Ovaj oglas za posao je istekao, jer je postavljen pre vise od 30 dana. Pretragom kategorija pronadjite aktuelne oglase.

0

Aplikacija

Tehničar za održavanje informacionih sistema Puno radno vreme

na GIMNAZIJA PIROT u Pirot (Poslato na 30-09-2020)

Tehničar za održavanje informacionih sistema

GIMNAZIJA PIROT
18300 Pirot, Srpskih vladara 118

Tehničar za održavanje informacionih sistema
sa 50% radnog vremena

USLOVI: kandidat treba da ispunjavaju sledeće uslove: a) odgovarajuće obrazovanje, odnosno lice sa završenim četvrtim stepenom stručne spreme (ekonomska škola, gimnazija društveno jezičkog, prirodno-matematičkog smera ili informatičkog smera), da ima psihičku, fizičku i zdravstvenu sposobnost za rad sa decom i učenicima; da nije osuđivan pravosnažnom presudom za krivično delo za koje je izrečena bezuslovna kazna zatvora u trajanju od najmanje tri meseca, kao i za krivična dela nasilje u porodici, oduzimanje maloletnog lica, zapuštanje ili zlostavljanje maloletnog lica ili rodoskvrnuće, za krivična dela primanje ili davanja mita, za krivična dela iz grupe krivičnih dela protiv polne slobode, protiv pravnog saobraćaja i protiv čovečnosti i drugih dobara zaštićenih međunarodnim pravom, bez obzira na izrečenu krivičnu sankciju, i za koje nije, u skladu sa zakonom utvrđeno diskriminatorno ponašanje, da je državljanin Republike Srbije, da zna srpski jezik i jezik na kome se ostvaruje obrazovno-vaspitni rad. Kandidati uz prijavni formular prilažu: overenu fotokopiju diplome o stečenom obrazovanju; uverenje ili potvrdu o neosuđivanosti za gore navedena krivična dela i da nije utvrđeno diskriminatorno ponašanje, koje izdaje nadležna policijska uprava; izvod iz matične knjige rođenih, uverenje o državljanstvu (ne starije od šest meseci), popunjen prijavni formular preuzet sa zvanične internet stranice Ministarstva prosvete, nauke i tehnološkog razvoja. Kandidati koji budu izabrani u uži izbor, u roku od 8 dana biće upućeni na psihološku procenu sposobnosti za rad sa decom i učenicima koju vrši nadležna služba za poslove zapošljavanja. Kandidat koji bude izabran, pre zaključenja ugovora o radu dostavlja uverenje o zdravstvenoj sposobnosti, ne starije od šest meseci. Prijavni formular sa potrebnom dokumentacijom se podnosi lično ili se šalje na adresu: Gimnazija Pirot, Srpskih vladara 118, 18300 Pirot, u roku od 8 dana od dana objavljivanja konkursa u publikaciji „Poslovi” i na oglasnoj tabli Nacionalne službe za zapošljavanje u Pirotu. Nepotpune i neblagovremene prijave neće se razmatrati.


Skoro postavljeni poslovi GIMNAZIJA PIROT


Pregledano: 546 puta
« Vratite se na kategorije
Da li je ovaj oglas za posao lažan? Prijavi ga!   
<

Motivational letters