Ovaj oglas za posao je istekao, jer je postavljen pre vise od 30 dana. Pretragom kategorija pronadjite aktuelne oglase.

0

Aplikacija

Medicnska sestra - tehničar; Laboratorijski tehničar Puno radno vreme

na DOM ZDRAVLjA PARAĆIN u Paraćin (Poslato na 07-10-2020)

Medicnska sestra - tehničar; Laboratorijski tehničar

DOM ZDRAVLjA PARAĆIN
35250 Paraćin, Majora Marka 10

Medicnska sestra - tehničar
u ambulanti, za rad u Službi za zdravstvenu zaštitu odraslog stanovništva
2 izvršioca

Opis posla: u timu sa doktorima medicine i drugima ili samostalno, sprovodi preventivne i kurativne mere, po nalogu doktora medicine ili doktora medicine specijaliste u ustanovi i na terenu, u okvitu terenskog rada; priprema bolesnika za dijagnostičko terapijske procedure i priprema ordinaciju, opremu i uređaje za rad; učestvuje u dijagnostici (EKG, određivanje šećera u krvi i dr) i vrši antropometrijska merenja; vrši dezinfekciju i sterilizaciju materijala i instrumenata; pravilno odlaže medicinski otpad; vodi celokupnu propisanu medicinsku dokumentaciju, vrši elektronsko fakturisanje, naplaćuje participaciju, predaje novac na blagajnu, sprovodi imunizaciju, davanje ampulirane terapije (injekcija i infuzija) po nalogu izabranog lekara. Učestvuje u pružanju prve pomoći u hitnim slučajevima, učestvuje u zdravstveno-vaspitnom radu, učestvuje u zakazivanju pregleda, kontroliše dokumentaciju, čuva medicinsku dokumentaciju pacijenata od neovlašćenog pristupa, kopiranja i zloupotrebe, vodi statističke izveštaje i u potpunosti proverava tačnost podataka, učestvuje u radu komisije za sprovođenje javnih nabavki, imenovane rešenjem direktora u skladu sa Zakonom o javnim nabavkama. Obavlja poslove na koje je ovlašćen rešenjem ili odlukom direktora, a koji su iz delokruga rada službe u okviru svog stepena stručne spreme odnosno obrazovanja, radne sposobnosti i zanimanja. Za svoj rad odgovoran je glavnom medicinskom tehničaru i načelniku službe.

Laboratorijski tehničar
sa skraćenim radnim vremenom, za rad u Službi za laboratorijsku delatnost

Opis posla: uzima uzorke biološkog materijala, priprema uzorke, reagense i opremu za biohemijska ispitivanja u zdravstvenoj ustanovi i u okviru terenskog rada; priprema, održava i vrši kontrolu ispravnosti laboratorijske opreme; radi na biohemijskim i drugim analizatorima; izvodi laboratorijske analize biološkog materijala, u skladu sa nomenklaturom laboratorijskih usluga na primarnom nivou zdravstvene zaštite, o čemu vodi propisanu medicinsku dokumentaciju; pravilno odlaže medicinski otpad. Prima i priprema biohemijsko/hematološki i dr. materijal za laboratorijsku obradu, razvrstava i vrši registraciju materijala, priprema celokupni pribor i materijal potreban za rad, uzima kapilarni uzorak krvi za odgovarajuće analize, radi laboratorijske analize (biohemijske, hematološke, pregled urina, stolice kao i analize koougulacije krvi). Registruje pacijente od koga je uzet materijal i uredno ga upisuje u protokol, zavodi rezultate analiza i upisuje ih u formulare uredno prema nalazama za svakog pacijenta, naplaćuje participaciju i dr, predaje novac na blagajnu. Izdaje rezultate pacijentima. Radi na destilaciji vode. Zakazuje laboratorijske analize. Učestvuje u radu komisije za sprovođenje javnih nabavki, imenovane rešenjem direktora u skladu sa Zakonom o javnim nabavkama. Obavlja poslove na koje je ovlašćen rešenjem ili odlukom direktora, a koji su iz delokruga rada službe u okviru svog stepena stručne spreme odnosno obrazovanja, radne sposobnosti i zanimanja. Odgovoran je za svoj rad glavnom medicinskom tehničaru službe i načelniku službe.

USLOVI: Pored opštih uslova za zasnivanje radnog odnosa, kandidat treba da ispunjava i posebne uslove za oba radna mesta: stručna sprema/obrazovanje, srednje obrazovanje; stručni ispit; licenca; najmanje šest meseci radnog iskustva u zvanju medicinske sestre / laboratorijskog tehničara. Zainteresovani kandidati podnose: prijavu na oglas, kratku biografiju, izvod iz matične knjige rođenih/venčanih, uverenje o državljanstvu, diplomu ili uverenje o završenoj srednjoj medicinskoj školi (medicinski tehničar ili laboratorijski tehničar), uverenje o položenom stručnom ispitu, licenca odnosno odobrenje za samostalan rad u struci ili rešenje o upisu u nadležnu komoru, dokaz da kandidat ima najmanje šest meseci radnog iskustva u zvanju medicinske sestre/ tehničara ili laboratorijskog tehničara (potvrde, uverenja, ugovori i sl).

OSTALO: Prijave sa kratkom biografijom, adresom i kontakt telefonom, kao i dokumenta kojima se dokazuje ispunjenost uslova konkursa, doneti lično u pisarnicu Doma zdravlja Paraćin ili poslati na adresu: Dom zdralja Paraćin, Majora Marka 10, 35250 Paraćin, sa naznakom „Prijava na konkurs za radno mesto medicinska sestra/tehničar u ambulanti za rad u Službi za zdravstvenu zaštitu odraslog stanovništva” ili „Prijava na konkurs za radno mesto laboratorijskog tehničara za rad u Službi za laboratorijsku delatnost”. Dokazi o ispunjenosti uslova za zasnivanje radnog odnosa za napred navedena radna mesta podnose se u originalu ili kopijama overenim kod javnog beležnika/notara. Rok za podnošenje prijava je 8 dana od dana objavljivanja oglasa na sajtu Ministarstva zdravlja Republike Srbije i publikaciji „Poslovi”, kod Nacionalne službe za zapošljavanje. Kandidati koji ispunjavaju uslove oglasa mogu biti pozvani na razgovor radi pružanja dodatnih podataka koji mogu biti važni za odluku o prijemu. Neblagovremene, nedozvoljene, nepotpisane prijave, kao i prijave sa nepotpunom i neodgovarajućom dokumentacijom, neće biti razmatrane. Po završetku konkursa predata dokumenta se neće vraćati kandidatima. Za sve informacije možete se obratiti na telefon: 035/573-186.


Skoro postavljeni poslovi DOM ZDRAVLjA PARAĆIN


Pregledano: 320 puta
« Vratite se na kategorije
Da li je ovaj oglas za posao lažan? Prijavi ga!   
<

Motivational letters