Ovaj oglas za posao je istekao, jer je postavljen pre vise od 30 dana. Pretragom kategorija pronadjite aktuelne oglase.

0

Aplikacija

Nastavnik srpskog jezika Puno radno vreme

na OŠ „BRANKO RADIČEVIĆ“ u Vranje (Poslato na 07-10-2020)

Nastavnik srpskog jezika

OŠ „BRANKO RADIČEVIĆ“
17500 Vranje, Kosovska bb
tel. 017/421-795

Nastavnik srpskog jezika
na određeno vreme radi zamene odsutnog zaposlenog preko 60 dana

USLOVI: Kandidat treba da ispunjava sledeće uslove: da ima odgovarajuću zdravstvenu sposobnost, da ima državljanstvo Srbije, da ima VII stepen stručne spreme u skladu sa Pravilnikom o stručnoj spremi i Pravilnikom o organizaciji i sistematizaciji radnih mesta u OŠ „Branko Radičević“ Vranje, da nije osuđivan na bezuslovnu kaznu zatvora duže od 6 meseci, da se protiv kandidata ne vodi istraga. Rok za prijavljivanje je 8 dana od dana objavljivanja konkursa. Neblagovremene i nepotpune prijave neće se uzeti u obzir. Uz prijavu na konkurs kandidat treba da priloži: 1. dokaz o državljanstvu (izvod iz matične knjige rođenih i uverenje o državljanstvu), 2. overen prepis diplome o stečenom obrazovanju, 3. uverenje iz SUP-a o neosuđivanosti, 4. uverenje iz suda da nije pod istragom. Bliže informacije mogu se dobiti na telefon škole: 017/421-795 ili u prostorijama škole. Prijave se podnose isključivo u pisanoj formi na adresu škole ili putem pošte.


Skoro postavljeni poslovi OŠ „BRANKO RADIČEVIĆ“


Pregledano: 1194 puta
« Vratite se na kategorije
Da li je ovaj oglas za posao lažan? Prijavi ga!   
<

Motivational letters