Ovaj oglas za posao je istekao, jer je postavljen pre vise od 30 dana. Pretragom kategorija pronadjite aktuelne oglase.

0

Aplikacija

Tehnički radnik - servirka Puno radno vreme

na OPŠTA BOLNICA PARAĆIN u Paraćin (Poslato na 30-09-2020)

Tehnički radnik - servirka

OPŠTA BOLNICA PARAĆIN
35250 Paraćin, Majora Marka 12
tel. 035/8155-101

Tehnički radnik - servirka

USLOVI: osnovno obrazovanje. Kandidat mora da ispunjava psihofizičku i zdravstvenu sposobnost za rad pod posebnim uslovima rada i smenski rad. Kandidati podnose: prijavu na oglas sa kratkom biografijom i sa tačno navedenim radnim mestom za koje kandidat konkuriše, izvod iz matične knjige rođenih i izvod iz matične knjige venčanih (ako je izvršena promena prezimena), diplomu o završenoj školi navedenoj u uslovima za zasnivanje radnog odnosa, fotokopiju radne knjižice, izvod sa evidencije Nacionalne službe za zapošljavanje. Priložiti fotokopije traženih dokumenata. Prijave sa kratkom biografijom, adresom i kontakt telefonom, kao i dokumenta kojima se dokazuje ispunjenost uslova konkursa, doneti lično u pisarnicu Opšte bolnice Paraćin ili poslati na adresu: Opšta bolnica Paraćin, Majora Marka 12, 35250 Paraćin, u zatvorenoj koverti sa naznakom „Prijava na oglas“. Kandidat prilaže lekarsko uverenje kao dokaz o zdravstvenoj sposobnosti za rad prilikom zasnivanja radnog odnosa. Rok za podnošenje prijava je 8 dana od dana objavljivanja u publikaciji NSZ „Poslovi“. Oglas je objavljen i na veb-sajtu Ministarstva zdravlja. Neblagovremene prijave, kao i prijave sa nepotpunom ili neodgovarajućom dokumentacijom, neće biti razmatrane. Po završenom konkursu predata dokumenta se neće vraćati kandidatima. Za sve informacije možete se obratiti na telefon: 035/8155-101.


Skoro postavljeni poslovi OPŠTA BOLNICA PARAĆIN


Pregledano: 298 puta
« Vratite se na kategorije
Da li je ovaj oglas za posao lažan? Prijavi ga!   
<

Motivational letters