Ovaj oglas za posao je istekao, jer je postavljen pre vise od 30 dana. Pretragom kategorija pronadjite aktuelne oglase.

0

Aplikacija

Nastavnik (više predmeta) Puno radno vreme

na TEHNIČKA ŠKOLA u Užice (Poslato na 21-10-2020)

Nastavnik…

TEHNIČKA ŠKOLA
31000 Užice, Trg Svetog Save 34
tel. 062/882-5735

1) Nastavnik elektrotehničke grupe predmeta, smer mehatronika
na određeno vreme radi zamene odsutnog zaposlenog preko 60 dana

2) Nastavnik metalurške grupe predmeta
na određeno vreme radi zamene odsutnog zaposlenog preko 60 dana

USLOVI: Pored opštih uslova za zasnivanje radnog odnosa propisanih članom 4 stav 1 Zakona o radu („Sl. glasnik RS”, br. 24/05, 61/05, 54/09, 32/13, 75/14, 13/17 – Odluka US RS, 113/17 i 95/18- autentično tumačenje), prijavljeni kandidati treba da ispunjavaju i uslove iz člana 139 Zakona o osnovama sistema obrazovanja i vaspitanja („Sl. glasnik RS”, br. 88/2017, 27/2018 – dr. zakon, 10/2019 i 6/2020). a) kandidat prijavljen za radno mesto nastavnika mora da ima odgovarajuće obrazovanje u skladu sa članom 140 Zakona o osnovama sistema obrazovanja i vaspitanja i vrstu stručne spreme propisanu: za radno mesto pod rednim brojem 1: u skladu sa članom 3 stav 1 Pravilnika o stepenu i vrsti obrazovanja nastavnika, stručnih saradnika i pomoćnih mastaonikp u stručnim školama u području rada Elektrotehnika („Službeni glasnik RS – Prosvetni glasnik RS”, br. 8/2015, 11/2016, 2/2017, 8/2017, 4/2018, 13/2018, 2/2020 i 14/2020) za radna mesta nastavnika elektrotehničke grupe predmeta smer mehatronika; za radno mesto pod rednim brojem 2: u skladu sa članom 5 stav 1 tačka 59) Pravilnika o stepenu i vrsti obrazovanja nastavnika, stručnih saradnika i pomoćnih nastavnika u stručnim školama u području rada Geologija, rudarstvo i metalurgija (“Službeni glasnik RS – Prosvetni glasnik”, br. 8/2015, 19/2015 i 8/2017) – za radno mesto nastavnika metalurške grupe predmeta; b) da ima psihičku, fizičku i zdravstvenu sposobnost za rad sa decom i učenicima; v) nije osuđivano pravnosnažnom presudom za krivično delo za koje je izrečena bezuslovna kazna zatvora u trajanju od najmanje tri meseca, kao i za krivična dela nasilje u porodici, oduzimanje maloletnog lica, zapuštanje i zlostavljanje maloletnog lica ili rodoskvrnuće, za krivično delo primanje ili davanje mita; za krivična dela iz grupe krivičnih dela protiv polne slobode, protiv pravnog saobraćaja i protiv čovečnosti i drugih dobara zaštićenih međunarodnim pravom, bez obzira na izrečenu krivičnu sankciju, i za koje nije, u skladu sa zakonom, utvrđeno diskriminatorno ponašanje; g) ima državljanstvo Republike Srbije; d) zna srpski jezik i jezik na kome se ostvaruje obrazovno-vaspitni rad. Dokazi o ispunjenosti uslova iz tačaka a), v), g) i d) dostavljaju se uz prijavu, a dokaz o ispunjenosti uslova iz tačke b) ove odluke pribavlja se pre zaključenja ugovora o radu. Uz prijavni formular, koji se preuzima sa internet stranice Ministarstva prosvete, nauke i tehnološkog razvoja, kandidati dostavljaju potrebnu dokumentaciju i CV (radna biografija) u roku od 8 dana od dana objavljivanja konkursa. Dokumentacija se dostavlja u originalima ne starijim od šest meseci ili u overenim fotokopijama i ne vraća se kandidatima. Neblagovremene prijave, prijave bez dokaza o ispunjavanju svih uslova konkursa, kao i prijave sa neoverenom dokumentacijom, neće se razmatrati. Priave dostaviti na adresu: Tehnička škola, Trg Svetog Save 34, 31000 Užice sa naznakom: „Prijava za konkurs za radno mesto pod brojem ________________“ (na crtici navesti broj). Informacije o konkursu mogu se dobiti putem telefona: 062/882-5735.Skoro postavljeni poslovi TEHNIČKA ŠKOLA


Pregledano: 518 puta
« Vratite se na kategorije
Da li je ovaj oglas za posao lažan? Prijavi ga!   
<

Motivational letters