Ovaj oglas za posao je istekao, jer je postavljen pre vise od 30 dana. Pretragom kategorija pronadjite aktuelne oglase.

0

Aplikacija

Stručni saradnik - psiholog Puno radno vreme

na POLjOPRIVREDNO-TEHNIČKI SREDNjOŠKOLSKI CENTAR „BESEDEŠ JOŽEF“ u Kanjiža (Poslato na 14-10-2020)

Stručni saradnik - psiholog

POLjOPRIVREDNO-TEHNIČKI
SREDNjOŠKOLSKI CENTAR
„BESEDEŠ JOŽEF“
24420 Kanjiža, Široka 70

Stručni saradnik - psiholog
na određeno vreme radi zamene odsutnog zaposlenog preko 60 dana, do povratka privremeno odsutnog zaposlenog kome miruje radni odnos, a najkasnije do 31. jula 2023. godine

USLOVI: uslov u pogledu obrazovanja i stručne spreme: (1) profesor psihologije; (2) diplomirani psiholog; (3) diplomirani školski psiholog - pedagog; (4) diplomirani psiholog, smer školsko-klinički; (5) diplomirani psiholog - master; (6) master psiholog. Lice iz podtač. (5) i (6) ove tačke mora imati najmanje 30 ESPB iz razvojno-pedagoških predmeta. Ispunjenost ovih uslova dokazuje se potvrdom izdatom od strane matične visokoškolske ustanove. Pored navedenih kandidat treba da ispunjava sledeće uslove: 1) da ima psihičku, fizičku i zdravstvenu sposobnost za rad sa decom i učenicima; 2) da nije osuđivan pravnosnažnom presudom za krivično delo za koje je izrečena bezuslovna kazna zatvora u trajanju od najmanje tri meseca, kao i za krivična dela nasilje u porodici, oduzimanje maloletnog lica, zapuštanje i zlostavljanje maloletnog lica ili rodoskvrnuće, za krivična dela primanje ili davanje mita; za krivična dela iz grupe krivičnih dela protiv polne slobode, protiv pravnog saobraćaja i protiv čovečnosti i drugih dobara zaštićenih međunarodnim pravom, bez obzira na izrečenu krivičnu sankciju, i da za njega nije, u skladu sa zakonom, utvrđeno diskriminatorno ponašanje; 3) da ima državljanstvo Republike Srbije; 4) da zna srpski jezik i jezik na kojem se ostvaruje obrazovno-vaspitni rad u školi; 5) da ne postoji diskriminatorno ponašanje na strani kandidata, utvrđeno u skladu sa zakonom. Uz propratno pismo, odnosno prijavu za konkurs, kandidat treba da priloži, u originalu ili u overenim kopijama: diplomu o stečenoj stručnoj spremi (original ili overen prepis/fotokopija) i ako je obrazovanje stečeno u inostranstvu rešenje ministra prosvete, nauke i tehnološkog razvoja o priznanju diplome radi zapošljavanja (original ili overen prepis/fotokopija); izvod iz matične knjige rođenih; uverenje o državljanstvu (ne starije od 6 meseci); biografiju - europass; dokaz o znanju mađarskog jezika i srpskog jezika (da je kandidat stekao srednje, više ili visoko obrazovanje na mađarskom jeziku i srpskom jeziku ili da je položio ispit iz tog jezika po programu odgovarajuće visokoškolske ustanove), dokaz o neosuđivanosti (ne starije od 6 meseci); dokaz o završenom kursu ili izjava o znanju korišćenja programa Microsoft Word, Microsoft Excel i Interneta. Kandidati koji budu izabrani u uži izbor, upućuju se na psihološku procenu sposobnosti za rad sa decom i učenicima koju vrši nadležna služba za poslove zapošljavanja primenom standardizovanih postupaka. Lekarsko uverenje o psihičkoj, fizičkoj i zdravstvenoj sposobnosti za rad sa učenicima pribavlja se pre zaključenja ugovora o radu. Prijave na konkurs slati na popunjenom formularu Ministarstva prosvete, nauke i tehnološkog razvoja (http: //www.mpn.gov.rs/wp-content/uploads/2015/08/FORMULAR-ZA-KONKURISANjE.doc) na adresu škole. Rok za podnošenje prijave je 8 dana od dana objavljivanja konkursa u publikaciji „Poslovi“. Nepotpune i neblagovremene prijave se neće uzimati u razmatranje.


Pregledano: 344 puta
« Vratite se na kategorije
Da li je ovaj oglas za posao lažan? Prijavi ga!   
<

Motivational letters