Ovaj oglas za posao je istekao, jer je postavljen pre vise od 30 dana. Pretragom kategorija pronadjite aktuelne oglase.

0

Aplikacija

Nastavnik predmetne nastave u posebnim uslovima, engleski jezik Puno radno vreme

na OSNOVNA ŠKOLA „LjUBOMIR AĆIMOVIĆ“ u Obrenovac (Poslato na 14-10-2020)

Nastavnik predmetne nastave u posebnim uslovima, engleski jezik

OSNOVNA ŠKOLA
„LjUBOMIR AĆIMOVIĆ“
11500 Obrenovac, Kralja Milutina 3
tel./faks: 011/8725-449

Nastavnik predmetne nastave u posebnim uslovima, engleski jezik
za rad u matičnoj školi i izdvojenim odeljenjima, sa 52% radnog vremena

USLOVI: Pored opštih uslova za prijem u radni odnos utvrđenih u članu 24 stav 1 Zakona o radu („Službeni glasnik RS“, br. 24/05, 61/05, 54/09, 32/13, 75/14, 13/17 - odluka US, 113/17, 95/18 - autentično tumačenje) kandidat treba da ispuni uslove u skladu sa članom 139 Zakona o osnovama sistema obrazovanja i vaspitanja („Službeni glasnik RS“, br. 88/2017, 27/18 - dr. zakoni, 10/19, 6/20): 1. da ima odgovarajuće obrazovanje iz člana 140 i 142 Zakona o osnovama sistema obrazovanja i vaspitanja („Službeni glasnik RS“, br. 88/2017, 27/18 - dr. zakoni, 10/19, 6/20) i to: da je stekao visoko obrazovanje na: 1) studijama drugog stepena (master akademske studije, master strukovne studije, specijalističke akademske studije) i to: (1) studije drugog stepena iz naučne oblasti, odnosno iz stručne oblasti za odgovarajući predmet, odnosno grupe predmeta; (2) studije drugog stepena iz oblasti pedagoških nauka ili interdisciplinarne, multidisciplinarne, transdisciplinarne studije drugog stepena koje kombinuju celine i odgovarajuće naučne, odnosno stručne oblasti ili oblasti pedagoških nauka; 2) na osnovnim studijama u trajanju od najmanje četiri godine, po propisima koji su uređivali visoko obrazovanje do 10. septembra 2005 godine; lice iz tačke 1) podtačka (2) mora da ima završene studije prvog stepena iz naučne, odnosno stručne oblasti za odgovarajući predmet, odnosno grupu predmeta; da ima stepen i vrstu obrazovanja u skladu sa Pravilnikom o stepenu i vrsti obrazovanja nastavnika, stručnih saradnika i vaspitača u osnovnoj školi za učenike sa smetnjama u razvoju („Sl. gl. RS - Prosvetni glasnik“, br. 17/18, 6/20); obavezno obrazovanje lica iz člana 140 Zakona o osnovama sistema obrazovanja i vaspitanja je obrazovanje iz psiholoških, pedagoških i metodičkih disciplina stečeno na visokoškolskoj ustanovi u toku studija ili nakon diplomiranja od najmanje 30 bodova, od kojih najmanje po 6 bodova iz psiholoških, pedagoških i metodičkih disciplina i šest bodova prakse u ustanovi, u skladu sa Evropskim sistemom prenosa bodova; nastavnik koji je u toku studija položio ispit iz pedagogije i psihologije ili položio stručni ispit, odnosno ispit za licencu, smatra se da ima obrazovanje iz čl. 142 st. 1 Zakona o osnovama sistema obrazovanja i vaspitanja; kandidat koji nema obrazovanje iz čl. 142 st. 1 Zakona o osnovama sistema obrazovanja i vaspitanja, obavezan je da ga stekne u roku od jedne, a najviše dve godine od dana prijema u radni odnos, kao uslov polaganja ispita za licencu; 2. da kandidat ima psihičku, fizičku i zdravstvenu sposobnost za rad sa decom i učenicima, 3. da nije osuđivan pravosnažnom presudom za krivično delo za koje je izrečena bezuslovna kazna zatvora u trajanju od najmanje tri meseca, kao i za krivična dela nasilje u porodici, oduzimanje maloletnog lica, zapuštanje i zlostavljanje maloletnog lica ili rodoskvrnuće, za krivično delo primanje mita ili davanje mita, za krivično delo iz grupe krivičnih dela protiv polne slobode, protiv pravnog saobraćaja i protiv čovečnosti i drugih dobara zaštićenih međunarodnim pravom, bez obzira na izrečenu krivičnu sankciju, i da za njega nije, u skladu sa zakonom, utvrđeno diskriminatorno ponašanje, 4. da ima državljanstvo Republike Srbije, 5. da zna srpski