Ovaj oglas za posao je istekao, jer je postavljen pre vise od 30 dana. Pretragom kategorija pronadjite aktuelne oglase.

0

Aplikacija

Nastavnik zdravstvene nege Puno radno vreme

na MEDICINSKA ŠKOLA “Dr IZABEL EMSLI HATON” u Vranje (Poslato na 30-09-2020)

Nastavnik zdravstvene nege

MEDICINSKA ŠKOLA
“Dr IZABEL EMSLI HATON”
17500 Vranje, Moše Pijade bb

Nastavnik zdravstvene nege
na određeno vreme radi zamene odsutne zaposlene preko 60 dana, tj. do povratka zaposlene sa porodiljskog odsustva i odsustva sa rada radi nege deteta

USLOVI: viša medicinska sestra - tehničar, viša medecinska sestra, strukovna medicinska sestra, organizator zdravstvene nege, specijalista strukovna medicinska sestra, diplomirana medicinska sestra, master medicinska sestra, viša medicinska sestra opšteg smera, viša medicinska sestra inetrnističkog smera, viša medicinska sestra hirurškog smera, viši medicinski tehničar. Lice iz ove tačke treba da ima predhodno stečeno srednje obrazovanje u području rada Zdravstvo i socijalna zaštita.

OSTALO: U radni odnos u ustanovi može da bude primljeno lice, pod uslovima propisanim zakonom i to ako: 1) ima odgovarajuće obrazovanje, 2) ima psihičku, fizičku i zdravstvenu sposobnost za rad sa decom i učenicima, 3) nije osuđivano pravosnažnom presudom za krivično delo za koje je izrečena bezuslovna kazna zatvora u trajanju od najmanje tri meseca, kao i za krivična dela nasilje i porodici, oduzimanje maloletnog lica, zapuštanje i zlostavljanje maloletnog lica ili rodoskvrnuće, za krivična dela primanje ili davanje mita, za krivična dela iz grupe krivičnih dela protiv polne slobode, protiv pravnog saobraćaja i protiv čovečnosti i drugih dobara zaštićenih međunarodnim pravom, bez obzira na izrečenu krivičnu sankciju, i za koje nije, u skladu sa zakonom, utvrđeno diskriminatorno ponašanje, 4) ima državljanstvo Republike Srbije, 5) zna srpski jezik i jezik na kojem se ostvaruje obrazovno -vaspitni rad. Uslovi iz stava 1. ovog člana dokazuju se prilikom prijema u radni odnos i proveravaju se u toku rada. Dokazi o ispunjienosti uslova iz stava 1. tač. 1), 3) -5) ovog člana sastavni su deo prijave na konkurs, a dokaz iz stava 1. tačka 2) ovog člana pribavlja se pre zaključenja ugovora o radu. Uz prijavu na konkurs sa kratkom biografijom dostaviti originale ili overene fotokopije sledećih dokumenata: diplomu ili uverenje o stečenom odgovarajućem obrazovanju, uverenje o državljanstvu - ne starije od 6 meseci, izvod iz matične knjige rođenih, uverenje iz kaznene evidencije, uverenje o psihičkoj, fizičkoj i zdravstvenoj sposobnosti za rad sa učenicima i decom dostavlja se pre zaključenja ugovora o radu, prijavni formular sa zvanične stranice Ministarstva prosvete, nauke i tehnološkog razvoja Republike Srbije. Neblagovremene i nepotpune prijave neće se uzeti u obzir. Konkurs je otvoren 8 dana od dana objavljivanja. Prijave slati sa naznakom: “Za konkurs”, na adresu škole: Medicnska škola “Dr Izabel Emsli Haton”, Moše Pijade bb, 17501, Vranje.


Skoro postavljeni poslovi MEDICINSKA ŠKOLA “Dr IZABEL EMSLI HATON”


Pregledano: 1263 puta
« Vratite se na kategorije
Da li je ovaj oglas za posao lažan? Prijavi ga!   
<

Motivational letters