Ovaj oglas za posao je istekao, jer je postavljen pre vise od 30 dana. Pretragom kategorija pronadjite aktuelne oglase.

0

Aplikacija

Pedagoški asistent; Sekretar škole Puno radno vreme

na OŠ „BRANISLAV NUŠIĆ“ Rataje u Vranje (Poslato na 07-10-2020)

Pedagoški asistent; Sekretar škole

OŠ „BRANISLAV NUŠIĆ“
Rataje, 17500 Vranje
tel. 017/59-003, 59-035

Sekretar škole
na određeno vreme radi zamene odsutnog zaposlenog

USLOVI: U radni odnos u ustanovi može da bude primljeno lice pod uslovima propisanim članom 139 Zakona o osnovama sistema obrazovanja i vspitanja („Službeni glasnik Republike Srbije“, br. 88/2017, 27/2018 - dr. zakoni 10/2019 i 6/20) i to ako: ima obrazovanje iz oblasti pravnih nauka u skladu sa članom 140 stav 1 Zakona o osnovama sistema obrazovanja i vaspitanja („Službeni glasnik Republike Srbije“, br. 88/2017, 27/2018-dr. zakoni, 10/2019 i 6/20); ima psihičku, fizičku i zdravstvenu sposobnost za rad sa učenicima; nije osuđivano pravosnažnom presudom za krivično delo za koje je izrečena bezuslovna kazna zatvora u trajanju od najmanje tri meseca, kao i za krivična dela nasilje u porodici, oduzimanje maloletnog lica, zapuštanje i zlostavljanje maloletnog lica ili rodoskvrnuće, za krivična dela primanje ili davanje mita i ostala krivična dela predviđena članom 139 Zakona o osnovama sistema obrazovanja i vaspitanja; da ima državljanstvo Republike Srbije; da zna srpski jezik i jezik na kome se ostvaruje obrazovno-vaspitni rad.

OSTALO: Kandidati popunjavaju prijavni formular na zvaničnoj internet stranici Ministarstva prosvete, nauke i tehnološkog razvoja, a potrebnu dokumentaciju zajedno sa odštampanim prijavnim formularom dostavljaju školi i to: kratku biografiju (CV); overenu kopiju diplome o odgovarajućem obrazovanju; original ili overenu kopiju uverenja o državljanstvu Republike Srbije (ne starije od 6 meseci); original ili overenu kopiju izvoda iz matične knjige rođenih izdatog na propisanom obrascu sa hologramom; dokaz da se protiv kandidata ne vodi istraga; original ili overenu kopiju dokaza o neosuđivanosti pravosnažnom presudom za krivično delo za koje je izrečena bezuslovna kazna zatvora u trajanju od najmanje tri meseca, kao i za krivična dela nasilje u porodici, oduzimanje maloletnog lica, zapuštanje i zlostavljanje maloletnog lica ili rodoskrvnuće, za krivična dela primanje ili davanje mita, za krivična dela iz grupe krivičnih dela protiv polne slobode, protiv pravnog saobraćaja i protiv čovečnosti i drugih dobara zaštićenih međunarodnim pravom, bez obzira na izrečenu krivičnu sankciju, i da za njega nije, u skladu sa zakonom, utvrđeno diskriminatorno ponašanje (ne starije od 6 meseci). Rok za dostavljanje prijavnog formulara sa navedenom dokumentacijom je 8 dana od dana objavljivanja konkursa u publikaciji „Poslovi“. Nepotpune i neblagovremene prijave neće se razmatrati. Prijave slati na adresu: OŠ „Branislav Nušić“ Rataje, 17500 Vranje, sa naznakom: „Za konkursnu komisiju“. Nepotune i neblagovremene prijave neće biti razmatrane.

Pedagoški asistent
na određeno vreme do kraja školske 2020/2021. godine

USLOVI: IV stepen stručne spreme, završen program obuke za pedagoške asistente.

OSTALO: Kandidat treba da ispunjava i ostale uslove predviđene Zakonom o osnovama sistema obrazovanja i vaspitanja („Sl. gl. RS“, br. 88/2017 i 27/2018), tj. da ima psihičku, fizičku i zdravstvenu sposobnost za rad sa decom i učenicima; da nije osuđivan pravosnažnom presudom za krivično delo za koje je izrečena bezuslovna kazna zatvora u trajanju od najmanje tri meseca, kao i za krivična dela nasilje u porodici, oduzimanje maloletnog lica, zapuštanje ili zlostavljanje maloletnog lica ili rodoskvrnuće, za krivično delo primanje ili davanje mita i ostala krivična dela predviđena članom 139 Zakona o osnovama sistema obrazovanja i vaspitanja; da ima državljanstvo RS; da zna srpski jezik na kome se ostvaruje obrazovno-vaspitni rad i da se nalazi na listi pedagoških asistenata. Uz prijavu na konkurs dostaviti: uverenje o državljanstvu, dokaz da se protiv kandidata ne vodi istraga niti je podignuta optužba i da se ne vodi krivični postupak pred sudom (sve to ne starije od šest meseci), kratku biografiju, overenu fotokopiju diplome, tj. svedočanstva, kao i popunjen prijavni formular koji se nalazi na zvaničnoj stranici Ministarstva prosvete, nauke i tehnološkog razvoja. Prijave slati na adresu: OŠ „Branislav Nušić“ Rataje, 17500 Vranje, sa naznakom „Za konkursnu komisiju“. Rok za podnošenje prijava je 8 dana od dana objavljivanja konkursa. Nepotpune i neblagovremene prijave neće biti razmatrane.


Pregledano: 1384 puta
« Vratite se na kategorije
Da li je ovaj oglas za posao lažan? Prijavi ga!   
<

Motivational letters