jezik i jezik na kome se ostvaruje obrazovno-vaspitni rad. Dokazi o ispunjenosti uslova iz tačaka 1, 3, 4 i 5 su sastavni deo prijave na konkurs, a dokaz iz tačke 2 pribavlja se pre zaključenja ugovora o radu. Posebni uslovi rada: u školi za učenike sa smetnjama u razvoju i invaliditetom. Kandidati su dužni da prilože sledeću dokumentaciju: 1. odštampan i popunjen prijavni formular na zvaničnoj internet stranici Ministarstva prosvete, nauke i tehnološkog razvoja (http: //www.mpn.gov.rs), 2. dokaz o stečenom odgovarajućem obrazovanju (overen prepis ili overena fotokopija diplome o stečenom odgovarajućem obrazovanju), 3. dokaz da kandidat nije osuđivan pravosnažnom presudom za krivično delo za koje je izrečena bezuslovna kazna zatvora u trajanju od najmanje tri meseca, kao i za krivična dela nasilje u porodici, oduzimanje maloletnog lica, zapuštanje i zlostavljanje maloletnog lica ili rodoskvrnuće, za krivično delo primanje mita ili davanje mita, za krivično delo iz grupe krivičnih dela protiv polne slobode, protiv pravnog saobraćaja i protiv čovečnosti i drugih dobara zaštićenih međunarodnim pravom, bez obzira na izrečenu krivičnu sankciju, i da za njega nije, u skladu sa zakonom, utvrđeno diskriminatorno ponašanje (dokument izdaje MUP RS), ne starije od 6 meseci, 4. dokaz o državljanstvu Republike Srbije (izvod iz matične knjige rođenih i uverenje o državljanstvu), ne starije od 6 meseci, 5. dokaz o poznavanju srpskog jezika, kao jezika na kome se ostvaruje obrazovno-vaspitni rad dostavlja samo kandidat koji nije stekao obrazovanje na srpskom jeziku (potvrda ili drugi dokument kojim se dokazuje da je ispit iz srpskog jezika položen po programu odgovarajuće visokoškolske ustanove), 6. poželjno je da kandidati prilože i radnu biografiju. Lekarsko uverenje, kojim se potvrđuje da kandidat ima psihičku, fizičku i zdravstvenu sposobnost za rad sa decom i učenicima, podnosi se pre zaključenja ugovora o radu sa izabranim kandidatom. Rok za podnošenje prijave na konkurs je 8 dana od dana objavljivanja konkursa u publikaciji „Poslovi“ Nacionalne službe za zapošljavanje. Nepotpune i neblagovremene prijave neće se razmatrati. Konkurs sprovodi konkursna komisija koju imenuje direktor škole. Kandidati čije su prijave blagovremene, potpune i uz koje su priloženi svi potpuni dokazi i koji uđu u uži krug biće upućeni na psihološku procenu sposobnosti za rad sa decom i učenicima koju vrši nadležna služba za poslove zapošljavanja primenom standardizovanih postupaka, o čemu će učesnici konkursa biti blagovremeno obavešteni. Nakon obavljene psihološke procene sposobnosti za rad sa decom i učenicima, konkursna komisija sačinjava listu kandidata koji ispunjavaju uslove za prijem u radni odnos i obavlja razgovor sa kandidatima, a o datumu obavljanja razgovora kandidati će biti obavešteni na broj telefona koji navedu na prijavi. Rešenje o izboru kandidata doneće Konkursna komisija, u roku od 8 dana od dana obavljenog razgovora sa kandidatima. Prijavni formular i potrebna dokumentacija se podnose sekretarijatu OŠ „Ljubomir Aćimović“, Kralja Milutina 3, 11500 Obrenovac, lično ili putem preporučene pošiljke, u koverti sa naznakom “Prijava na konkurs - ne otvarati”. Svi pojmovi, imenice, pridevi i glagoli u ovom konkursu koji su upotrebljeni u muškom rodu, odnose se bez diskriminacije i na osobe ženskog pola. Podaci koji se prikupljaju biće iskorišćeni isključivo u svrhu obrade podataka u konkursnom postupku, u skladu sa Zakonom o zaštiti podataka o ličnosti („Sl. glasnik RS“, br. 87/18). Bliže informacije o konkursu mogu se dobiti kod sekretara škole na broj telefona: 011/8725-449, od 08 do 12 časova.


Skoro postavljeni poslovi OSNOVNA ŠKOLA „LjUBOMIR AĆIMOVIĆ“


Pregledano: 477 puta
« Vratite se na kategorije
Da li je ovaj oglas za posao lažan? Prijavi ga!   
<

Motivational letters