Ovaj oglas za posao je istekao, jer je postavljen pre vise od 30 dana. Pretragom kategorija pronadjite aktuelne oglase.

0

Aplikacija

Vaspitač; Kuvar; Spremačica Puno radno vreme

na PREDŠKOLSKA USTANOVA “BAMBI” u Paraćin (Poslato na 30-09-2020)

Vaspitač; Kuvar; Spremačica

PREDŠKOLSKA USTANOVA “BAMBI”
35250 Paraćin, Nikole Pašića 33
tel. 035/561-091

Vaspitač
na određeno vreme do 31.08.2021.
4 izvršioca

USLOVI: Kandidat za radno mesto vaspitača treba da ispunjava uslove iz člana 139 Zakona o osnovama sistema obrazovanja i vaspitanja („Službeni glasnik RS”, br. 88/2017, 27/2018 - dr. zakon, 10/2019, 6/2020) i to: a) da ima odgovarajuće obrazovanje: 1. visoko obrazovanje stečeno na studijama drugog stepena (master akademske studije, master strukovne studije, specijalističke akademske studije) i specijalističke strukovne studije po propisima koji su uređivali visoko obrazovanje u periodu od 10.09.2005. godine do 07.10.2017. godine; 2. osnovne studije u trajanju od najmanje četiri godine, po propisu koji je uređivao visoko obrazovanje do 10. septembra 2005. godine; 3. visoko obrazovanje stečeno na studijama prvog stepena (osnovne akademske, odnosno strukovne studije i specijalističke strukovne studije), studijama u trajanju od tri godine ili više obrazovanje; položen stručni ispit (licenca); b) da ima psihičku, fizičku i zdravstvenu sposobnost za rad sa decom i učenicima; v) da nije osuđivan pravnosnažnom presudom za krivično delo za koje je izrečena bezuslovna kazna zatvora u trajanju od najmanje tri meseca, kao i za krivična dela nasilje u porodici, oduzimanje maloletnog lica, zapuštanje i zlostavljanje maloletnog lica ili rodoskvrnuće, za krivična dela primanje ili davanje mita; za krivična dela iz grupe krivičnih dela protiv polne slobode, protiv pravnog saobraćaja i protiv čovečnosti i drugih dobara zaštićenih međunarodnim pravom, bez obzira na izrečenu krivičnu sankciju, i da za njega nije, u skladu sa zakonom, utvrđeno diskriminatorno ponašanje; g) da ima državljanstvo Republike Srbije; d) da zna srpski jezik i jezik na kojem se ostvaruje obrazovno-vaspitni rad.

OSTALO: Kandidati popunjavaju prijavni formular na zvaničnoj internet stranici Ministarstva prosvete, nauke i tehnološkog razvoja. Uz prijavni formular kandidati treba da dostave: biografiju, overenu kopiju diplome o stečenom obrazovanju - stručnoj spremi za vaspitača; overenu kopiju potvrde o položenom stručnom ispitu (licenca), uverenje/potvrdu da nisu osuđivani pravnosnažnom presudom za krivično delo za koje je izrečena bezuslovna kazna zatvora u trajanju od najmanje tri meseca, kao i za krivična dela nasilje u porodici, oduzimanje maloletnog lica, zapuštanje i zlostavljanje maloletnog lica ili rodoskvrnuće, za krivična dela primanje ili davanje mita; za krivična dela iz grupe krivičnih dela protiv polne slobode, protiv pravnog saobraćaja i protiv čovečnosti i drugih dobara zaštićenih međunarodnim pravom, bez obzira na izrečenu krivičnu sankciju, i za koje nije, u skladu sa zakonom, utvrđeno diskriminatorno ponašanje (ne starije od 6 meseci, izdaje MUP); uverenje o državljanstvu Republike Srbije (ne starije od 6 meseci); izvod iz matične knjige rođenih (original ili overenu kopiju); dokaz da kandidat zna srpski jezik i jezik na kojem se ostvaruje obrazovno-vaspitni rad - dostavlja kandidat koji odgovarajuće obrazovanje nije stekao na srpskom jeziku. Dokaz da ima psihičku, fizičku i zdravstvenu sposobnost za rad sa decom kandidat dostavlja pre zaključenja ugovora o radu. Prijave dostaviti lično ili poštom, sa naznakom „Za konkurs”, na gore navedenu adresu, u roku od 8 dana od dana objavljivanja konkursa u publikaciji „Poslovi”. Nepotpune i neblagovremene prijave neće se razmatrati.

Vaspitač
na određeno vreme do povratka zaposlenog sa funkcije direktora ustanove, a najduže do 03.02.2023.

