0

Aplikacija

Doktor medicine - izabrani lekar Puno radno vreme

na DOM ZDRAVLjA u Alibunar (Poslato na 28-09-2020)

Doktor medicine - izabrani lekar

DOM ZDRAVLjA
26310 Alibunar

Doktor medicine - izabrani lekar
na određeno vreme
2 izvršioca

USLOVI: Pored opštih uslova određenih Zakonom o radu, andidati treba da ispunjavaju i posebne uslove: na integrisanim akademsim studijama, po propisu koji uređuje visoko obrazovanje, počev od 10. septembra 2005. g. (medicinski fakultet, VII/1 stepen stručne spreme), na osnovnim studijama u trajanju od najmanje pet godina po propisi koji je uređivao visoko obrazovanje do 10. septembra 2005. g. (medicinski fakultet, VII/1 stepen stručne spreme), stručni ispit, licenca za rad.

Opis poslova utvrđeni su Pravilnikom o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji poslova Doma zdravlja Alibunar i kandidatima su dostupni na uvid u prostorijama Službe za pravne poslove Doma zdravlja Alibunar radnim danima od 10 do 12 časova.

Kandidati dostavljaju: prijavu na oglas sa kratkom biografijom sa adresom i kontakt telefonom, lekarsko uverenje o opštoj zdravstvenoj sposobnosti, izvod iz kaznene evidenicje MUP-a da nisu kažnjavani, uverenje da se protiv njih ne vodi krivični postupak izdato od suda, overenu fotokopiju diplome, overenu fotokopiju o položenom stručnom ispitu, overenu fotokopiju izvoda iz matične knjige rođenih, fotokopiju lične karte. Kopije dokumenta moraju biti overena u sudu ili kod javnog beležnika (notara). Kandidat koji bude izabran na ovom konkursu dužan je da, radi zasnivanja radnog odnosa, dostavi overenu fotokopiju licence ili overenu fotokopiju rešenja o upisu u odgovarajuću komoru zdravstvenih radnika.

Prijave na oglas poslati na adresu Dom zdravlja Alibunar, Trg Slobe broj 8, 26310 Alibunar, sa oznakom za konkurs ili doneti lično u kancelariju Službi za opšte poslove Doma zdravlja Alibunar. Rok za prijavljivanje na oglas je 8 dana od dana objavljivanja oglasa na sajtu Nacionalne službe za zapošljavanje. Oglas će biti objavljen i na zvaničnom sajtu Ministarstva zdravlja Republike Srbije, kao i na sajtu Doma zdravlja Alibunar. Po završenom oglasu, predata dokumenta neće biti vraćena kandidatima. Nepotpune i neblagovremene prijave neće biti uzete u razmatranje.


Skoro postavljeni poslovi DOM ZDRAVLjA


Pregledano: 117 puta
« Vratite se na kategorije
Da li je ovaj oglas za posao lažan? Prijavi ga!   
<

Motivational letters