Ovaj oglas za posao je istekao, jer je postavljen pre vise od 30 dana. Pretragom kategorija pronadjite aktuelne oglase.

0

Aplikacija

Nastavnik defektolog Puno radno vreme

na OSNOVNA ŠKOLA „KARAĐORĐE” u Topola (Poslato na 29-10-2020)

Nastavnik defektolog

Oglas važi od: 28.10.2020.

OSNOVNA ŠKOLA „KARAĐORĐE”
34 310 Topola, Mije Todorovića 8
tel. 034/6811-003

Nastavnik defektolog

USLOVI: Pored opštih uslova za zasnivanje radnog odnosa iz člana 24 Zakona o radu („Službeni glasnik RS“, br. 24/2005, 61/2005, 54/2009, 32/2013, 75/2014, 13/2017 - odluka US, 113/2017 i 95/2018 - autentično tumačenje), kandidat treba da ima i odgovarajuće obrazovanje, odnosno stručnu spremu prema čl. 140 Zakona o osnovama sistema obrazovanja i vaspitanja („Službeni glasnik RS“, br. 88/17, 27/18 - dr. zakon, 10/19 i 6/20) i prema Pravilniku o stepenu i vrsti obrazovanja nastavnika i stručnih saradnika u osnovnoj školi; psihičku, fizičku i zdravstvenu sposobnost za rad sa decom i učenicima; da nije osuđivan pravosnažnom presudom za krivična dela predviđena čl. 139 st. 1. tač. 3) Zakona o osnovama sistema obrazovanja i vaspitanja; da ima državljanstvo Republike Srbije; da zna srpski jezik i jezik na kojem ostvaruje obrazovno-vaspitni rad.

OSTALO: Kandidat uz prijavni formular koji se nalazi na sajtu Ministarstva prosvete, nauke i tehnološkog razvoja dostavlja biografske podatke, odnosno radnu biografiju i: original ili overenu fotokopiju diplome; uverenje o državljanstvu RS ne starije od 6 meseci; izvod iz matične knjige rođenih (novi obrazac); dokaz o poznavanju srpskog jezika (osim kandidata koji su odgovarajuće obrazovanje stekli na srpskom jeziku); uverenje nadležne policijske uprave o neosuđivanosti (izvod iz kaznene evidencije). Dokaz o posedovanju psihičke, fizičke i zdravstvene sposobnosti za rad sa decom i učenicima izabrani kandidat dostavlja pre zaključenja ugovora o radu. Prijavni formular sa dokazima o ispunjavanju uslova konkursa može se podneti lično ili poštom u roku od 8 dana od dana objavljivanja konkursa, na adresu škole. Telefon za dodatna obaveštenja: 034/6811-003. Nepotpune i neblagovremene prijave neće se razmatrati.


Skoro postavljeni poslovi OSNOVNA ŠKOLA „KARAĐORĐE”


Pregledano: 347 puta
« Vratite se na kategorije
Da li je ovaj oglas za posao lažan? Prijavi ga!   
<

Motivational letters