Ovaj oglas za posao je istekao, jer je postavljen pre vise od 30 dana. Pretragom kategorija pronadjite aktuelne oglase.

0

Aplikacija

Nastavnik (više predmeta) Puno radno vreme

na OSNOVNA ŠKOLA „STEVAN ČOLOVIĆ“ u Arilje (Poslato na 14-10-2020)

Nastavnik...

OSNOVNA ŠKOLA „STEVAN ČOLOVIĆ“
31230 Arilje, Braće Mihailović 8
tel. 031/891-953

Ponovljen konkurs

Nastavnik nemačkog jezika
sa 55,56% radnog vremena, na određeno vreme radi zamene odsutnog zaposlenog preko 60 dana

Nastavnik nemačkog jezika
sa 66,67% radnog vremena

USLOVI: da kandidat poseduje odgovarajuću vrstu i stepen stručne spreme u skladu sa čl. 140 i 141 Zakona o osnovama sistema obrazovanja i vaspitanja („Sl. glasnik RS“, broj 88/2017, 27/2018 i 10/2019) i članom 3 stav 1 tačka 3 Pravilnika o vrsti obrazovanja nastavnika i stručnih saradnika u osnovnoj školi („Sl. glasnik RS - Prosvetni glasnik“, br. 11/2012, 15/2013, 2/2016, 10/2016, 11/2016, 2/2017, 3/2017, 13/2018 i 11/2019), da u skladu sa članom 142 Zakona ima obrazovanje iz psiholoških, pedagoških i metodičkih disciplina stečeno na visokoškolskoj ustanovi u toku studija ili nakon diplomiranja od najmanje 30 bodova, od kojih najmanje po 6 bodova iz psiholoških, pedagogoških ili metodičkih disciplina i šest bodova prakse u ustanovi, u skladu sa Evropskim sistemom prenosa bodova; da ima psihičku, fizičku i zdravstvenu sposobnost za rad sa decom i učenicima; da nije osuđivan pravosnažnom presudom za krivična dela navedena u članu 139 stav 1 tačka 3 Zakona o osnovama sistema obrazovanja i vaspitanja; da ima državljanstvo Republike Srbije i da zna srpski jezik i jezik na kojem ostvaruje obrazovno-vaspitni rad. Uz odštampan i popunjen obrazac prijavnog formulara, potpisanu prijavu sa radnom bigrafijom u kojoj je potrebno navesti da li i koje računarske programe poznaju, kandidati dostavljaju: dokaz o ispunjenosti uslova u pogledu stručne spreme (original ili overena fotokopija diplome); dokaz da kandidat ima obrazovanje iz psiholoških, pedagoških i metodičkih disciplina stečeno na visokoškolskoj ustanovi u toku studija ili nakon diplomiranja; uverenje o državljanstvu (ne starije od 6 meseci od objavljivanja oglasa u publikaciji „Poslovi“); izvod iz matične knjige rođenih (ne stariji od 6 meseci od objavljivanja u publikaciji „Poslovi“) i uverenje ili potvrdu o neosuđivanosti (ne starije od 6 meseci od dana objavljivanja u publikaciji „Poslovi“). Obrazac prijavnog formulara kandidati preuzimaju sa sajta Ministarstva prosvete, nauke i tehnološkog razvoja u delo Novo na sajtu, na adresi http://www.mnp.gov.rs/wp-content/uploads/2015/08/FORMULAR-ZA-KONKURISANjE.doc. Nepotpune, neuredne i neblagovremene prijave neće se uzeti u razmatranje.

Nastavnik matematike
sa 44,44% radnog vremena, na određeno vreme radi zamene odsutnog zaposlenog preko 60 dana

Nastavnik matematike
na određeno vreme radi zamene odsutnog zaposlenog preko 60 dana

USLOVI: da kandidat poseduje odgovarajuću vrstu i stepen stručne spreme u skladu sa čl. 140 i 141 Zakona o osnovama sistema obrazovanja i vaspitanja („Sl. glasnik RS“, broj 88/2017, 27/2018 i 10/2019) i članom 3 stav 1 tačka 3 Pravilnika o vrsti obrazovanja nastavnika i stručnih saradnika u osnovnoj školi („Sl. glasnik RS - Prosvetni glasnik“, br. 11/2012, 15/2013, 2/2016, 10/2016, 11/2016, 2/2017, 3/2017, 13/2018 i 11/2019); da u skladu sa članom 142 Zakona ima obrazovanje iz psiholoških, pedagoških i metodičkih disciplina stečeno na visokoškolskoj ustanovi u toku studija ili nakon diplomiranja od najmanje 30 bodova, od kojih najmanje po 6 bodova iz psiholoških, pedagogoških ili metodičkih disciplina i šest bodova prakse u ustanovi, u skladu sa Evropskim sistemom prenosa bodova; da ima psihičku, fizičku i zdravstvenu sposobnost za rad sa decom i učenicima; da nije osuđivan pravosnažnom presudom za krivična dela navedena u članu 139 stav 1 tačka 3 Zakona o osnovama sistema obrazovanja i vaspitanja; da ima državljanstvo Republike Srbije i da zna srpski jezik i jezik na kojem ostvaruje obrazovno-vaspitni rad. Uz odštampan i popunjen obrzac prijavnog formulara, potpisanu prijave sa radnom bigrafijom u kojoj je potrebno navesti da li i koje računarske programe poznaju, kandidati dostavljaju: dokaz o ispunjenosti uslova u pogledu stručne spreme (original ili overena fotokopija diplome); dokaz da imaju obrazovanje iz psiholoških, pedagoških i metodičkih disciplina stečeno na visokoškolskoj ustanovi u toku studija ili nakon diplomiranja; uverenje o državljanstvu (ne starije od 6 meseci od objavljivanja oglasa u publikaciji „Poslovi“); izvod iz matične knjige rođenih (ne starijie od 6 meseci od objavljivanja u publikaciji „Poslovi“) i uverenje ili potvrdu o neosuđivanosti (ne starije od 6 meseci od dana objavljivanja u publikaciji „Poslovi“). Obrazac prijavnog formulara kandidati preuzimaju sa sajta Ministarstva prosvete, nauke i tehnološkog razvoja u delo Novo na sajtu, na adresi: www.mnp.gov.rs/wp-content/uploads/2015/08/FORMULAR-ZA-KONKURISANjE.doc. Nepotpune, neuredne i neblagovremene prijave neće se uzeti u razmatranje.


Skoro postavljeni poslovi OSNOVNA ŠKOLA „STEVAN ČOLOVIĆ“


Pregledano: 312 puta
« Vratite se na kategorije
Da li je ovaj oglas za posao lažan? Prijavi ga!   
<

Motivational letters