Ovaj oglas za posao je istekao, jer je postavljen pre vise od 30 dana. Pretragom kategorija pronadjite aktuelne oglase.

0

Aplikacija

Medicinski tehničar opšteg smera Puno radno vreme

na OPŠTA BOLNICA PARAĆIN u Paraćin (Poslato na 30-09-2020)

Medicinski tehničar opšteg smera

OPŠTA BOLNICA PARAĆIN
35250 Paraćin, Majora Marka 12
tel. 035/8155-101

Medicinski tehničar opšteg smera
na određeno vreme do povratka odsutnog radnika
2 izvršioca

Medicinski tehničar opšteg smera
na određeno vreme, zamena za vreme trudničkog bolovanja, porodiljskog odsustva i odsustva radi nege deteta
2 izvršioca

Medicinski tehničar opšteg smera
na određeno vreme zbog povećanog obima posla

Medicinski tehničar opšteg smera
na određeno vreme za rad u operacionoj sali do povratka odsutnog radnika

USLOVI: Uslovi za zasnivanje radnog odnosa su: srednja medicinska škola opšteg smera (IV stepen stručne spreme), položen stručni ispit. Kandidat mora da ispunjava psihofizičku i zdravstvenu sposobnost za rad pod posebnim uslovima rada i smenski rad. Kandidati podnose: prijavu na oglas sa kratkom biografijom i sa tačno navedenim radnim mestom za koje kandidat konkuriše, izvod iz matične knjige rođenih i izvod iz matične knjige venčanih (ako je izvršena promena prezimena), diplomu o završenoj školi navedenoj u uslovima za zasnivanje radnog odnosa i sva četiri svedočanstva, potvrdu o položenom stručnom ispitu, fotokopiju radne knjižice, izvod sa evidencije Nacionalne službe za zapošljavanje, rešenje ili licenca. Priložiti fotokopije traženih dokumenata. Prijave sa kratkom biografijom, adresom i kontakt telefonom, kao i dokumenta kojima se dokazuje ispunjenost uslova konkursa, doneti lično u pisarnicu Opšte bolnice Paraćin ili poslati na adresu: Opšta bolnica Paraćin, Majora Marka 12, 35250 Paraćin, u zatvorenoj koverti sa naznakom „Prijava na oglas”. Kandidat prilaže lekarsko uverenje kao dokaz o zdravstvenoj sposobnosti za rad prilikom zasnivanja radnog odnosa. Rok za podnošenje prijava je 8 dana od dana objavljivanja u publikaciji NSZ „Poslovi“. Oglas je objavljen i na veb-sajtu Ministarstva zdravlja. Neblagovremene prijave, kao i prijave sa nepotpunom ili neodgovarajućom dokumentacijom, neće biti razmatrane. Po završenom konkursu predata dokumenta se neće vraćati kandidatima. Za sve informacije možete se obratiti na telefon: 035/8155-101.


OPŠTA BOLNICA PARAĆIN
35250 Paraćin, Majora Marka 12
tel. 035/8155-101

Tehnički radnik - servirka

USLOVI: osnovno obrazovanje. Kandidat mora da ispunjava psihofizičku i zdravstvenu sposobnost za rad pod posebnim uslovima rada i smenski rad. Kandidati podnose: prijavu na oglas sa kratkom biografijom i sa tačno navedenim radnim mestom za koje kandidat konkuriše, izvod iz matične knjige rođenih i izvod iz matične knjige venčanih (ako je izvršena promena prezimena), diplomu o završenoj školi navedenoj u uslovima za zasnivanje radnog odnosa, fotokopiju radne knjižice, izvod sa evidencije Nacionalne službe za zapošljavanje. Priložiti fotokopije traženih dokumenata. Prijave sa kratkom biografijom, adresom i kontakt telefonom, kao i dokumenta kojima se dokazuje ispunjenost uslova konkursa, doneti lično u pisarnicu Opšte bolnice Paraćin ili poslati na adresu: Opšta bolnica Paraćin, Majora Marka 12, 35250 Paraćin, u zatvorenoj koverti sa naznakom „Prijava na oglas“. Kandidat prilaže lekarsko uverenje kao dokaz o zdravstvenoj sposobnosti za rad prilikom zasnivanja radnog odnosa. Rok za podnošenje prijava je 8 dana od dana objavljivanja u publikaciji NSZ „Poslovi“. Oglas je objavljen i na veb-sajtu Ministarstva zdravlja. Neblagovremene prijave, kao i prijave sa nepotpunom ili neodgovarajućom dokumentacijom, neće biti razmatrane. Po završenom konkursu predata dokumenta se neće vraćati kandidatima. Za sve informacije možete se obratiti na telefon: 035/8155-101.


