Ovaj oglas za posao je istekao, jer je postavljen pre vise od 30 dana. Pretragom kategorija pronadjite aktuelne oglase.

0

Aplikacija

Doktor medicine Puno radno vreme

na DOM ZDRAVLjA „Dr MILORAD VLAJKOVIĆ“ u Barajevo (Poslato na 14-10-2020)

Doktor medicine

DOM ZDRAVLjA
„Dr MILORAD VLAJKOVIĆ“
Barajevo, Svetosavska 91
tel. 011/8300-186

Doktor medicine
u Službi za zdravstvenu zaštitu odraslih

USLOVI: završen medicinski fakultet, položen stručni ispit, radno iskustvo minimum 1 godina u radu sa pacijentima u službi za zdravstvenu zaštitu odraslih. Svi kandidati moraju ispunjavati opšte uslove za zasnivanje radnog odnosa utvrđene Zakonom o radu („Sl. glasnik RS” broj 24/2005, 61/2005, 54/2009, 32/2013, 75/2014, 13/17-US i 137/17 i 95/2018-autentičko tumačenje) i posebnim propisima vezanim za javne službe; uverenje o državljanstvu RS (ne starije od 6 meseci); dokaz da se protiv kanidata ne vodi krivični postupak, odnosno da optužnica nije stupila na pravnu snagu i da nije pokrenuta istraga (uverenje suda ne starije od 6 meseci). Uz prijavu kandidati za radno mesto podnose dokaze o ispunjenosti opštih i posebnih uslova u originalu ili overenim kopijama, ne starijim od šest meseci, uz kraću biografiju sa propratnim pismom. Rok za podnošenje prijave je 8 dana od dana objavljivanja oglasa na oglasnoj tabli Doma zdravlja „Dr Milorad Vlajković“ Barajevo, odnosno na internet stranicama Doma zdravlja „Dr Milorad Vlajković“ Barajevo i Nacionalne službe za zapošljavanje. Prijave na oglas mogu se podneti lično ili na pisarnici Doma zdravlja „Dr Milorad Vlajković” Barajevo, Svetosavska 91, svakog radnog dana od 07 do 15 časova ili poslati preporučeno poštom na adresu sa naznakom: „Za oglas - doktor medicine“.


Skoro postavljeni poslovi DOM ZDRAVLjA „Dr MILORAD VLAJKOVIĆ“


Pregledano: 707 puta
« Vratite se na kategorije
Da li je ovaj oglas za posao lažan? Prijavi ga!   
<

Motivational letters