Ovaj oglas za posao je istekao, jer je postavljen pre vise od 30 dana. Pretragom kategorija pronadjite aktuelne oglase.

0

Aplikacija

Medicinski fizičar Puno radno vreme

na ZDRAVSTVENI CENTAR KLADOVO u Kladovo (Poslato na 30-09-2020)

Medicinski fizičar

ZDRAVSTVENI CENTAR KLADOVO
19320 Kladovo, Dunavska 1-3
tel. 019/801-116
e-mail: zckld@kladovonet.com

Medicinski fizičar
za rad u Službi onkologije sa palijativnim zbrinjavanjem, Odeljenje radioterapije

USLOVI: Pored opštih uslova predviđenih zakonom, kandidati moraju da ispunjavaju i uslove u pogledu stručne spreme/obrazovanja: visoko obrazovanje – master akademske studije i završen prirodno-matematički fakultet, fakultet za fizičku hemiju ili fizički fakultet: na studijama drugog stepena (master akademske studije) po propisu koji uređuje visoko obrazovanje od 10. septembra 2005. godine, na osnovnim studijama u trajanju od najmanje četiri godine, po propisu koji je uređivao visoko obrazovanje do 10. septembra 2005. godine; radno iskustvo u struci nakon završenog pripravničkog staža u trajanju od 6 meseci. Opis poslova utvrđen Pravilnikom o organizaciji i sistematizaciji poslova i radnih mesta Zdravstvenog centra Kladovo. Kandidati uz zahtev podnose: prijavu na oglas sa kratkom biografijom, adresom i kontakt telefonom; overenu fotokopiju diplome o završenom fakultetu, dokaz da se protiv kandidata ne vodi krivični postupak (uverenje suda); uverenje da nisu osuđivani za krivična dela koja ih čine nepodobnim za rad u zdravstvenoj ustanovi (uverenje iz policijske uprave ili policijske stanice); izvod iz matične knjige rođenih; izvod iz matične knjige venčanih (ukoliko su diplome ili uverenja izdati na devojačko prezime); uverenje o državljanstvu; fotokopiju lične karte ili očitane podatke sa lične karte. Kandidat koji odlukom v.d. direktora bude izabran za prijem u radni odnos, pre potpisivanja ugovora o radu biće dužan da dostavi lekarsko uverenje, kao dokaz o zdravstvenoj sposobnosti za poslove za koje se zasniva radni odnos. Oglas je objavljen i na oglasnoj tabli i internet prezentaciji poslodavca i internet stranici Ministarstva zdravlja. Rok za podnošenje prijava je 8 dana od dana objavljivanja oglasa u publikaciji NSZ „Poslovi“. Odluka o izboru kandidata biće donete u roku od 30 dana od dana isteka roka za podnošenje prijave. Kandidati koji ne budu izabrani mogu zahtevati povraćaj konkursne dokumenatacije. Prijavom na oglas prijavljeni kandidat daje saglasnost za obradu podataka o ličnosti u svrhe izbora za prijem u radni odnos. Podaci se ne mogu koristiti u druge svrhe. Podacima rukuje i podatke obrauje Odeljenje za pravne, kadrovske i opšte poslove Zdravstvenog centra Kladovo. Kandidati koji ispunjavaju uslove oglasa, mogu biti pozvani na razgovor radi pružanja dodatnih informacija, koje su od važnosti za donošenje odluke o prijemu. Konačnu odluku o izboru kandidata donosi direktor. Prijave se podnose lično ili putem pošte na adresu: Zdravstveni centar Kladovo, 19320 Kladovo, Dunavska 1-3, sa naznakom „Prijava na oglas za prijem u radni odnos za poslove _______________ (navesti naziv radnog mesta)“. Nepotpune i neblagovremene prijave neće se razmatrati.Skoro postavljeni poslovi ZDRAVSTVENI CENTAR KLADOVO


Pregledano: 284 puta
« Vratite se na kategorije
Da li je ovaj oglas za posao lažan? Prijavi ga!   
<

Motivational letters