MAŠINSKO-ELEKTROTEHNIČKA ŠKOLA
35250 Paraćin, Branka Krsmanovića bb
tel. 035/563-445

Nastavnik srpskog jezika i književnosti
na određeno vreme radi zamene odsutnog zaposlenog preko 60 dana, za 30% radnog vremena

Nastavnik filozofije
na određeno vreme radi zamene odsutnog zaposlenog preko 60 dana, za 20% radnog vremena

USLOVI: Kandidati treba da ispunjavaju sledeće uslove: da imaju odgovarajuće visoko obrazovanje u skladu sa članom 140 Zakona o osnovama sistema obrazovanja i vaspitanja stečeno na studijama drugog stepena (master akademske studije, master strukovne studije, specijalističke akademske studije) i to: 1) studije drugog stepena iz naučne, odnosno stručne oblasti za odgovarajući predmet, odnosno grupe predmeta; 2) studije drugog stepena iz oblasti pedagoških nauka ili interdisciplinarne, multidisciplinarne, transdisciplinarne studije drugog stepena koje kombinuju celine i odgovarajuće naučne, odnosno stručne oblasti ili oblasti pedagoških nauka ako ima završene studije prvog stepena iz naučne, odnosno stručne oblasti za odgovarajući predmet, odnosno grupu predmeta; ili na osnovnim studijama u trajanju od najmanje četiri godine, po propisima koji su uređivali visoko obrazovanje do 10. septembra 2005. godine i u skladu sa Pravilnikom o stepenu i vrsti obrazovanja nastavnika iz opšteobrazovnih predmeta, stručnih saradnika i vaspitača u stručnim školama („Sl. glasnik RS - Prosvetni glasnik“, br. 8/15, 11/16, 13/16-isp., 13/16, 2/17, 13/18, 7/19 i 2/20); da imaju psihičku, fizičku i zdravstvenu sposobnost za rad sa decom i učenicima; da imaju državljanstvo Republike Srbije; da nisu osuđivani pravosnažnom presudom za krivično delo za koje je izrečena bezuslovna kazna zatvora u trajanju od najmanje tri meseca, kao i za krivična dela nasilje u porodici, oduzimanje maloletnog lica, zapuštanje i zlostavljanje maloletnog lica ili rodoskvrnuće, za krivično delo primanje mita ili davanje mita, za krivično delo iz grupe krivičnih dela protiv polne slobode, protiv pravnog saobraćaja i protiv čovečnosti i drugih dobara zaštićenih međunarodnim pravom, bez obzira na izrečenu krivičnu sankciju, i za koje nije, u skladu sa zakonom, utvrđeno diskriminatorno ponašanje, da znaju srpski jezik i jezik na kome se ostvaruje obrazovno-vaspitni rad. Kandidati popunjavaju prijavni formular koji se nalazi na zvaničnoj internet stranici Ministarstva prosvete, nauke i tehnološkog razvoja RS i odštampan i popunjen prijavni formular dostavljaju školi zajedno sa potrebnom dokumentacijom.

