Ovaj oglas za posao je istekao, jer je postavljen pre vise od 30 dana. Pretragom kategorija pronadjite aktuelne oglase.

0

Aplikacija

Sekretar Puno radno vreme

na SREDNjA POLjOPRIVREDNA ŠKOLA SA DOMOM UČENIKA - ŠABAC u Šabac (Poslato na 14-10-2020)

Sekretar

SREDNjA POLjOPRIVREDNA ŠKOLA SA
DOMOM UČENIKA - ŠABAC
15000 Šabac, Vojvode Putnika 58

Sekretar
na određeno vreme radi zamene odsutne zaposlene preko 60 dana, do povratka sa porodiljskog odsustva i odsustva sa rada radi nege deteta

USLOVI: stečeno visoko obrazovanje na studijama drugog stepena iz oblasti pravnih nauka (master akademske studije, specijalističke akademske studije ili specijalističke strukovne studije) ili sa stečenim visokim obrazovanjem iz oblasti pravnih nauka na osnovnim studijama u trajanju od najmanje četiri godine, po propisu koji je uređivao visoko obrazovanje do 10.09.2005. godine. Kandidat pored opštih uslova propisanih članom 24 stav 1 Zakona o radu („Službeni glasnik RS”, br. 24/05, 61/05, 54/09, 32/13, 75/14, 13/17 - odluka US, 113/17 i 95/18 - autentično tumačenje), treba da ispunjava i uslove predviđene članom 139 stav 1 tačka 1, 2, 3, 4 i 5 i članom 140 Zakona o osnovama sistema obrazovanja i vaspitanja („Sl. gl. RS”, br. 88/17, 27/18 - dr. zakon, 10/19 i 6/20) i posebne uslove predviđene Pravilnikom o stepenu i vrsti obrazovanja nastavnika, stručnih saradnika i pomoćnih nastavnika u stručnim školama u području rada Poljoprivreda, proizvodnja i prerada hrane („Sl. gl. RS - Prosvetni glasnik”, br. 5/15, 10/16, 2/17 i 13/18).

OSTALO: Uz prijavu na konkurs kandidat treba da dostavi: 1) overenu fotokopiju diplome o stečenom odgovarajućem visokom obrazovanju; 2) dokaz da je stekao srednje, više ili visoko obrazovanje na jeziku na kome se ostvaruje obrazovno-vaspitni rad ili je položio ispit iz tog jezika po programu odgovarajuće visokoškolske ustanove (original ili overenu fotokopiju); 3) uverenje o državljanstvu (original ili overenu fotokopiju), ne starije od 6 meseci; 4) izvod iz matične knjige rođenih; 5) potvrdu da nije osuđivan pravnosnažnom presudom za krivično delo za koje je izrečena bezuslovna kazna zatvora u trajanju od najmanje tri meseca, kao i za krivična dela nasilje u porodici, oduzimanje maloletnog lica, zapuštanje i zlostavljanje maloletnog lica ili rodoskvrnuće, za krivična dela primanje ili davanje mita; za krivična dela iz grupe krivičnih dela protiv polne slobode, protiv pravnog saobraćaja i protiv čovečnosti i drugih dobara zaštićenih međunarodnim pravom, bez obzira na izrečenu krivičnu sankciju, i da za njega nije, u skladu sa zakonom, utvrđeno diskriminatorno ponašanje; 6) kraću biografiju. Kandidat koji bude izabran dužan je da pre zaključenja ugovora o radu dostavi lekarsko uverenje o zdravstvenoj sposobnosti za rad sa decom i učenicima, ne starije od 6 meseci. Proveru psihofizičkih sposobnosti kandidata za rad sa decom i učenicima, koji uđu u uži izbor, vršiće Nacionalna služba za zapošljavanje primenom standardizovanih postupaka, a pre donošenja odluke o izboru. Kandidati popunjavaju prijavni formular na zvaničnoj internet stranici Ministarstva prosvete, nauke i tehnološkog razvoja (formular je dostupan u delu „Novo na sajtu”). Prijave na konkurs sa potrebnim dokumentima, zajedno sa odštampanim prijavnim formularom dostavljaju se na adresu škole. Rok za podnošenje prijava je 8 dana od dana objavljivanja konkursa. Nepotpune i neblagovremene prijave neće se razmatrati. Kontakt telefon: 015/344-583.


Skoro postavljeni poslovi SREDNjA POLjOPRIVREDNA ŠKOLA SA DOMOM UČENIKA - ŠABAC


Pregledano: 556 puta
« Vratite se na kategorije
Da li je ovaj oglas za posao lažan? Prijavi ga!   
<

Motivational letters