Ovaj oglas za posao je istekao, jer je postavljen pre vise od 30 dana. Pretragom kategorija pronadjite aktuelne oglase.

0

Aplikacija

Doktor medicine Puno radno vreme

na OPŠTA BOLNICA BOR u Bor (Poslato na 21-10-2020)

Doktor medicine

OPŠTA BOLNICA BOR
19210 Bor, Dr Mišovića 1

Doktor medicine
za rad u Službi za prijem i zbrinjavanje urgentnih stanja

Opis poslova: Obavlja sve poslove u okviru svoje stručne spreme; ukazuje medicinsku pomoć u slučajevima kada su vitalne funkcije obolelog ili povređenog ugrožene u cilju zaustavljanja vitalne insuficijencije i upućuje na dalje lečenje, ukoliko je to potrebno; daje stručno mišljenje na službeni zahtev kod određenih slučajeva bolesti i povreda. Konsultuje se i sarađuje sa specijalistima, dežurnim lekarima bolničkih službi. Obavlja i druge poslove u procesu rada iz domena svoje struke po nalogu načelnika. Pored opštih uslova za zasnivanje radnog odnosa utvrđenih Zakonom, kandidati treba da ispunjavaju i sledeće posebne uslove: završen medicinski fakultet, položen stručni ispit, VII/1 stepen stručne spreme, rešenje o upisu u komoru i važeća licenca za rad.

OSTALO: Kriterijumi za izbor kandidata: prosečna ocena studiranja, dužina čekanja na posao, radno iskustvo u struci po položenom stručnom isiitu, ocena Komisije za izbor kandidata. Uz prijavu zainteresovani kandidati podnose dokaze o ispunjenosti opštih i posebnih uslova - neoverene kopije dokumenata (neće se vraćati kandidatima), uz kraću biografiju (CV). Kandidati koji se jave na oglas mogu biti pozvani na razgovor radi pružanja dodatnih informacija koje mogu biti važne za odluku o izboru kandidata. Kandidat koji bude izabran, pre zaključenja ugovora o radu dužan je da dostavi dokaz o zdravstvenoj sposobnosti za rad na navedenim poslovima i orginale/overene kopije potrebne dokumentacije. Rok za podnošenje prijava je 8 dana od dana objavljivanja oglasa. Oglas će biti objavljen na sajtu Ministarstva zdravlja RS i Opšte bopnice Bor i kod Nacionalne službe za zapošljavanje. Prijave sa potrebnom dokumentacijom dostaviti na adresu: Opšta bolnica Bor, Dr Mišovića 1, 19210 Bor, sa naznakom „Za oglas”.


Skoro postavljeni poslovi OPŠTA BOLNICA BOR


Pregledano: 355 puta
« Vratite se na kategorije
Da li je ovaj oglas za posao lažan? Prijavi ga!   
<

Motivational letters