OSTALO: Uz prijavu na konkurs kandidati treba da prilože, pored prijavnog formulara i: biografiju, overenu kopiju diplome o stečenom odgovarajućem obrazovanju ili uverenja o stečenom odgovarajućem obrazovanju ako diploma nije izdata (kandidat koji ima visoko obrazovanje stečeno na studijama drugog stepena dostavlja overenu kopiju diplome drugog stepena i overenu kopiju diplome osnovnih akademskih, odnosno osnovnih strukovnih studija), uverenje nadležne policijske uprave da nije pravosnažno osuđivan za krivična dela propisana članom 139stav 1 tačka 3) Zakona o osnovama sistema obrazovanja i vaspitanja (uverenje treba da bude izdato nakon raspisivanja konkursa), original ili overenu kopiju uverenja o državljanstvu Republike Srbije (ne starije od šest meseci), original ili overenu kopiju izvoda iz matične knjige rođenih (ne stariji od šest meseci), dokaz da zna srpski jezik (ovaj dokaz dostavlja samo kandidat koji odgovarajuće visoko obrazovanje nije stekao na srpskom jeziku). Lekarsko uverenje (dokaz da ima psihičku, fizičku i zdravstvenu sposobnost za rad sa decom i učenicima) dostavlja kandidat koji bude primljen u radni odnos, pre zaključenja ugovora o radu. Prijave i dokumentaciju dostavljati u zatvorenoj koverti, lično ili poštom na adresu škole, sa naznakom „Za konkursnu komisiju“ i navesti naziv radnog mesta za koje se konkuriše (nastavnik srpskog jezika i književnosti). Rok za prijavu na konkurs je 8 dana od dana objavljivanja konkursa u publikaciji „Poslovi“. Neblagovremene i nepotpune prijave neće se razmatrati.


TEHNIČKA ŠKOLA DESPOTOVAC
35213 Despotovac, Rudnička 1

Direktor
na mandatni period od 4 godine

USLOVI: Za direktora škole može biti izabran kandidat koji ispunjava uslove propisane čl. 122, 139 i 140 st 1 i 2 Zakona o osnovama sistema obrazovanja i vaspitanja (“Sl. gl. RS.”br. 88/17, 27/18, 10/19, 6/20) i uslove predviđene Pravilnikom o bližim uslovima za izbor direktora ustanova obrazovanja i vaspitanja („Sl. gl. RS“, br. 108/15) i to: da ima odgovarajuće visoko obrazovanje za nastavnika srednje škole u području rada Trgovina, ugostititeljstvo i turizam, Elektrotehnika, mašinstvo, za pedagoga ili psihologa škole, stečeno na studijama drugog stepena (master akademske studije, master strukovne studije, specijalističke strukovne studije) i to: studije drugog stepena iz oblasti pedagoških nauka ili interdisciplinarne, multidisciplinarne, transdisciplinarne studije drugog stepena koje kombinuju celine ili odgovarajuće naučne, odnosno stručne oblasti ili oblasti pedagoških nauka, s tim da studije prvog stepena moraju biti iz naučne, odnosno stručne oblasti za odgovarajući predmet, odnosno grupu predmeta; na osnovnim studijama u trajanju od najmanje četiri godine, po propisima koji su uređivali visoko obrazovanje do 10.09.2005. godine; da ima dozvolu za rad (licencu) za nastavnika i stručnog saradnika, odnosno položen stručni ispit; da ima psihičku, fizičku i zdravstvenu sposobnost za rad sa decom i učenicima, da ima najmanje osam godina rada u ustanovi, na poslovima obrazovanja i vaspitanja, posle stečenog odgovarajućeg obrazovanja, da ima obuku i položen ispit za direktora (izabrani kandidat koji nema položen ispit za direktora, dužan je da ga položi u roku od dve godine od dana stupanja na dužnost); da nije osuđivan pravnosnažnom presudom za krivično delo za koje je izrečena bezuslovna kazna zatvora u trajanju od najmanje tri meseca, kao i za krivična dela nasilje u porodici, oduzimanje maloletnog lica, zapuštanje i zlostavljanje maloletnog lica ili rodoskvrnuće, za krivično delo primanje mita ili davanje mita, za krivično delo iz grupe krivičnih dela protiv polne slobode, protiv pravnog saobraćaja i protiv čovečnosti i drugih dobara zaštićenih međunarodnim pravom, bez obzira na izrečenu krivičnu sankciju, i da za njega nije, u skladu sa zakonom, utvrđeno diskriminatorno ponašanje; da nije pokrenut krivični postupak, doneta naredba o sprovođenju istrage, potvrđena optužnica ili doneto rešenje o određivanju pritvora; da nije pravnosnažno osuđivano zbog privrednog prestupa utvrđenog Zakonom o osnovama sistema obrazovanja i vaspitanja, da ima državljanstvo Republike Srbije; da zna jezik na kome se ostvaruje obrazovno vaspitni rad. Ukoliko se na konkurs ne prijavi nijedan kandidat sa odgovarajućim obrazovanjem iz čl. 140 st. 1 i 2 Zakona o osnovam sistema obrazovanja i vaspitanja, za direktora škole može biti izabrano i lice koje uz ispunjenost ostalih gore navedenih uslova, ima odgovarajuće obrazovanje iz čl. 140 st. 3 istog zakona, tj. visoko obrazovanje stečeno na studijama prvog stepena (osnovne akademske, osnovne strukovne i specijalističke strukovne studije) ili na studijama u trajanju od 3 godine ili više obrazovanje za nastavnika te vrste škole, i najmanje 10 godina rada na poslovima obrazovanja i vaspitanja u ustanovi posle stečenog odgovarajućeg obrazovanja.

