Ovaj oglas za posao je istekao, jer je postavljen pre vise od 30 dana. Pretragom kategorija pronadjite aktuelne oglase.

0

Aplikacija

Profesor fizičkog vaspitanja Puno radno vreme

na OSNOVNA ŠKOLA „DOSITEJ OBRADOVIĆ“ u Vranje (Poslato na 07-10-2020)

Profesor fizičkog vaspitanja

OSNOVNA ŠKOLA
„DOSITEJ OBRADOVIĆ“
17500 Vranje, Omladinska 20

Profesor fizičkog vaspitanja
sa 57,5% radnog vremena, na određeno vreme radi zamene zaposlenog privremeno raspoređenog na mesto pomoćnika direktora škole, najduže do 31.08.2021. godine, odnosno do kraja školske 2020/2021. godine

USLOVI: Kandidati treba da ispunjavaju sledeće uslove konkursa: 1) da imaju odgovarajuće obrazovanje i to: profesor fizičkog vaspitanja, profesor fizičke kulture, diplomirani pedagog fizičke kulture, profesor fizičkog vaspitanja - diplomirani trener sa naznakom sportske grane, profesor fizičkog vaspitanja - diplomirani organizator sportske rekreacije, profesor fizičkog vaspitanja - diplomirani kineziterapeut, diplomirani profesor fizičkog vaspitanja i sporta, master profesor fizičkog vaspitanja i sporta, master profesor fizičkog vaspitanja i kineziterapije, profesor fizičkog vaspitanja i sporta, master fizičkog vaspitanja i sporta, profesor sporta i fizičkog vaspitanja, profesor sporta i fizičke kulture, master profesor predmetne nastave (prethodno završene studije prvog stepena iz naučne, odnosno stručne oblasti za odgovarajući predmet); 2) da imaju psihičku, fizičku i zdravstvenu sposobnost za rad sa decom i učenicima; 3) da nisu osuđivani pravosnažnom presudom za krivično delo za koje je izrečena bezuslovna kazna zatvora u trajanju od najmanje tri meseca, kao i za krivična dela nasilje u porodici, oduzimanje maloletnog lica, zapuštanje i zlostavljanje maloletnog lica ili rodoskvrnuće, za krivično delo primanje mita ili davanje mita, za krivično delo iz grupe krivičnih dela protiv polne slobode, protiv pravnog saobraćaja i protiv čovečnosti i drugih dobara zaštićenih međunarodnim pravom, bez obzira na izrečenu krivičnu sankciju, i za koje nije, u skladu sa zakonom, utvrđeno diskriminatorno ponašanje, 4) imaju državljanstvo Republike Srbije, 5) znaju srpski jezik na kome se ostvaruje obrazovno-vaspitni rad. Dokazi o ispunjenosti uslova iz tačaka 1, 3, 4 i 5 podnose se uz prijavu na konkurs, a iz tačke 2 pre zaključenja ugovora o radu. Konkurs traje osam dana od dana objavljivanja. Prijave sa dokazima o ispunjenosti uslova konkursa dostaviti na adresu Osnovne škole „Dositej Obradović“, Vranje, Omladinska 20. Nepotpune i neblagovremene prijave se neće uzimati u razmatranje.


Pregledano: 1312 puta
« Vratite se na kategorije
Da li je ovaj oglas za posao lažan? Prijavi ga!   
<

Motivational letters