Ovaj oglas za posao je istekao, jer je postavljen pre vise od 30 dana. Pretragom kategorija pronadjite aktuelne oglase.

0

Aplikacija

Nastavnik (više predmeta) Puno radno vreme

na OSNOVNA ŠKOLA „VUK KARADžIĆ“ u Kladovo (Poslato na 07-10-2020)

Nastavnik...

OSNOVNA ŠKOLA
„VUK KARADžIĆ“
19320 Kladovo, 22. septembar 13
tel. 060/030-246

Nastavnik engleskog jezika
na određeno vreme, radi zamene odsutnog zaposlenog preko 60 dana, sa 30% radnog vremena

Nastavnik građanskog vaspitanja
u 2. ciklusu osnovnog obrazovanja i vaspitanja, na određeno vreme, radi zamene odsutnog zaposlenog preko 60 dana, sa 30% radnog vremena

Nastavnik muzičke kulture
na određeno vreme, radi zamene odsutnog zaposlenog preko 60 dana, sa 30% radnog vremena

Nastavnik informatike i računarstva
na određeno vreme, radi zamene odsutnog zaposlenog preko 60 dana, sa 30% radnog vremena

USLOVI: 1. da kandidat ima odgovarajuće obrazovanje, odnosno stručnu spremu prema čl. 140 Zakona o osnovama sistema obrazovanja i vaspitanja („Sl. glasnik RS“, br. 88/2017 i 27/2018 - dr. zakon) i prema Pravilniku o stepenu i vrsti obrazovanja nastavnika i stručnih saradnika u osnovnoj školi („Sl. glasnik - Prosvetni glasnik RS“, br. 11/2012, 15/2013, 2/2016, 10/2016, 2/2017, 3/2017, 13/2018 i 11/2019 i 2/2020); 2) da ima psihičku, fizičku i zdravstvenu sposobnost za rad sa decom i učenicima; 3) da nije osuđivan pravnosnažnom presudom za krivično delo za koje je izrečena bezuslovna kazna zatvora u trajanju od najmanje tri meseca, kao i za krivična dela nasilje u porodici, oduzimanje maloletnog lica, zapuštanje i zlostavljanje maloletnog lica ili rodoskvrnuće, za krivična dela primanje ili davanje mita; za krivična dela iz grupe krivičnih dela protiv polne slobode, protiv pravnog saobraćaja i protiv čovečnosti i drugih dobara zaštićenih međunarodnim pravom, bez obzira na izrečenu krivičnu sankciju, i da za njega nije, u skladu sa zakonom, utvrđeno diskriminatorno ponašanje; 4) da ima državljanstvo Republike Srbije; 5) da zna srpski jezik i jezik na kojem ostvaruje obrazovno-vaspitni rad. Kandidati su dužni da uz prijavni formular (nalazi se na ineternet stranici Ministarstva prosvete, nauke i tehnološkog razvoja) na konkurs podnesu sledeća dokumenta: diplomu (original ili overenu fotokopiju), izvod iz MK rođenih (original ili overenu fotokopiju); uverenje o državljanstvu (original ili overenu fotokopiju), dokaz o poznavanju srpskog jezika (osim kandidata koji su odgovarajuće obrazovanje stekli na srpskom jeziku); uverenje nadležne policijske uprave o neosuđivanosti za krivična dela pod tačkom 3 uslova konkursa. Prijave sa dokazima o ispunjavanju uslova konkursa mogu se podneti lično ili poštom na gorenavedenu adresu, sa naznakom „Za konkurs“. Rok za podnošenje prijava je 8 dana od dana objavljivanja konkursa. Nepotpune i neblagovremene prijave neće se razmatrati. Bliža obaveštenja mogu se dobiti na telefon: 060/030-246.


Skoro postavljeni poslovi OSNOVNA ŠKOLA „VUK KARADžIĆ“


Pregledano: 860 puta
« Vratite se na kategorije
Da li je ovaj oglas za posao lažan? Prijavi ga!   
<

Motivational letters