OSTALO: Kandidat koji se prijavljuje za radno mesto direktora škole popunjava prijavni formular na zvaničnoj internet stranici Ministarstva prosvete, nauke i tehnološkog razvoja i odštampani prijavni formular prilaže uz sledeću dokumentaciju: diplomu o stečenom odgovarajućem obrazovanju, uverenje o položenom stručnom ispitu, odnosno ispitu za licencu za nastavnika ili stručnog saradnika, lekarsko uverenje o psihičkoj, fizičkoj i zdravstvenoj sposobnosti za rad sa decom i učenicima (ne starije od 6 meseci), potvrdu da ima najmanje 8 godina rada u ustanovi u oblasti obrazovanja i vaspitanja nakon stečenog odgovarajućeg obrazovanja, uverenje o državljanstvu Republike Srbije (ne starije od 6 meseci), izvod iz matične knjige rođenih, dokaz o znanju srpskog jezika (kandidati koji su odgovarajuće obrazovanje stekli na srpskom jeziku ne podnose ovaj dokaz), dokaz da ima obavljenu obuku i položen ispit za direktora (ukoliko je kandidat poseduje), uverenje da nije osuđivan pravnosnažnom presudom za krivično delo za koje je izrečena bezuslovna kazna zatvora u trajanju od najmanje tri meseca, kao i za krivična dela nasilje u porodici, oduzimanje maloletnog lica, zapuštanje i zlostavljanje maloletnog lica ili rodoskvrnuće, za krivično delo primanje mita ili davanje mita, za krivično delo iz grupe krivičnih dela protiv polne slobode, protiv pravnog saobraćaja i protiv čovečnosti i drugih dobara zaštićenih međunarodnim pravom, bez obzira na izrečenu krivičnu sankciju, i za koje nije, u skladu sa zakonom, utvrđeno diskriminatorno ponašanje (ne starije od 6 meseci), uverenje nadležnog suda da protiv kandidata nije pokrenut krivični postupak, doneta naredba o sprovođenju istrage, potvrđena optužnica ili doneto rešenje o određivanju pritvora (ne starije od 6 meseci), uverenje Privrednog suda da kandidat nije osuđivan zbog privrednog prestupa (ne starije od 6 meseci), dokaz o rezultatima stručno-pedagoškog nadzora ustanove i ocenu spoljašnjeg vrednovanja (dokaze podnose samo kandidati koji su prethodno obavljali dužnost direktora ustanove), dokaz o rezultatu stručno-pedagoškog nadzora u radu kandidata - izveštaj prosvetnog savetnika (dokaz podnose kandidati koji poseduju izveštaj), biografiju sa kratkim pregledom radne biografije i predlogom programa rada direktora škole. Dokazi koji se prilažu moraju biti originali ili overene fotokopije. Prijava na konkurs sa dokazima podnosi se preporučenom pošiljkom sa povratnicom ili lično na adresu: Tehnička škola, Rudnička 1, 35213 Despotovac, u zatvorenoj koverti sa naznakom „Konkurs za izbor direktora škole“. Rok za podnošenje prijava je 15 dana od dana objavljivanja konkursa. Neblagovremene i nepotpune prijave se neće uzimati u razmatranje. Sve informacije o konkursu mogu se dobiti od sekretara škole na tel. 035/611-105, radnim danima, u periodu od 10 do 13 časova.


