Ovaj oglas za posao je istekao, jer je postavljen pre vise od 30 dana. Pretragom kategorija pronadjite aktuelne oglase.

0

Aplikacija

Doktor medicine Puno radno vreme

na Opšta bolnica "Đorđe Joanović" u Zrenjanin (Poslato na 25-09-2020)

Доктор медицине

Општа болница «Ђорђе Јоановић» Зрењанин

Број:01-3513/1

На основу члана 24. Закона о раду (»Службени гласник РС» бр.24/05, 61/05, 54/09, 32/13 и 75/14,13/17-УС,113/17 i 95/18), члана 7. Посебног колективног уговора за здравствене установе чији је оснивач Република Србија, аутономна покрајина и јединица локалне самоуправе («Службени гласник РС» бр. 96/2019 i 58/2020), члана 9. Правилника о уговарању здравствене заштите из обавезног здравственог осигурања са даваоцима здравствених услуга, у складу са важећим Кадровским планом Министарства здравља број:112-01-200/2018-02 од 20.08.2018. године и на основу Одлуке директора Опште болнице »Ђорђе Јоановић» Зрењанин број 01-3513 од 24.09.2020. годинe расписује се:

О Г Л А С

За пријем у радни однос на ОДРЕЂЕНО време са пуним радним временом

– повећан обим посла

Расписује се јавни оглас за пријем запосленог у радни однос на одређено време са пуним радним временом – повећан обим посла у Општу болницу «Ђорђе Јоановић» Зрењанин, за радно место

1. Доктор медицине …………………………………………………………………………………………. 1 извршилац

***Кандидати за радно место под редним бројем 1 морају поседовати VII степен стручне спреме, завршен Медицински факултет и положен стручни испит.

Заинтересовани кандидати треба да приложе:

Ø молбу

Ø CV

Ø оверену фотокопију дипломе

Ø оверену фотокопију уверења о положеном стручном испиту

Ø оверену фотокопију Лиценце издате од надлежног органа (ако је кандидат из радног односа) или Решење о упису у комору (ако кандидат није у радном односу).

Ø лекарско уверење о општој здравственој способности

Ø уредан санитарни налаз што доказује фотокопија санитарне књижице

Ø доказ о имунизацији ММР вакцином или потврду о серолошкој анализи на морбиле (IGG антитела)

Ø доказ о имунизацији Хепатитис Б

Рок за подношење пријава је 8 дана од дана објављивања огласа код Националне службе за запошљавање Зрењанин и на сајту Министарства здравља Републике Србије. Пријаве се подносе поштом или лично, на адресу Опште болнице «Ђорђе Јоановић» Зрењанин, ул. др Васе Савића 5 са назнаком «ОГЛАС».

Назначити у молби датум почетка огласа

Оглас важи од 25.09.2020. године до 02.10.2020. године

Неблаговремене и непотпуне молбе неће се узимати у разматрање

Рок важења
02.10.2020.
Захтевани ниво квалификација
Факултет – VII1 степен (4-6 године)
Образовање кандидата
Медицина
Радно искуство у занимању
Није битно
Број извршилаца
1
Место рада
Зрењанин
Врста радниг односа / ангажовања
Одређено
Напомена
Сви изрази,појмови,именице,придеви и глаголи у огласима,који су употребљени у мушком роду, односе се без дискриминације и на особе женског пола и обрнуто (осим уколико специфичним захтевима посла није другачије прoписано).Skoro postavljeni poslovi Opšta bolnica "Đorđe Joanović"


Pregledano: 138 puta
« Vratite se na kategorije
Da li je ovaj oglas za posao lažan? Prijavi ga!   
<

Motivational letters