USLOVI: Kandidat za radno mesto vaspitač treba da ispunjava uslove iz člana 139 Zakona o osnovama sistema obrazovanja i vaspitanja („Službeni glasnik RS”, br. 88/2017, 27/2018 - dr. zakon, 10/2019, 6/2020) i to: a) da ima odgovarajuće obrazovanje: 1. visoko obrazovanje stečeno na studijama drugog stepena (master akademske studije, master strukovne studije, specijalističke akademske studije) i specijalističke strukovne studije po propisima koji su uređivali visoko obrazovanje u periodu od 10.09.2005. godine do 07.10.2017. godine; 2. osnovne studije u trajanju od najmanje četiri godine, po propisu koji je uređivao visoko obrazovanje do 10. septembra 2005. godine; 3. visoko obrazovanje stečeno na studijama prvog stepena (osnovne akademske, odnosno strukovne studije i specijalističke strukovne studije), studijama u trajanju od tri godine ili više obrazovanje; položen stručni ispit (licenca); b) da ima psihičku, fizičku i zdravstvenu sposobnost za rad sa decom i učenicima; v) da nije osuđivan pravnosnažnom presudom za krivično delo za koje je izrečena bezuslovna kazna zatvora u trajanju od najmanje tri meseca, kao i za krivična dela nasilje u porodici, oduzimanje maloletnog lica, zapuštanje i zlostavljanje maloletnog lica ili rodoskvrnuće, za krivična dela primanje ili davanje mita; za krivična dela iz grupe krivičnih dela protiv polne slobode, protiv pravnog saobraćaja i protiv čovečnosti i drugih dobara zaštićenih međunarodnim pravom, bez obzira na izrečenu krivičnu sankciju, i da za njega nije, u skladu sa zakonom, utvrđeno diskriminatorno ponašanje; g) da ima državljanstvo Republike Srbije; d) da zna srpski jezik i jezik na kojem se ostvaruje obrazovno-vaspitni rad.

OSTALO: Kandidati popunjavaju prijavni formular na zvaničnoj internet stranici Ministarstva prosvete, nauke i tehnološkog razvoja. Uz prijavni formular kandidati treba da dostave: biografiju, overenu kopiju diplome o stečenom obrazovanju - stručnoj spremi za vaspitača; overenu kopiju potvrde o položenom stručnom ispitu (licenca), uverenje/potvrdu da nisu osuđivani pravnosnažnom presudom za krivično delo za koje je izrečena bezuslovna kazna zatvora u trajanju od najmanje tri meseca, kao i za krivična dela nasilje u porodici, oduzimanje maloletnog lica, zapuštanje i zlostavljanje maloletnog lica ili rodoskvrnuće, za krivična dela primanje ili davanje mita; za krivična dela iz grupe krivičnih dela protiv polne slobode, protiv pravnog saobraćaja i protiv čovečnosti i drugih dobara zaštićenih međunarodnim pravom, bez obzira na izrečenu krivičnu sankciju, i za koje nije, u skladu sa zakonom, utvrđeno diskriminatorno ponašanje (ne starije od 6 meseci, izdaje MUP); uverenje o državljanstvu Republike Srbije (ne starije od 6 meseci); izvod iz matične knjige rođenih (original ili overenu kopiju); dokaz da kandidat zna srpski jezik i jezik na kojem se ostvaruje obrazovno-vaspitni rad - dostavlja kandidat koji odgovarajuće obrazovanje nije stekao na srpskom jeziku; dokaz da kandidat ima psihičku, fizičku i zdravstvenu sposobnost za rad sa decom kandidat dostavlja se pre zaključenja ugovora o radu. Prijave dostaviti lično ili poštom, sa naznakom „Za konkurs”, na gore navedenu adresu, u roku od 8 dana od dana objavljivanja konkursa u publikaciji „Poslovi”. Nepotpune i neblagovremene prijave neće se razmatrati.

Kuvar
na određeno vreme radi zamene odsutnog zaposlenog preko 60 dana

USLOVI: Kandidat za radno mesto kuvara treba da ispunjava uslove iz člana 139 Zakona o osnovama sistema obrazovanja i vaspitanja („Službeni glasnik RS”, br. 88/2017, 27/2018 - dr. zakon, 10/2019, 6/2020) i to: da ima odgovarajuće srednje obrazovanje u trajanju od tri godine - obrazovni profil kuvar; da ima psihičku, fizičku i zdravstvenu sposobnost za rad sa decom i učenicima; da nije osuđivan pravnosnažnom presudom za krivično delo za koje je izrečena bezuslovna kazna zatvora u trajanju od najmanje tri meseca, kao i za krivična dela nasilje u porodici, oduzimanje maloletnog lica, zapuštanje i zlostavljanje maloletnog lica ili rodoskvrnuće, za krivična dela primanje ili davanje mita; za krivična dela iz grupe krivičnih dela protiv polne slobode, protiv pravnog saobraćaja i protiv čovečnosti i drugih dobara zaštićenih međunarodnim pravom, bez obzira na izrečenu krivičnu sankciju, i da za njega nije, u skladu sa zakonom, utvrđeno diskriminatorno ponašanje; da ima državljanstvo Republike Srbije; da zna srpski jezik i jezik na kojem se ostvaruje obrazovno-vaspitni rad.