ŠKOLA ZA MUZIČKE TALENTE
35230 Ćuprija, Milice Cenić bb

Nastavnik u celodnevnoj nastavi sa odeljenjskim starešinstvom
na određeno vreme, radi zamene odsutnog zaposlenog preko 60 dana

USLOVI: Kandidati moraju da ispunjavaju opšte uslove propisane članom 139 Zakona o osnovama sistema obrazovanja i vaspitanja, da imaju odgovarajuće visoko obrazovanje u skladu sa čl. 140 Zakona o osnovama sistema obrazovanja i vaspitanja, kao i posebne uslove predviđene u Pravilniku o stepenu i vrsti obrazovanja nastavnika i stručnih saradnika u osnovnoj školi („Sl. glasnik RS“, br. 11/2012, 15/2013, 2/2016, 10/2016, 11/2016, 2/2017, 3/2017, 13/2018, 11/2019, 2/2020 i 8/2020). U radni odnos može biti primljeno lice pod uslovima propisanim zakonom i ako: ima psihičku, fizičku i zdravstvenu sposobnost za rad sa decom i učenicima; da nije osuđivano pravosnažnom presudom za krivično delo za koje je izrečena bezuslovna kazna zatvora u trajanju od najmanje tri meseca, niti za krivična dela nasilje u porodici, oduzimanje maloletnog lica, zapuštanje i zlostavljanje maloletnog lica ili rodoskvrnuće, za krivično delo primanje mita ili davanje mita, za krivično delo iz grupe krivičnih dela protiv polne slobode, protiv pravnog saobraćaja i protiv čovečnosti i drugih dobara zaštićenih međunarodnim pravom, bez obzira na izrečenu krivičnu sankciju, i za koje nije, u skladu sa zakonom, utvrđeno diskriminatorno ponašanje; da je državljanin Republike Srbije; da zna srpski jezik i jezik na kome se ostvaruje obrazovno-vaspitni rad. Uz prijavni formular preuzet sa sajta Ministarstva prosvete, nauke i tehnološkog razvoja, dostaviti: overenu fotokopiju diplome - uverenja o stečenom obrazovanju; uverenje o državljanstvu Republike Srbije (ne starije od 6 meseci), izvod iz matične knjige rođenih (na novom obrascu), dokaz o neosuđivanosti, biografiju/CV. Lekarsko uverenje dostavlja izabrani kandidat posle donošenja odluke, a pre zaključenja ugovora o radu. Dokazi o ispunjenosti uslova dostavljaju se u originalu ili overenoj fotokopiji. Rok za prijavljivanje je 8 dana od dana objavljivanja konkursa. Neblagovremene i nepotpune prijave neće se uzeti u razmatranje. Prijave slati na adresu: Škola za muzičke talente, Milice Cenić bb, 35230 Ćuprija, sa naznakom „Za konkurs“. Bliže informacije o konkursu mogu se dobiti na telefon: 035/8472-344, kod sekretara škole.


Skoro postavljeni poslovi OPŠTA BOLNICA PARAĆIN


Pregledano: 367 puta
« Vratite se na kategorije
Da li je ovaj oglas za posao lažan? Prijavi ga!   
<

Motivational letters