Ovaj oglas za posao je istekao, jer je postavljen pre vise od 30 dana. Pretragom kategorija pronadjite aktuelne oglase.

0

Aplikacija

Pedagoški asistent Puno radno vreme

na OŠ “PETAR PETROVIĆ NjEGOŠ” u Zrenjanin (Poslato na 30-09-2020)

Pedagoški asistent

OŠ “PETAR PETROVIĆ NjEGOŠ”
23000 Zrenjanin, Stražilovska bb
tel. 023/563-840

Pedagoški asistent
koji pruža podršku deci i učenicima romske nacionalnosti, na određeno vreme do kraja školske 2020/2021. godine

USLOVI: Pored opštih uslova za prijem u radni odnos utvrđenih u članu 24 stav 1 Zakona o radu („Službeni glasnik RS” broj 24/05, 61/05, 54/09, 32/13, 75/14 i 13/17 - odluka US, 113/17 i 95/18 autentično tumačenje), kandidat treba da ispunjava i uslove utvrđene u čl. 139 i 141 Zakona o osnovama sistema obrazovanja i vaspitanja (dalje: Zakon) i Pravilnika o pedagoškom asistentu i andragoškom asistentu (“Službeni glasnik RS” broj 87/2019), 1. da ima odgovarajuće obrazovanje i to: srednje stručno obrazovanje, odnosno da poseduje IV stepen stručne spreme i savladan program obuke za pedagoškog asistenta po programu obuke u skladu sa Pravilnikom o pedagoškom i andragoškom asistentu (“Službeni glasnik RS” broj 87/2019). Poslove nastavnika, vaspitača i stručnog saradnika može da obavlja lice koje ima dozvolu za rad (licencu). Bez licence poslove nastavnika, vaspitača i stručnog saradnika može da obavlja: 1. pripravnik (najduže 2 godine od dana zasnivanja radnog odnosa u ustanovi), 2. lice koje ispunjava uslove za nastavnika, vaspitača i stručnog saradnika sa radnim stažom stečenim van ustanove, pod uslovima i na način utvrđenim za pripravnike (najduže 2 godine od dana zasnivanja radnog odnosa u ustanovi), 3. lice koje je zasnovalo radni odnos na određeno vreme radi zamene odsutnog zaposlenog (najduže 2 godine od dana zasnivanja radnog odnosa u ustanovi), 4. saradnik u predškolskoj ustanovi (ako ima obrazovanje iz člana 142 Zakona), 5. pedagoški i andragoški asistent i pomoćni nastavnik. Kandidat treba i: 2. da ima psihičku, fizičku i zdravstvenu sposobnost za rad sa decom i učenicima, 3. da nije osuđivan pravnosnažnom presudom za krivično delo za koje je izrečena bezuslovna kazna zatvora u trajanju od najmanje tri meseca, kao i za krivična dela nasilje u porodici, oduzimanje maloletnog lica, zapuštanje i zlostavljanje maloletnog lica ili rodoskvrnuće, za krivična dela primanje ili davanje mita; za krivična dela iz grupe krivičnih dela protiv polne slobode, protiv pravnog saobraćaja i protiv čovečnosti i drugih dobara zaštićenih međunarodnim pravom, bez obzira na izrečenu krivičnu sankciju, i da za njega nije, u skladu sa zakonom, utvrđeno diskriminatorno ponašanje, 4. da ima državljanstvo Republike Srbije, 5. da zna srpski jezik i jezik na kojem ostvaruje obrazovno vaspitni rad. Uz prijavu na konkurs, kandidat je dužan da obavezno dostavi: 1. prijavni formular sa zvanične internet stranice Ministarstva prosvete, nauke i tehnološkog razvoja, 2. dokaz o odgovarajućem obrazovanju, a) overena fotokopija svedočanstva o završenoj srednjoj školi, b) dokaz o savladanom programu obuke za pedagoškog asistenta po programu obuke u skladu sa pravilnikom o pedagoškom i andragoškom asistentu (“Službeni glasnik RS” broj 87/2019) (overena fotokopija), 3. uverenje o državljanstvu-original ili overena fotokopija, 4. dokaz da nije osuđivan - iz MUP-a original ili overena fotokopija, 5. dokaz o znanju srpskog jezika i romskog jezika. Lekarsko uverenje da ima psihičku, fizičku i zdravstvenu sposobnost za rad sa decom i učenicima (original ili overenu fotokopiju) dostavlja izabrani kandidat pre zaključenja ugovora o radu. Uslovi traženi ovim konkursom dokazuju se prilikom prijema u radni odnos i proveravaju se u toku rada. Kandidati popunjavaju prijavni formular na zvaničnoj internet stranici Ministarstva prosvete, nauke i tehnološkog razvoja, a potrebnu dokumentaciju, zajedno sa odštampanim prijavnim formularom dostavljaju ustanovi. Kandidat uz obaveznu dokumentaciju bi trebalo da dostavi i kratku biografiju sa kontakt telefonom. Komisija utvrđuje ispunjenost uslova kandidata za prijem u radni odnos iz člana 139 Zakona, u roku od osam dana od dana isteka roka za prijem prijava. Kandidati koji su izabrani u uži izbor, u roku od osam dana upućuju se na psihološku procenu sposobnosti za rad sa decom i učenicima koju vrši nadležna služba za poslove zapošljavanja primenom standardizovanih postupaka. Konkursna komisija sačinjava listu kandidata koji ispunjavaju uslove za prijem u radni odnos u roku od osam dana od dana prijema rezultata psihološke procene sposobnosti za rad sa decom i učenicima. Konkursna komisija obavlja razgovor sa kandidatima sa liste i donosi rešenje o izboru kandidata u roku od osam dana od dana obavljenog razgovora sa kandidatima. Rok za podnošenje prijava na konkurs je 8 dana od dana objavljivanja oglasa za pedagoškog asistenta u publikaciji „Poslovi”. Prijave slati na adresu škole: Stražilovska bb, 23000 Zrenjanin, sa naznakom „Za konkurs”. U obzir će se uzeti samo blagovremene i potpune prijave. Za sve dodatne informacije obratiti se sekretaru škole na telefon: 023/563-840.


Skoro postavljeni poslovi OŠ “PETAR PETROVIĆ NjEGOŠ”


Pregledano: 497 puta
« Vratite se na kategorije
Da li je ovaj oglas za posao lažan? Prijavi ga!   
<

Motivational letters