Ovaj oglas za posao je istekao, jer je postavljen pre vise od 30 dana. Pretragom kategorija pronadjite aktuelne oglase.

0

Aplikacija

Nastavnik (više predmeta) Puno radno vreme

na TEHNIČKA ŠKOLA u Užice (Poslato na 30-09-2020)

Nastavnik…

TEHNIČKA ŠKOLA
31000 Užice, Trg Svetog Save 34

Nastavnik matematike

Nastavnik elektrotehničke grupe predmeta
4 izvršioca

Nastavnik metalurške grupe predmeta
sa 90% radnog vremena

USLOVI: Pored opštih uslova za zasnivanje radnog odnosa propisanih članom 24 stav 1 Zakona o radu („Sl. glasnik RS”, br. 24/05, 61/05, 54/09, 32/13, 75/14, 13/17 – odluka US RS, 113/17 i 95/18 autentično tumačenje), prijavljeni kandidatiti treba da ispunjavaju iuslove iz člana 139 Zakona o osnovama sistema obrazovanja i vaspitanja („Sl. glasnik RS”, br. 88/2017, 2//2018 – dr. zakon, 10/2019 i 6/2020). a) Kandidat prijavljen za radno mesto nastavnika mora da ima odgovarajuće obrazovanje u skladu sa članom 140 i 141. stav 4. Zakona o osnovama sistema obrazovanja i vaspitanja i vrstu stručne spreme propisanu: za radno mesto pod redmim brojem1: Pravilnikom o stepenu i vrsti obrazovanja nastavnika iz opšteobrazovnih predmeta, stručnih saradnika i vaspitača u stručnim školama („Službeni glasnik RS- Prosvetni glasnik”, br. 8/2015, 11/2016, 13/2016-1, 13/2016- 11, 2/2017-1, 2/2017-11, 13/2018, 7/2019 i 2/2020) – za radno mesto nastavnika matematike; za radna mesta pod rednim brojem 2: u skladu sa članom 3. stav 1. sva četiri izvršioca i to u skladu sa: tačkom 4) – dva izvršioca, tačkom 14) – jedan izvršilac i tačkom 15) – jedan izvršilac, Pravilnika o stepenu i vrsti obrazovanja nastavnika, stručnih saradnika i pomoćnih nastavnika u stručnim školama u području rada Elektrotehnika („Službeni glasnik RS – Prosvetni glasnik RS”, br. 8/2015, 11/2016, 2/2017, 8/2017, 4/2018, 13/2018, 2/2020 i 14/2020) – za radna mesta nastavnika elektrotehničke grupe predmeta; za radno mesto pod rednim brojem 3: u skladu sa članom 5. stav 1. tačka 59) Pravilnika o stepenu i vrsti obrazovanja nastavnika, stručnih saradnika i pomoćnih nastavnika u stručnim školama u području rada Geologija, rudarstvo i metalurgija (“Službeni glasnik RS- Prosvetni glasnik”, br. 8/2015, 19/2015 i 8/2017) – za radno mesto nastavnika metalurške grupe predmeta; b) da ima psihičku, fizičku i zdravstvenu sposobnostza rad sa decom i učenicima; v) nije osuđivano pravnosnažnom presudom za krivično delo za koje je izrečena bezuslovna kazna zatvora u trajanju od najmanje tri meseca, kao i za krivična dela nasilje u porodici, oduzimanje maloletnog lica, zapuštanje i zlostavljanje maloletnog lica ili rodoskvrnuće, za krivično delo primanje ili davanje mita; za krivična dela iz grupe krivičnih dela protiv polne slobode, protiv pravnog saobraćaja i protiv čovečnosti i drugih dobara zaštićenih međunarodnim pravom, bez obzira na izrečenu krivičnu sankciju, i za koje nije, u skladu sa zakonom, utvrđeno diskriminatorno ponašanje; g) ima državljanstvo RepublikeSrbije; d) zna srpski jezik i jezik na kome se ostvaruje obrazovno-vaspitni rad. Dokazi o ispunjenosti uslova iz tačaka /a), v), g) i d) dostavljaju se uz prijavu, a dokaz o ispunjenosti uslova iz tačke /b) ove odluke pribavlja se pre zaključenja ugovora o radu. Dokumentacija se dostavlja u originalima ne starijim od šest meseci ili u overenim fotokopijama. Konkurs je otvoren 8 dana od dana objavljivanja. Neblagovremene prijave, prijave bezdokaza o ispunjavanju svih uslova konkursa, kao i prijave sa neoverenom dokumentacijom, neće se razmatrati. Uz prijavni formular, kojise preuzimasa internetstranice Ministarstvaprosvete, nauke i tehnološkog razvoja, kandidati dosgavljaju potrebnu dokumentaciju i CV (radna biografija) u roku od 8 dana od dana objavljivanja konkursa. Konkurs se objavljuje u nedeljnom listu „Poslovi” pri Nacionalnoj službi zapošljavanja (NSZ). Konkurs sprovodi Konkursna komisija imenovana od strane direktora škole. Prijave dostaviti na adresu: Tehnička škola, Trg Svetog Save 34, 31000 Užice, sa naznakom „Prijava za konkurs za radno mesto pod brojem __“ (na crtici navesti broj). Informacije o konkursu mogu se dobiti putem telefona: 062/882-5735.Skoro postavljeni poslovi TEHNIČKA ŠKOLA


Pregledano: 540 puta
« Vratite se na kategorije
Da li je ovaj oglas za posao lažan? Prijavi ga!   
<

Motivational letters