sa decom (lekarsko uverenje pribavlja se pre zaključenja ugovora o radu sa izabranim kandidatom); da nisu osuđivani pravnosnažnom presudom za krivično delo za koje je izrečena bezuslovna kazna zatvora u trajanju od najmanje tri meseca, kao i za krivična dela nasilje u porodici, oduzimanje maloletnog lica, zapuštanje i zlostavljanje maloletnog lica ili rodoskvrnuće, za krivična dela primanje ili davanje mita, za krivična dela iz grupe krivičnih dela protiv polne slobode, protiv pravnog saobraćaja i protiv čovečnosti i drugih dobara zaštićenih međunarodnim pravom, bez obzira na izrečenu krivičnu sankciju, i za koje nije, u skladu sa zakonom, utvrđeno diskriminatorno ponašanje; da imaju državljanstvo Republike Srbije; znanje srpskog jezika. Uz odštampan prijavni formular, koji se popunjava na zvaničnoj internet stranici Ministarstva prosvete, nauke i tehnološkog razvoja, kandidat dostavlja i sledeću dokumentaciju: radnu i ličnu biografiju sa adresom i kontakt telefonom – CV; 2. dokaz o stručnoj spremi (overena fotokopija diplome o stečenoj stručnoj spremi, ne starije od 6 meseci), vaspitač dostavlja original ili overenu fotokopiju uverenja ili drugog odgovarajućeg dokumenta kojim se dokazuje da ima obrazovanje iz psiholoških, pedagoških i metodičkih disciplina od najmanje 30 bodova, i to najmanje po 6 bodova iz psiholoških, pedagoških i metodičkih disciplina i 6 bodova prakse u ustanovi, u skladu sa Evropskim sistemom prenosa bodova, odnosno da su na studijama položili ispite iz psihologije i pedagogije i overenu fotokopiju uverenja o položenom stručnom ispitu, odnosno ispitu za licencu); uverenje o državljanstvu Republike Srbije (original ili overenu fotokopiju, ne starije od 6 meseci); dokaz nisu osuđivani pravnosnažnom presudom za krivično delo za koje je izrečena bezuslovna kazna zatvora u trajanju od najmanje tri meseca, kao i za krivična dela nasilje u porodici, oduzimanje maloletnog lica, zapuštanje i zlostavljanje maloletnog lica ili rodoskvrnuće, za krivična dela primanje ili davanje mita, za krivična dela iz grupe krivičnih dela protiv polne slobode, protiv pravnog saobraćaja i protiv čovečnosti i drugih dobara zaštićenih međunarodnim pravom, bez obzira na izrečenu krivičnu sankciju, i za koje nije, u skladu sa zakonom, utvrđeno diskriminatorno ponašanje (ne starije od šest meseci); izvod iz matične knjige rođenih (original ili overenu fotokopiju, ne starije od 6 meseci); dokaz da kandidat zna jezik na kome ostvaruje obrazovno-vaspitni rad – srpski jezik, u obavezi su da dostave samo oni kandidati koji su obrazovanje nisu stekli na srpskom jeziku, a dokazuje se potvrdom odgovarajuće visokoškolske ustanove da je kandidat položio ispit iz srpskog jezika. Rok za podnošenje prijava je 8 dana od dana objavljivanja konkursa. Kandidati popunjavaju prijavni formular na zvaničnoj internet stranici Ministarstva prosvete, nauke i tehnološkog razvoja, a ostalu potrebnu dokumentaciju, zajedno sa popunjenim i odštampanim prijavnim formularom dostavljaju ustanovi neposredno ili putem pošte na adresu: Predškolska ustanova „Naša radost”, Kovin, Trg Žarka Zrenjanina 10, sa naznakom „Prijava na konkurs ______ (navesti radno mesto na koje se kandidat prijavljuje). Izabrani kandidat je dužan da pre zaključivanja ugovora o radu dostavi lekarsko uverenje o zdravstvenoj sposobnosti. Informacije o konkursu mogu se dobiti u predškolskoj ustanovi i na telefon 013/742-812, radnim danom od 07.00 do 15.00 časova. Neblagovremene, neuredne i nepotpune prijave neće biti razmatrane.Skoro postavljeni poslovi PREDŠKOLSKA USTANOVA „NAŠA RADOST”


Pregledano: 456 puta
« Vratite se na kategorije
Da li je ovaj oglas za posao lažan? Prijavi ga!   
<

Motivational letters