Ovaj oglas za posao je istekao, jer je postavljen pre vise od 30 dana. Pretragom kategorija pronadjite aktuelne oglase.

0

Aplikacija

Nastavnik (više predmeta) Puno radno vreme

na OSNOVNA ŠKOLA “SVETOZAR MILETIĆ” u Titel (Poslato na 21-10-2020)

Nastavnik...

OSNOVNA ŠKOLA
“SVETOZAR MILETIĆ”
21240 Titel, Miloša Crnjanskog 3

Nastavnik matematike
2 izvršioca

Nastavnik fizike
sa 60% radnog vremena

Nastavnik fizičkog
na određeno vreme radi zamene zaposlenog koji je izabran za direktora škole, do isteka mandata, sa 60% radnog vremena

USLOVI: U radni odnos radi obavljanja navedenih poslova može da bude primljen kandidat koji pored opštih uslova propisanih članom 24 stav 1 Zakona o radu („Službeni glasnik RS” broj: 24/05, 61/05, 54/09, 32/13, 75/14, 13/17 - odluka US, 113/17 i 95/2018-aut. tumačenje) ispunjava i posebne uslove iz člana 139 i 140 stav 1 i 2 Zakona o osnovama sistema obrazovanja i vaspitanja (“Službeni glasnik RS” broj: 88/2017, 27/2018 - dr. zakoni, 10/2019 i 6/2020) i to da: 1) ima odgovarajuće obrazovanje propisanom članom 140 stav 1 i stav 2 Zakona o osnovama sistema obrazovanja i vaspitanja, kao i članom 3 stav 1 tačka 9) Pravilnika o stepenu i vrsti obrazovanja nastavnika i stručnih saradnika u osnovnoj školi („Službeni glasnik RS - Prosvetni glasnik” broj 11/2012, 15/2013, 2/2016, 10/2016, 11/2016, 2/2017, 3/2017, 13/2018, 11/2019 i 2/2020) za nastavnika matematike; članom 3 stav 1 tačka 8) istog Pravilnika za nastavnika fizike; članom 3 stav 1 tačka 12) istog Pravilnika za nastavnika fizičkog; 2) da ima psihičku, fizičku i zdravstvenu sposobnost za rad sa decom i učenicima; 3) da nije osuđivano pravosnažnom presudom za krivična dela za koja je izrečena bezuslovna kazna zatvora u trajanju od najmanje tri meseca, niti za krivična dela nasilja u porodici, oduzimanja maloletnog lica, zapuštanje i zlostavljanje maloletnog lica ili rodoskvrnuće, za krivična dela primanje mita, za krivično delo iz grupe krivičnih dela protiv polne slobode, protiv pravnog saobracaja i protiv čovečnosti i drugih dobara zaštićenih međunarodnim pravom, bez obzira na izrečenu krivičnu sankciju i lice za koje nije, u skladu sa zakonom, utvrđeno diskriminatorno ponašanje; 4) da ima državljanstvo Republike Srbije; 5) znanje srpskog jezika na kome se izvodi obrazovno-vaspitni rad u školi. Dokazi o ispunjenosti uslova iz stava 1 tačka 1), 3), 4) i 5) člana 139 Zakona o osnovama sistema obrazovanja i vaspitanja podnose se uz prijavu na konskurs, dok se dokaz iz tačke 2) pribavlja pre zaključenja ugovora o radu.

OSTALO: Kandidati koji se prijavljuju na konkurs popunjavaju prijavni formular na zvaničnoj internet stranici Ministarstva prosvete, nauke i tehnološkog razvoja, a potrebnu dokumentaciju zajedno sa odštampanim formularom dostavljaju ustanovi. Uz prijavni formular kandidati su dužni da prilože odgovarajuću dokumentaciju kojom se dokazuje ispunjenost uslova i to: dokaz da poseduje odgovarajuće obrazovanje (original ili overenu fotokopiju diplome o stečenom odgovarajućem obrazovanju, stepenu i vrsti stručne spreme u skladu sa Zakonom i Pravilnikom. Lica koja su stekla akademsko zvanje master u obavezi su da dostave i overenu fotokopiju diplome o završenim osnovnim akademskim studijama. Kandidati treba da dostave i ispravu kojom se dokazuje da je kandidat stekao obrazovanje iz psiholoških, pedagoških i metodičkih disciplina, odnosno da je kandidat položio ispit iz pedagogije i psihologije.); uverenje da kandidat nije osuđivan, u skladu sa odredbom člana 139 stav 1 tačka 3) Zakona (original ili overenu fotokopiju uverenja o nekažnjavanju iz MUP-a, ne starije od šest meseci); uverenje o državljanstvu Republike Srbije (original ili overenu fotokopiju uverenja o državljanstvu, ne starije od šest meseci); izvod iz matične knjige rođenih sa hologramom (original ili overenu fotokopiju izvoda iz matične knjige rođenih); dokaz o znanju jezika (srpskog jezika) na kome se izvodi obrazovno-vaspitni rad u školi se dostavlja samo ukoliko odgovarajuće obrazovanje nije stečeno na srpskom jeziku; kratku biografiju (CV) i podatke o svom profesionalnom razvoju (portfolio). Dokaz da ima psihičku, fizičku i zdravstvenu sposobnost za rad sa decom i učenicima (lekarsko uverenje) podnosi izabrani kandidat pre zaključenja ugovora o radu. Kandidat koji ima dozvolu za rad nastavnika (licencu) poželjno je da uz svoju prijavu na konkurs priloži i ovaj dokument (original ili overenu fotokopiju). Odluku o izboru kandidata doneće Konkursna komisija nakon dobijanja rezultata psihološke procene kandidata, u roku od osam dana od dana obavljenog razgovora sa kandidatima. Razgovor sa kandidatima biće obavljen u prostorijama škole, s tim što će kandidati o tačnom datumu i vremenu razgovora biti obavešteni na broj kontakt telefona koji su naveli u svojoj prijavi. Prijava na konkurs zajedno sa potrebnom dokumentacijom dostavljaju se u zatvorenoj koverti sa naznakom “Konkurs za prijem u radni odnos” poštom na gore navedenu adresu ili se mogu predati lično u sekretarijatu škole svakog radnog dana od 08.00 do 13.00 časova. Neblagovremene i nepotpune prijave, kao i prijave sa neoverenim fotokopijama, nece se uzeti u razmatranje. Za sve dodatne informacije o konkursu, zainteresovani kandidati mogu se obratiti sekretaru škole svakog radnog dana u vremenu od 08.00 do 13.00 časova. Telefon za informacije: 021/2960-031.


Skoro postavljeni poslovi OSNOVNA ŠKOLA “SVETOZAR MILETIĆ”


Pregledano: 356 puta
« Vratite se na kategorije
Da li je ovaj oglas za posao lažan? Prijavi ga!   
<

Motivational letters