Ovaj oglas za posao je istekao, jer je postavljen pre vise od 30 dana. Pretragom kategorija pronadjite aktuelne oglase.

0

Aplikacija

Nastavnik (više predmeta) Puno radno vreme

na MAŠINSKO-ELEKTROTEHNIČKA ŠKOLA u Paraćin (Poslato na 30-09-2020)

Nastavnik...

MAŠINSKO-ELEKTROTEHNIČKA ŠKOLA
35250 Paraćin, Branka Krsmanovića bb
tel. 035/563-445

Nastavnik srpskog jezika i književnosti
na određeno vreme radi zamene odsutnog zaposlenog preko 60 dana, za 30% radnog vremena

Nastavnik filozofije
na određeno vreme radi zamene odsutnog zaposlenog preko 60 dana, za 20% radnog vremena

USLOVI: Kandidati treba da ispunjavaju sledeće uslove: da imaju odgovarajuće visoko obrazovanje u skladu sa članom 140 Zakona o osnovama sistema obrazovanja i vaspitanja stečeno na studijama drugog stepena (master akademske studije, master strukovne studije, specijalističke akademske studije) i to: 1) studije drugog stepena iz naučne, odnosno stručne oblasti za odgovarajući predmet, odnosno grupe predmeta; 2) studije drugog stepena iz oblasti pedagoških nauka ili interdisciplinarne, multidisciplinarne, transdisciplinarne studije drugog stepena koje kombinuju celine i odgovarajuće naučne, odnosno stručne oblasti ili oblasti pedagoških nauka ako ima završene studije prvog stepena iz naučne, odnosno stručne oblasti za odgovarajući predmet, odnosno grupu predmeta; ili na osnovnim studijama u trajanju od najmanje četiri godine, po propisima koji su uređivali visoko obrazovanje do 10. septembra 2005. godine i u skladu sa Pravilnikom o stepenu i vrsti obrazovanja nastavnika iz opšteobrazovnih predmeta, stručnih saradnika i vaspitača u stručnim školama („Sl. glasnik RS - Prosvetni glasnik“, br. 8/15, 11/16, 13/16-isp., 13/16, 2/17, 13/18, 7/19 i 2/20); da imaju psihičku, fizičku i zdravstvenu sposobnost za rad sa decom i učenicima; da imaju državljanstvo Republike Srbije; da nisu osuđivani pravosnažnom presudom za krivično delo za koje je izrečena bezuslovna kazna zatvora u trajanju od najmanje tri meseca, kao i za krivična dela nasilje u porodici, oduzimanje maloletnog lica, zapuštanje i zlostavljanje maloletnog lica ili rodoskvrnuće, za krivično delo primanje mita ili davanje mita, za krivično delo iz grupe krivičnih dela protiv polne slobode, protiv pravnog saobraćaja i protiv čovečnosti i drugih dobara zaštićenih međunarodnim pravom, bez obzira na izrečenu krivičnu sankciju, i za koje nije, u skladu sa zakonom, utvrđeno diskriminatorno ponašanje, da znaju srpski jezik i jezik na kome se ostvaruje obrazovno-vaspitni rad. Kandidati popunjavaju prijavni formular koji se nalazi na zvaničnoj internet stranici Ministarstva prosvete, nauke i tehnološkog razvoja RS i odštampan i popunjen prijavni formular dostavljaju školi zajedno sa potrebnom dokumentacijom.

OSTALO: Uz prijavu na konkurs kandidati treba da prilože, pored prijavnog formulara i: biografiju, overenu kopiju diplome o stečenom odgovarajućem obrazovanju ili uverenja o stečenom odgovarajućem obrazovanju ako diploma nije izdata (kandidat koji ima visoko obrazovanje stečeno na studijama drugog stepena dostavlja overenu kopiju diplome drugog stepena i overenu kopiju diplome osnovnih akademskih, odnosno osnovnih strukovnih studija), uverenje nadležne policijske uprave da nije pravosnažno osuđivan za krivična dela propisana članom 139stav 1 tačka 3) Zakona o osnovama sistema obrazovanja i vaspitanja (uverenje treba da bude izdato nakon raspisivanja konkursa), original ili overenu kopiju uverenja o državljanstvu Republike Srbije (ne starije od šest meseci), original ili overenu kopiju izvoda iz matične knjige rođenih (ne stariji od šest meseci), dokaz da zna srpski jezik (ovaj dokaz dostavlja samo kandidat koji odgovarajuće visoko obrazovanje nije stekao na srpskom jeziku). Lekarsko uverenje (dokaz da ima psihičku, fizičku i zdravstvenu sposobnost za rad sa decom i učenicima) dostavlja kandidat koji bude primljen u radni odnos, pre zaključenja ugovora o radu. Prijave i dokumentaciju dostavljati u zatvorenoj koverti, lično ili poštom na adresu škole, sa naznakom „Za konkursnu komisiju“ i navesti naziv radnog mesta za koje se konkuriše (nastavnik srpskog jezika i književnosti). Rok za prijavu na konkurs je 8 dana od dana objavljivanja konkursa u publikaciji „Poslovi“. Neblagovremene i nepotpune prijave neće se razmatrati.


Skoro postavljeni poslovi MAŠINSKO-ELEKTROTEHNIČKA ŠKOLA


Pregledano: 389 puta
« Vratite se na kategorije
Da li je ovaj oglas za posao lažan? Prijavi ga!   
<

Motivational letters