Ovaj oglas za posao je istekao, jer je postavljen pre vise od 30 dana. Pretragom kategorija pronadjite aktuelne oglase.

0

Aplikacija

Pedagoški asistent Puno radno vreme

na OŠ “DOSITEJ OBRADOVIĆ” u Vranje (Poslato na 30-09-2020)

Pedagoški asistent

OŠ “DOSITEJ OBRADOVIĆ”
17500 Vranje, Omladinska 20

Pedagoški asistent
za rad sa učenicima romske nacionalnosti kojima je potrebna dodatna podrška u obrazovanju, na određeno vreme do 31.08.2021. godine, odnosno do kraja školske 2020/2021. godine

USLOVI: Kandidati treba da ispunjavaju sledeće uslove konkursa: 1) imaju odgovarajuće obrazovanje i to: minimum srednje obrazovanje i sertifikat Ministarstva prosvete o savladanoj uvodnoj obuci za pedagoškog asistenta, 2) imaju psihičku, fizičku i zdravstvenu sposobnost za rada sa decom i učenicima, 3) nisu osuđivani pravosnažnom presudom za krivično delo za koje je izrečena bezuslovna kazna zatvora u trajanju od najmanje tri meseca, kao i za krivična dela nasilje u porodici, oduzimanje maloletnog lica, zapuštanje i zlostavljanje maloletnog lica ili rodoskvrnuće, za krivično delo primanje mita ili davanje mita, za krivično delo iz grupe krivičnih dela protiv polne slobode, protiv pravnog saobraćaja i protiv čovečnosti i drugih dobara zaštićenih međunarodnim pravom, bez obzira na izrečenu krivičnu sankciju, i za koje nije u skladu sa zakonom, utvrđeno diskriminatorno ponašanje, 4) imaju državljanstvo Republike Srbije, 5) znaju srpski jezik na kome se ostvaruje obrazovno-vaspitni rad. Dokaz o ispunjenosti uslova iz alinee 1, 3, 4 i 5 podnose se uz prijavu na konkurs, a iz alinea 2 pre zaključenja ugovora o radu. Konkurs traje osam dana od dana objavljivanja. Prijave sa dokazima o ispunjenosti uslova konkursa dostaviti na adresu Osnovna škola “Dositej Obradović” Vranje, Omladinska 20. Nepotpune i neblagovremene prijave se neće uzeti u razamatranje.


Skoro postavljeni poslovi OŠ “DOSITEJ OBRADOVIĆ”


Pregledano: 1115 puta
« Vratite se na kategorije
Da li je ovaj oglas za posao lažan? Prijavi ga!   
<

Motivational letters