OSTALO: Kandidati popunjavaju prijavni formular na zvaničnoj internet stranici Ministarstva prosvete, nauke i tehnološkog razvoja. Uz prijavni formular kandidati treba da dostave: biografiju, overenu kopiju diplome o stečenom obrazovanju; uverenje da nisu osuđivani pravnosnažnom presudom za krivično delo za koje je izrečena bezuslovna kazna zatvora u trajanju od najmanje tri meseca, kao i za krivična dela nasilje u porodici, oduzimanje maloletnog lica, zapuštanje i zlostavljanje maloletnog lica ili rodoskvrnuće, za krivična dela primanje ili davanje mita; za krivična dela iz grupe krivičnih dela protiv polne slobode, protiv pravnog saobraćaja i protiv čovečnosti i drugih dobara zaštićenih međunarodnim pravom, bez obzira na izrečenu krivičnu sankciju, i za koje nije, u skladu sa zakonom, utvrđeno diskriminatorno ponašanje (ne starije od 6 meseci - izdaje MUP); uverenje o državljanstvu Republike Srbije (ne starije od 6 meseci); izvod iz matične knjige rođenih (original ili overenu kopiju); dokaz da kandidat zna srpski jezik i jezik na kojem se ostvaruje obrazovno-vaspitni rad - dostavlja kandidat koji odgovarajuće obrazovanje nije stekao na srpskom jeziku; dokaz da ima psihičku, fizičku i zdravstvenu sposobnost za rad sa decom kandidat dostavlja pre zaključenja ugovora o radu. Prijave dostaviti lično ili poštom, sa naznakom „Za konkurs”, na gore navedenu adresu, u roku od 8 dana od dana objavljivanja konkursa u publikaciji „Poslovi”. Nepotpune i neblagovremene prijave neće se razmatrati.

Spremačica
na određeno vreme do 31.08.2021.
4 izvršioca

USLOVI: Kandidat za radno mesto spremačice treba da ispunjava uslove iz člana 139 Zakona o osnovama sistema obrazovanja i vaspitanja („Službeni glasnik RS”, br. 88/2017, 27/2018 - dr. zakon, 10/2019, 6/2020) i to: da ima osnovno obrazovanje; da ima psihičku, fizičku i zdravstvenu sposobnost za rad sa decom i učenicima; da nije osuđivan pravnosnažnom presudom za krivično delo za koje je izrečena bezuslovna kazna zatvora u trajanju od najmanje tri meseca, kao i za krivična dela nasilje u porodici, oduzimanje maloletnog lica, zapuštanje i zlostavljanje maloletnog lica ili rodoskvrnuće, za krivična dela primanje ili davanje mita; za krivična dela iz grupe krivičnih dela protiv polne slobode, protiv pravnog saobraćaja i protiv čovečnosti i drugih dobara zaštićenih međunarodnim pravom, bez obzira na izrečenu krivičnu sankciju, i da za njega nije, u skladu sa zakonom, utvrđeno diskriminatorno ponašanje; da ima državljanstvo Republike Srbije; da zna srpski jezik i jezik na kojem se ostvaruje obrazovno-vaspitni rad.

OSTALO: Kandidati popunjavaju prijavni formular na zvaničnoj internet stranici Ministarstva prosvete, nauke i tehnološkog razvoja. Uz prijavni formular kandidati treba da dostave: biografiju, overenu kopiju svedočanstva o završenom osnovnom obrazovanju; uverenje da nisu osuđivani pravnosnažnom presudom za krivično delo za koje je izrečena bezuslovna kazna zatvora u trajanju od najmanje tri meseca, kao i za krivična dela nasilje u porodici, oduzimanje maloletnog lica, zapuštanje i zlostavljanje maloletnog lica ili rodoskvrnuće, za krivična dela primanje ili davanje mita; za krivična dela iz grupe krivičnih dela protiv polne slobode, protiv pravnog saobraćaja i protiv čovečnosti i drugih dobara zaštićenih međunarodnim pravom, bez obzira na izrečenu krivičnu sankciju, i za koje nije, u skladu sa zakonom, utvrđeno diskriminatorno ponašanje (ne starije od 6 meseci, izdaje MUP); uverenje o državljanstvu Republike Srbije (ne starije od 6 meseci); izvod iz matične knjige rođenih (original ili overenu kopiju); dokaz da kandidat zna srpski jezik i jezik na kojem se ostvaruje obrazovno-vaspitni rad - dostavlja kandidat koji odgovarajuće obrazovanje nije stekao na srpskom jeziku; dokaz da kandidat ima psihičku, fizičku i zdravstvenu sposobnost za rad sa decom kandidat dostavlja pre zaključenja ugovora o radu. Prijave dostaviti lično ili poštom, sa naznakom „Za konkurs”, na gore navedenu adresu, u roku od 8 dana od dana objavljivanja konkursa u publikaciji „Poslovi”. Nepotpune i neblagovremene prijave neće se razmatrati.


Skoro postavljeni poslovi PREDŠKOLSKA USTANOVA “BAMBI”


Pregledano: 461 puta
« Vratite se na kategorije
Da li je ovaj oglas za posao lažan? Prijavi ga!   
<

Motivational letters