Ovaj oglas za posao je istekao, jer je postavljen pre vise od 30 dana. Pretragom kategorija pronadjite aktuelne oglase.

0

Aplikacija

Profesor (više predmeta) Puno radno vreme

na EKONOMSKO-TRGOVINSKA ŠKOLA u Vranje (Poslato na 07-10-2020)

Profesor...

EKONOMSKO-TRGOVINSKA ŠKOLA
17500 Vranje, Esperanto bb

Profesor ekonomske grupe predmeta
na određeno vreme do povratka zaposlene sa porodiljskog odsustva i odsustva sa rada radi nege deteta

Profesor ekonomske grupe predmeta
na određeno vreme radi zamene odsutne zaposlene preko 60 dana (do povratka sa funkcije na koju je imenovana, radi obavljanja funkcije zamenika gradonačelnika grada Vranja)

USLOVI: 1. osnovne diplomske studije u trajanju od 4 godine, po propisima koji su uređivali visoko obrazovanje do 10. septembra 2005. godine - diplomirani ekonomista ili 2. master akademske studije - master ekonomista (osnovne akademske studije, diplomirani ekonomista); 1. psihička, fizička i zdravstvena sposobnost za rad sa decom i učenicima; 2. da kandidati nisu osuđivani pravosnažnom presudom za krivično delo za koje je izrečena bezuslovna kazna zatvora u trajanju od najmanje tri meseca, kao i za krivična dela nasilje u porodici, oduzimanje maloletnog lica, zapuštanje i zlostavljanje maloletnog lica ili rodoskvrnuće, za krivična dela primanje ili davanje mita, za krivična dela iz grupe krivičnih dela protiv polne slobode, protiv pravnog saobraćaja i protiv čovečnosti i drugih dobara zaštićenih međunarodnim pravom, bez obzira na izrečenu krivičnu sankciju, i za koje nije, u skladu sa zakonom, utvrđeno diskriminatorno ponašanje, 3. da imaju državljanstvo Republike Srbije, 4. da znaju jezik na kome se ostvaruje obrazovno-vapitni rad. Uz prijavu na konkurs sa kratkom biografijom dostaviti originale ili overene fotokopije sledećih dokumenata: diplomu ili uverenje o stečenom odgovarajućem obrazovanju; uverenje o državljanstvu, ne starije od 6 meseci; izvod uz matične knjige rođenih; uverenje iz kaznene evidencije (uslovi tačka 2); uverenje o psihičkoj, fizičkoj i zdravstvenoj sposobnosti za rad sa učenicima i decom dostavlja se pre zaključenja ugovora o radu. Kandidati dostavljaju i prijavni formular sa zvanične stranice Ministarstva prosvete, nauke i tehnološkog razvoja Republike Srbije. Neblagovremene i nepotpune prijave neće se uzeti u obzir. Konkurs je otvoren 8 dana od dana objavljivanja. Prijave slati sa naznakom: „Za konkurs“, na adresu škole: Ekonomsko-trgovinska škola, Esperanto bb, 17501 Vranje.


Skoro postavljeni poslovi EKONOMSKO-TRGOVINSKA ŠKOLA


Pregledano: 351 puta
« Vratite se na kategorije
Da li je ovaj oglas za posao lažan? Prijavi ga!   
<

Motivational letters